Digitalt innbyggerpanel i Asker kommune

Vi trenger din hjelp til å gjøre kommunen bedre og har derfor opprettet et digitalt innbyggerpanel. Panelet blir invitert til å delta i digitale spørreundersøkelser, brukertester eller fysiske samlinger om lokalsamfunnet og kommunens tjenester. Du deltar kun i det som interesserer deg.

Illustrasjonsbilde
Foto: Hyper

Kort fortalt

Innbyggerpanelet er til for å prøve ut nye former for samarbeid med Asker kommunes innbyggere. Målet er at alle som ønsker å dele sine synspunkter om hvordan det skal være å bo i Asker har en mulighet til det.

Innbyggerpanelet skal bidra til:

  • at du som innbygger i Asker kommune skal kunne gi uttrykk for dine meninger i saker som betyr noe for deg
  • at kommunen skal utvikle seg i tråd med innbyggerne sine ønsker

Hvem kan være med?

Alle innbyggere i Asker kommune over 15 år er hjertelig velkommen til å melde seg inn i panelet. Det eneste som kreves er at du har en e-postadresse. Som deltaker i panelet vil du bli kontaktet når det er en ny sak der Asker kommune ønsker innspill.

Innbyggerpanelet skal føre til nye former for samarbeid, innovative løsninger og kunnskapsutvikling som kommer lokalsamfunnet til gode.

Bli med i panelet og bli en stemme som kan utgjøre en forskjell.

Meld deg inn i innbyggerpanelet her

Kommende aktiviteter

Det er for tiden ingen kommende aktiviteter

 

Pågående aktiviteter

Det er for tiden ingen pågående aktiviteter

Gjennomførte aktiviteter

Brukertest nye nettsider for plan

Vi jobber med å forbedre deler av nettsiden vår, og ønsker derfor å finne ut hvordan du som innbygger opplever løsningene våre. Derfor inviterte vi til en brukertest i mars 2024. 

  • Oppsummeringen av brukertesten vil bli publisert her.
Har du lyst til å dele erfaringer om hvordan du opplever ditt nærmiljø?

Asker kommune skal i mars 2024 gjennomføre "Seniortråkk", som innebærer at vi går en felles tur der du kan komme med innspill til hvordan du opplever ditt nærområde. Gruppen vil bestå av 3-6 innbyggere og 1-2 ansatte fra kommunen. Vi sender denne henvendelsen direkte til innbyggere som er 65 år og eldre, og som er tilknyttet områdene rundt Asker sentrum - Borgen eller Asker sentrum - Undelstad/ Høn.

Innspillene vil bli brukt i planleggingen av ny kommunedelplan for sentrale Asker.

  • Oppsummeringen av innspillene vil bli publisert her
Spørreundersøkelse om fremtidens hjelpemidler

Asker kommune gjennomfører for tiden et prosjekt om å kartlegge ombruk av hjelpemidler. Et hjelpemiddel skal bidra til å avhjelpe en midlertidig eller varig funksjonssvikt (eksempelvis rullator, justerbar seng, krykker, ramper, toalettforhøyer).

Resultatene fra denne undersøkelsen vil benyttes til prosjektets arbeid med å finne tiltak for å øke kommunens innsats for en sirkulær forvaltning av hjelpemidler.

Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2024.

  • Resultater fra undersøkelsen vil bli publisert her
Spørreundersøkelse om Vi fritid og Hva skjer i Asker

Vi inviterte deltakerne til en spørreundersøkelse om to nettsider som viser oversikt over aktiviteter/ arrangementer og organiserte fritidsaktiviteter i Asker.

Resultatene fra undersøkelsen skal benyttes til å forbedre og lage mer helhetlige løsninger for aktiviteter/ arrangementer og organiserte fritidsaktiviteter for innbyggerne i Asker. 

  • Resultater fra undersøkelsen vil bli publisert her
Spørreundersøkelse Innbyggerpanelet 1 år - dine råd for veien videre

Det har gått ett år siden Asker kommune tok det spennende steget med å lansere innbyggerpanelet som et pilotprosjekt for å utforske nye måter å involvere innbyggerne i Asker på. 

Via denne undersøkelsen inviterte vi deltakerne i innbyggerpanelet til å dele tanker, tilbakemeldinger, og ideer. Evalueringen vil hjelpe oss med å forstå hva som fungerer godt, hva som krever justeringer, og hvordan vi kan videreutvikle innbyggerpanelet for å gjøre det enda bedre.  

Fokusgrupper: Planlegge for fremtiden, eller håpe på det beste?

I november 2023 ble det sendt en invitasjon til 293 deltakere i innbyggerpanelet med forespørsel om å delta i fokusgrupper om demografiutfordringene. Det var 42 stykker som viste interesse. 

Vi vil gjerne takke deltakerne som stilte opp og delte sine erfaringer, tanker og meninger om demografiutfordringen i Asker kommune. Innsikten har vært svært verdifull for oss i arbeidet med en prosjektoppgaven om hvordan vi kan informere og bevisstgjøre innbyggerne om denne viktige problemstillingen.

Vi har lært mye av deltakerne som deltok om hvordan man tenker rundt egen situasjon knyttet til spørsmålene om bolig, helse, økonomi og sosialt nettverk. Vi har også fått noen overraskelser og nye perspektiver som har utfordret våre egne antakelser og ideer. Vi tror arbeidet kan bidra til å skape mer forståelse og engasjement rundt utfordringene vi står ovenfor.

Workshop om Høn nærsenter

Asker kommune skal i gang med utviklingen av Høn nærsenter som omfatter en ny barneskole, barnehage, næringslokaler, boliger og et splitter nytt torg. Vi ønsker at Høn nærsenter, med sin sentrale plassering, skal være et naturlig samlingspunkt på Høn/ Landås. 

For å oppnå dette ønsket vi innspill fra interessenter i nærområdet, og inviterte til en workshop oktober 2023. 

Deltakerne som ble invitert var sammensatt for å dekke et bredt spekter av behov på tvers av brukere og interesser. Denne henvendelsen rettet seg direkte mot innbyggere under 30 år som er geografisk tilknyttet utviklingsområdet. 

Det var få deltakere som fikk invitasjonen, og det var ingen fra innbyggerpanelet som deltok på workshopen. 

Brukertest av kommunens digitale løsning for lån av lokaler

Som en del av arbeidet med å gjøre kommunens lokaler lettere tilgjengelig for innbyggere inviterte vi innbyggerpanelet til å brukerteste dagens bookingløsning i august 2023

  • Oppsummeringen av brukertesten vil bli publisert her.
Spørreundersøkelse om pårørende

Spørreundersøkelsen er laget for å kartlegge pårørende sine behov. Resultatene vil være et viktig bidrag for å forstå pårørendes situasjon bedre, slik at man kan utvikle god støtte til denne målgruppen. 

Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2023, og det var 108 deltakere i panelet som svarte på undersøkelsen.

Brukertest nettside for svømmehaller

Som en del av å forbedre nettside for svømmehallene Risenga og Holmen inviterte vi innbyggerpanelet til å brukerteste nettsiden i mai 2023.

20 deltakere fra panelet ønsket å hjelpe oss med å teste nettsiden. Fire deltakere gjennomførte selve brukertesten. Brukertesten ble gjennomført via videomøte. Dette lærte vi mye av som vi kan ta med oss i videre utvikling av nettsidene.

Spørreundersøkelse om brannsikkerhet hjemme

Spørreundersøkelsen er laget for å få mer innsikt fra innbyggere angående brannsikkerhet hjemme. Resultatene fra undersøkelsen vil blant annet bli brukt av Asker og Bærum brann og redning sitt holdningsskapende arbeid.

Undersøkelsen ble gjennomført i mars 2023, og det var 429 deltakere i panelet som svarte på undersøkelsen.

Spørreundersøkelse om fremtidens bibliotek, innbyggertorg og kulturhus i Asker sentrum

Spørreundersøkelsen er laget for å få innspill om hvilke tilbud og fasiliteter man ønsker å finne på Asker kulturhus, innbyggertorg og bibliotek i Asker sentrum i fremtiden. Resultatene fra undersøkelsen vil inngå i en mulighetsstudie for Asker kulturhus med innbyggertorg og bibliotek.

Undersøkelsen ble gjennomført i februar/ mars 2023, og det var 402 deltakere i panelet som svarte på undersøkelsen. 

Spørreundersøkelse om boforhold og bosituasjon

Spørreundersøkelsen er laget for å få innsikt fra innbyggere om deres boforhold og bosituasjon i Asker kommune. Resultatene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for Temaplan for bærekraftig boligutvikling, som skal behandles av de folkevalgte i 2024. I tillegg vil resultatene brukes i annet utviklingsarbeid knyttet til boformer, boligutvikling og stedsutvikling.

Undersøkelsen ble gjennomført i mars 2023, og det var 427 deltakere i panelet som svarte på undersøkelsen.

Spørreundersøkelse om reisevaner

Spørreundersøkelsen er laget for å få innsikt fra innbyggere om deres reisevaner i hverdagen. Resultatene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for Temaplan for samferdsel og mobilitet, som skal behandles av de folkevalgte i 2024. I tillegg vil resultatene brukes i annet utviklingsarbeid knyttet til samferdsel.

Undersøkelsen ble gjennomført i januar-februar 2023, og det var 452 deltakere i panelet som svarte på undersøkelsen.

Brukertest nettsider "plan, bygg og eiendom"

Som en del av å forbedre nettsidene våre innenfor "Plan, bygg og eiendom", inviterte vi innbyggerpanelet til å brukerteste nettsidene våre i desember 2022. 

37 innbyggere fra panelet ønsket å hjelpe oss med å teste nettsidene. Åtte innbyggere ble invitert til å delta på selve brukertesten. Brukertesten ble gjennomført via videomøte. Dette lærte vi mye av som vi kan ta med oss i videre utvikling av nettsidene. 

Ofte stilte spørsmål:

Hva er dine rettigheter som paneldeltaker

Asker kommune garanterer fortrolighet i forhold til alle svar eller innspill
du kommer med i alle undersøkelser du deltar i. I rapportering av
resultater blir alle individuelle svar anonymisert. Ditt navn, e-postadresse
eller andre opplysninger du gav når du meldte deg inn i panelet blir ikke
bli utlevert til andre, heller ikke internt i kommunen.

Datasikkerhet

Asker kommune drifter panelet i samarbeid med Rambøll Management
Consulting AS. Undersøkelsene lages i spørreskjemaverktøyet
SurveyXact. Dette er et system med høy datasikkerhet.

Frivillig å delta

Det er selvsagt frivillig å delta i panelet og de enkelte undersøkelsene. Du kan når som helst melde deg ut av panelet og/eller få slettet alle svar du har avgitt i undersøkelser ved å sende

Du kan når som helst få tilgang til hvilke opplysninger som er registrert på deg som paneldeltaker.

Hvordan endre dine personopplysninger

Hvis du endrer e-postadresse, postnummertilhørighet eller andre
opplysninger du registrerte da du meldte deg inn i panelet, kan du melde
i fra om dette på

Hvordan melde deg ut av innbyggerpanelet

Du kan melde deg ut av panelet når som helst ved å sende en

Jeg har ikke mottatt e-post for å fullføre innmeldingen

Har du ikke mottatt e-posten fra Asker kommune innen et par minutter? Husk å sjekk søppelposten, e-posten kan ha havnet der. Når du mottar e-posten ber vi deg om å klikke på lenken i mailen for å fullføre din innmelding i panelet. Det tar kun ett til to minutter å melde deg inn.  

Hvis dette ikke fungerer send en e-post til

Spørsmål om innbyggerpanelet?

Ta kontakt med oss på på e-post: