Hvordan kan du påvirke?

Borgen innbyggertorg
Bildet viser innbyggertorget på Borgen. I nye Asker kommune skal innbyggertorg fungere som en nærdemokratisk ordning. Innbyggertorget skal være en møteplass for alle, på tvers av generasjoner og kulturer, og skal skapes sammen med innbyggerne i lokalsamfunnet rundt.

Den viktigste måten å påvirke lokaldemokratiet på, er å benytte stemmeretten ved valg. I tillegg er det flere formelle og uformelle måter du kan fremme dine synspunkter på.

Innganger

Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalgene var faste utvalg oppnevnt av kommunestyret som en forsøksordning i to år. Ordningen er nå opphørt.

Lene-timen

Lene-timen er en mulighet for Askers innbyggere til å ta en prat med ordfører Lene Conradi.

Kontakt en folkevalgt

Kontaktinformasjon til politikere, oversikt over gruppeledere, lenker til partienes hjemmesider m.m.