Formannskapet

Kort fortalt

Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer og består av 13 personer.

Formannskapets ansvar

Formannskapet har ansvar for:

 • økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
 • kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner
 • investeringer, herunder oppfølging av framdrift i
  vedtatte investeringer
 • politisk styring
 • administrasjon
 • arbeidsgiverrollen
 • finansforvaltning
 • eierstyring av selskaper/foretak
 • innovasjon og IT/digitalisering
 • plan, byggesak og oppmåling
 • utbyggingsavtaler
 • ekspropriasjon
 • areal, transport og tettstedsutvikling
 • klima og miljø
 • samfunnssikkerhet og beredskap
 • næringsutvikling, herunder skjenke-, salgs- og
  serveringsbevilling
 • samfunnsmedisin

Formannskapets myndighet

Formannskapet har vedtaksmyndighet innenfor sine
ansvarsområder, og i alle saker der vedtaksmyndigheten ikke er
tildelt andre, jf. kommuneloven § 5-6 femte ledd.

Formannskapet kan uttale seg i alle saker som har betydning
for oppgaver og virksomhet innen sitt ansvarsområde, herunder
avgi høringsuttalelser.

Formannskapets delegerte vedtaksmyndighet fremgår av Asker
kommunes delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret.

Formannskapet kan omdisponere beløp mellom virksomheter og
formål innen sitt ansvarsområde, i samsvar med reglene i Asker
kommunes økonomireglement, vedtatt av kommunestyret.

I saker formannskapet selv ikke kan avgjøre, innstiller
formannskapet til kommunestyret.

I saker der formannskapet har vedtaksmyndighet, har det
instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektør. Denne
myndigheten utøves i form av vedtak i formannskapet.

Partssammensatt utvalg

Formannskapets medlemmer utgjør sammen med tillitsvalgte
partssammensatt utvalg, jf. kommuneloven § 5-11.

Valgstyre

Formannskapets medlemmer utgjør kommunens valgstyre, jf.
valgloven § 4-1.

Saksbehandling

Kommunelovens kapittel 11, og reglement for saksbehandling i
folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret, gjelder for
formannskapets virksomhet.

Formannskapet har rett til innsyn i alle kommunale
saksdokumenter innenfor sitt ansvarsområde, med de
begrensninger som følger av kommuneloven § 11-13.

Reglement og medlemmer