Reglement for Formannskapet

Kort fortalt

Vedtatt av kommunestyret 15. oktober 2019 – sak 19/03.

Senere endret av kommunestyret 10. november 2020 - sak 20/90 og 13. juni 2023 – sak 23/30.

1. Formannskapet - valg og sammensetning

Formannskapet er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-6.

Formannskapet skal ha 13 medlemmer med varamedlemmer. Antall varamedlemmer for hvert parti/gruppe skal være to flere enn de faste medlemmene fra hvert parti/gruppe.

Medlemmene og varamedlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer. Blant medlemmene velger kommunestyret ordfører og varaordfører. Valgene gjelder for hele valgperioden.

Ordfører er møteleder i formannskapet.

2. Formannskapets ansvar

Formannskapet har ansvar for:

 • økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
 • kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner
 • investeringer, herunder oppfølging av framdrift i vedtatte investeringer
 • politisk styring og nærdemokrati
 • administrasjon
 • arbeidsgiverrollen
 • finansforvaltning
 • eierstyring av selskaper/foretak
 • innovasjon og IT/digitalisering
 • plan, byggesak og oppmåling
 • utbyggingsavtaler
 • ekspropriasjon
 • areal, samferdsel og tettstedsutvikling
 • klima og miljø
 • samfunnssikkerhet og beredskap
 • næringsutvikling, herunder skjenke-, salgs- og serveringsbevilling
 • samfunnsmedisin

3. Formannskapets myndighet

Formannskapet har vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder, og i alle saker der vedtaksmyndigheten ikke er tildelt andre, jf. kommuneloven § 5-6 femte ledd.

Formannskapet kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sitt ansvarsområde, herunder avgi høringsuttalelser.

Formannskapets delegerte vedtaksmyndighet fremgår av Asker kommunes delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret.

Formannskapet kan omdisponere beløp mellom virksomheter og formål innen sitt ansvarsområde, i samsvar med reglene i Asker kommunes økonomireglement, vedtatt av kommunestyret.

I saker formannskapet selv ikke kan avgjøre, innstiller formannskapet til kommunestyret.

I saker der formannskapet har vedtaksmyndighet, har det instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektør. Denne myndigheten utøves i form av vedtak i formannskapet.

4. Partssammensatt utvalg

Formannskapets medlemmer utgjør sammen med tillitsvalgte partssammensatt utvalg, jf. kommuneloven § 5-11.

5. Valgstyre

Formannskapets medlemmer utgjør kommunens valgstyre og samevalgstyre, jf. valgloven § 4-1 og forskrift om valg til Sametinget § 17(1).

6. Saksbehandling

Kommunelovens kapittel 11, og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret, gjelder for formannskapets virksomhet.

Formannskapet har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter innenfor sitt ansvarsområde, med de begrensninger som følger av kommuneloven § 11-13.

Kommunedirektør sørger for sekretariatsbistand til formannskapet.

7. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 15. oktober 2019.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.