Klageutvalget

Kort fortalt

Klageutvalget behandler og avgjør klager i saker der den kommunale forvaltningen har fattet enkeltvedtak. 

Klageutvalget er kommunens særskilte klagenemd (se forvaltningsloven § 28 andre ledd). Utvalget behandler og avgjør klagesaker hvor det er blitt fattet enkeltvedtak av den kommunale forvaltningen, og det ikke er mulig å påklage vedtaket direkte til et statlig organ, som f.eks. statsforvalteren.

Klageutvalget foretar en fullstendig ny prøving av saken, og kan avvise saken, oppheve eller stadfeste det påklagede vedtaket.

Reglement og medlemmer