Reglement for Klageutvalget

Kort fortalt

Vedtatt av kommunestyret 15. oktober 2019 – sak 19/10.

Senere endret av kommunestyret 13. juni 2023 – sak 23/30.

1. Klageutvalget - valg og sammensetning

Klageutvalget er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-7.

Klageutvalget skal ha 5 medlemmer, med 3 varamedlemmer i numerisk rekkefølge.

Kommunestyret velger medlemmene og varamedlemmene til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

2. Klageutvalget - ansvar og myndighet

Klageutvalget er kommunens særskilte klagenemnd i henhold til forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Klageutvalget behandler og avgjør klagesaker hvor det er truffet enkeltvedtak av kommunalt forvaltningsorgan, hvis ikke:

  • særlov fastsetter en annen klageinstans
  • departementet er klageinstans etter forvaltningsloven § 28 andre ledd
  • statlig organ er klageinstans for vedtak truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd

Klageutvalget prøver alle sider ved det påklagede vedtaket, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet. Utvalget kan avvise saken, oppheve, endre eller stadfeste det påklagede vedtaket, jf. forvaltningsloven § 34.

3. Saksbehandling

For saksbehandlingen i utvalget gjelder kommuneloven kapittel 11, forvaltningslovens kapitler IV - VI og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret.

Kommunedirektør sørger for sekretariatsbistand til utvalget.

Utvalget skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet som legges fram for kommunestyret.

4. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 15. oktober 2019.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.