Reglement for hovedutvalgene

Kort fortalt

Vedtatt av kommunestyret 5. oktober 2019 – sak 19/08.

Senere endret av kommunestyret 13. juni 2023 – sak 23/30.

1. Hovedutvalgene - valg og sammensetning

Følgende hovedutvalg er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-7:

 • Utvalg for oppvekst (OV)
 • Utvalg for velferd (VF)
 • Utvalg for samfunnstjenester (ST)
 • Utvalg for medborgerskap (MB)
 • Utvalg for plan og byggesak (PB)

Hvert av utvalgene medborgerskap og plan og byggesak skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer.

Hvert av utvalgene oppvekst, velferd og samfunnstjenester skal ha 11 medlemmer med varamedlemmer.

Antall varamedlemmer for hvert parti/gruppe skal være to flere enn de faste medlemmene fra hvert parti/gruppe.

Medlemmene og varamedlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer. Varamedlemmer til kommunestyret er også valgbare.

Blant medlemmene i utvalgene velger kommunestyret leder og nestleder. Lederen av utvalget bør velges blant formannskapets medlemmer.

2. Hovedutvalgenes ansvar

Utvalg for oppvekst har ansvar for:

 • grunnskoleopplæring
 • barnehager
 • barnevern
 • voksenopplæring
 • inkludering/integrering
 • helse- og omsorgstilbud til barn og unge med særlige behov

Utvalg for velferd har ansvar for:

 • institusjoner og hjemmetjenester
 • kommunehelsetjenester
 • psykisk helse og rus
 • sosialtjenester og boligtildeling
 • arbeid og aktivitet

Utvalg for samfunnstjenester har ansvar for:

 • forvaltning av kommunale veier, parker og friluftsområder
 • vann og avløp
 • renovasjon
 • brann- og ulykkesvern
 • jordbruk-, skogbruk-, og viltforvaltning
 • eiendomsforvaltning, herunder Enøk-tiltak

Utvalg for medborgerskap har ansvar for:

 • idrett og friluftsliv
 • kultur og kulturminner
 • kirken og andre trossamfunn
 • folkehelse
 • innbyggertorg
 • frivillighet

Utvalg for plan og byggesak har ansvar for:

 • myndighetsutøvelse/vedtak etter plan- og bygningsloven

3. Hovedutvalgenes myndighet

Utvalgene har vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder.

Utvalgene kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sine ansvarsområder, herunder avgi høringsuttalelser.

Utvalgenes delegerte vedtaksmyndighet fremgår av Asker kommunes delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret.

Utvalgene kan omdisponere beløp mellom virksomheter og formål innen sine ansvarsområder, i samsvar med reglene i Asker kommunes økonomireglement, vedtatt av kommunestyret.

I saker utvalgene selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalgene til kommunestyret.

Utvalg for plan og byggesak innstiller imidlertid til formannskapet i saker som gjelder vedtak om kommuneplan og reguleringsplaner (områderegulering og større/detaljreguleringer av prinsipiell karakter), jf. plan- og bygningsloven § 3-3 andre ledd.

Utvalgene kan ikke selv opprette arbeidsutvalg.

Utvalgene kan ikke delegere vedtaksmyndighet til utvalgsleder.

I saker der utvalgene har vedtaksmyndighet, har det instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektør. Denne myndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

4. Saksbehandling

Kommunelovens kapittel 11, og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret, gjelder for kommunestyrets virksomhet.

Utvalgene har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter innenfor sitt ansvarsområde, med de begrensninger som følger av kommuneloven § 11-13.

Kommunedirektør sørger for sekretariatsbistand til kommunestyret.

5. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 15. oktober 2019.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.