Utvalg for samfunnstjenester

Kort fortalt

Faste utvalg opprettes av kommunestyret for å jobbe med et avgrenset saksområde over tid. Kommunestyret bestemmer hvor mange utvalg som skal opprettes, hvilke områder de skal jobbe med og hvilken avgjørelsesmyndighet utvalget skal ha.

Ansvarsområder:

  • Samferdsel, herunder ferdsel i utmark, vassdrag og farvann
  • Vann og avløp
  • Renovasjon
  • Klima- og energitiltak
  • Brann- og ulykkesvern
  • Landbruk, herunder skogbruk og viltforvaltning
  • Eiendomsforvaltning, herunder forvaltning av kommunale friluftsområder

Reglement og medlemmer