Innbyggerforslag

Hva er et innbyggerforslag?

Med innbyggerforslag menes at innbyggerne i Asker kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt.

Forslaget kan fremmes elektronisk eller med vanlig postgang.

Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget.

Fremsetting av forslag

Hvem kan benytte seg av forslagsretten?

Forslagsretten kan benyttes av både enkeltpersoner i og organisasjoner med tilknytning til Asker kommune. Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.

Krav om støtte til forslaget

Forslag kan fremmes hvis minst 300 innbyggere bosatt i Asker kommune stiller seg bak forslaget. Støtten skal dokumenteres i form av navn, adresse og postnummer på de som støtter forslaget. De som stiller seg bak et forslag kan være under 18 år.

Forslagets innhold

Forslag som fremmes må gjelde kommunens virksomhet, enten oppgaver kommunen faktisk er engasjert i (lovpålagt eller frivillig) eller oppgaver kommunen kan drive med, forutsatt at kommunestyret har myndighet til å ta beslutning på det aktuelle saksområdet. Initiativretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av kommunestyret i budsjettsammenheng.

Tidligere behandlet forslag

Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes fram på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet/behandlet av kommunestyret.

Krav til formulering

Det må fremgå av forslaget hva en ønsker at kommunestyret skal ta stilling til. Forslaget bør være så presist formulert at det er mulig for kommunestyret å vedta forslaget slik det fremstår.

Informasjon om initiativtaker og kontaktperson

Det må fremgå av forslaget hvem som er initiativtaker(e), samt navn, adresse, telefonnummer og eventuelt e-post adresse på kontaktperson.

Hvor sendes forslaget

Forslaget med underskriftsliste sendes Asker kommune.

  • Elektronisk via minsak.no.
  • Via post til: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Behandling og oppfølgning av forslag

Kommunedirektørens behandling av mottatte forslag

Kommunedirektøren mottar innkomne forslag og legger disse sakene fram for kommunestyret så raskt som mulig. Forslag som åpenbart ikke oppfyller lovens vilkår for behandling kan avvises av kommunedirektøren. Kommunestyret skal holdes fortløpende orientert om forslag som avvises. Er kommunedirektøren i tvil om lovens vilkår er oppfylt, legges forslaget frem for kommunestyret til avgjørelse.

Kommunestyrets behandling av mottatte forslag

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et forslag som oppfyller lovens krav, jf. pkt 2.1- 2.4 i retningslinjene. Kommunestyret kan velge å ta stilling til et forslag selv om det ikke oppfyller lovens krav. Kommunestyret skal ta stilling til forslaget snarest mulig, og senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Oppfølging

Den oppgitte kontaktperson for forslaget skal informeres om saksgang, vedtak som fattes, og om de eventuelle tiltak som gjennomføres som følge av vedtaket.

Klage

Forslag som er fremmet etter reglene for innbyggerinitiativ og som blir nedstemt av kommunestyret kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler, for eksempel forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak.