Ungdomsrådet

Kort fortalt

Alle kommuner skal ha et ungdomsråd, slik at de unges stemme blir hørt i saker som angår dem. 

Ifølge kommuneloven skal ungdomsrådet være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen. Kommunestyret velger en en gruppe barn og unge som kan hjelpe politikerne å forstå hva som er viktig for barn og unge der de bor.

Ungdomsrådet representerer slik unges interesser i kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

I Asker består Ungdomsrådet av 11 medlemmer og 6 varamedlemmer. Medlemmene må bo i Asker kommune, og være mellom 15 og 18 år når de starter opp. Medlemmene i Ungdomsrådet velger selv sin leder og nestleder.

Reglement og medlemmer

Les mer om ungdomsråd på nettsiden regjeringen.no.