Asker har et godt utgangspunkt

Norge og offentlig sektor er preget av den internasjonale situasjonen med økonomiske nedgangstider og stor usikkerhet, noe som også rammer Asker kommune. Det er behov for innstramminger, men sett i lys av det store budsjettet vi har, er innstrammingene ganske små, ifølge kommunedirektør Lars Bjerke og økonomidirektør Randi Sandli.

Nærbilde av Lars Bjerke i blå dress som smiler
OMSTILLING: – Den nye tiden krever at vi står sammen, tar ansvar, gjør gode prioriteringer og viser evne til omstilling, sier kommunedirektør Lars Bjerke. Foto: Vibeke Glosli

– Nye Asker har i sine tre første år fått erfare Aristoteles´ ord: «Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje». Vi har stått i en stor fusjon gjennom en kommunereform, vi ble rammet av en global koronapandemi – og nå en internasjonal stor sikkerhetskrise som følge av krigen i Europa og Ukraina, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Asker har et godt utgangspunkt

– I Norge og resten av verden opplever vi dyrtid med høy prisstigning, økende renter, høye energikostnader og kraftig fall i finansinntekter og markedene. I tillegg har regjeringen lagt frem et svært stramt statsbudsjett og varslet om store endringer i skatt- og inntektssystemet for kommunene. Det vil ramme Asker kommune negativt – med virkning fra 2024, sier Bjerke, og legger til at Asker har et solid utgangspunkt med gode tjenester, kompetente ledere og medarbeidere, samt et solid økonomisk fundament.

Krever at vi står sammen

Det oppstår et gap mellom kommunens inntekter og utgifter. Vi går inn i en omstillingsperiode, der det er behov for innstramminger, også i Asker. Sett i lys av det store budsjettet vi har, er imidlertid innstrammingene ganske små, ifølge kommunedirektør Lars Bjerke og økonomidirektør Randi Sandli.

– Den nye tiden krever at vi står sammen, tar ansvar, gjør gode prioriteringer og viser evne til omstilling, sier Bjerke.

Asker kommune legger opp til et omfattende omstillingsprogram som vil medføre en innstramming på minimum 150 millioner kroner over tre til fire år. Kommunens budsjett for 2023 er 8,9 milliarder kroner. Ifølge Bjerke har kommunen vedtatt fem hovedstrategier for å oppnå en tilfredsstillende økonomisk balanse. Asker kommune vil iverksette tiltak for å øke befolkningsveksten og kommunens inntektsgrunnlag, utsette flere større investeringer i nye bygg, effektivisere administrasjon og tjenesteproduksjonen, redusere tjenestetilbudet eller standard på noen områder, samt at man vil se på enkelte økninger av gebyrer eller egenbetaling.

Krevende 2024

– Vi legger opp til et stramt budsjett i 2023, som har en innstrammingseffekt på samlet 75 millioner kroner i reduserte utgifter for kommunen. Det mest krevende året for Asker kommune vil vi møte i 2024, da regjeringens endringer i skatt- og inntektssystemet iverksettes, noe som fratar Asker kommune betydelige skatteinntekter, sier Bjerke.

Til tross for de økonomiske utfordringene, har kommunen funnet rom for noen styrkninger og økninger i budsjettet i perioden 2023-2026 (se faktaboks lenger ned). 

Satser på oppvekst

I 2023 er det satt av drøyt 2,8 milliarder kroner (2 802,1 mill.) i driftsmidler til oppvekst.

– Oppveksten og utviklingen til barn og unge henger sammen med den fysiske og psykiske helsen man opplever som voksen. Undersøkelser viser at tjenestene våre holder god kvalitet. Ungdom i Asker ligger på landsgjennomsnittet, eller over, på mange områder, som å gjennomføre videregående opplæring, delta i en fritidsorganisasjon – og med tanke på hvor fornøyde de er med lokalmiljøet, sier Sandli.

– I likhet med utfordringene nasjonalt, opplever også barn og unge i Asker psykiske plager og ensomhet. Det er fortsatt nødvendig å arbeide for likeverdige tjenester og å forebygge utenforskap, sier Sandli.   

Nærbilde av Randi Sandli

INNSTRAMMINGER: Vi går inn i en omstillingsperiode, der det er behov for innstramminger, også i Asker kommune. Sett i lys av det store budsjettet vi har, er imidlertid innstrammingene ganske små, ifølge økonomidirektør Randi Sandli. FOTO: Torbjørn Tandberg

 

Velferd i fremtiden

I 2023 er det satt av drøyt 2 milliarder (2 176,7 mill.) i driftsmidler til velferd. Nasjonale reformer og omstillinger har gitt kommunen et tydeligere og større ansvar for befolkningens helse, og for at alle skal få nødvendige tjenester. En av utfordringene er at samfunnet får flere eldre ­– i kombinasjon med mindre fødselskull, og det kreves en bred og tverrsektoriell innsats for å utvikle kommunen til et aldersvennlig samfunn med et differensiert bo- og tjenestetilbud, ifølge Sandli.

– Utviklingen krever langsiktige strategier og konkrete tiltak for å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i Asker, sier hun.

God dialog med innbyggerne

Det er satt av 333,6 millioner kroner til medborgerskap, som er en viktig satsing for Asker kommune.

– De nye innbyggertorgene er et ledd i å styrke dialogen med innbyggerne, sier Sandli.

Hun kjenner ikke til at andre kommuner har et eget tjenesteområde som går på samskaping og medborgerskap.

– For Asker er dette en viktig satsing i den tiden vi lever i, sier Sandli.

Hun legger til at det å ta imot flyktninger og inkludering også er et viktig fokus nå. I fjor ble det bosatt 340 flyktninger i Asker kommune, hvorav 249 er fra Ukraina.

Endringer underveis

Den store usikkerheten i økonomien og et svært stramt statsbudsjett, vil kreve flere endringer i budsjettet gjennom året.

– Vi tar sikte på å legge frem en ny politisk sak for kommunestyret om omfang og innretning av omstillingsprogrammet i slutten av mars og en grundig budsjettrevisjon i mai, basert på erfaringer så langt og regjerings forslag til revidert nasjonalbudsjett, sier Lars Bjerke.


Styrkninger og økninger i budsjettet de kommende årene:

 • Asker kommune har funnet rom for å begrense vann- og avløpsgebyrene til alle husstander ved å subsidiere dette med til sammen 115 millioner kroner, fordelt på i fjor og i år.
 • Vanskeligstilte husstander med lavinntekt vil skjermes gjennom økte stønader, tilskudd eller kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt og andre sosiale tiltak som formidles via NAV.
 • Reduserte priser for barn i barnehage og SFO med gratis kjernetid og økt søskenmoderasjon.
 • Nye barneboliger (et bo- og tjenestetilbud for barn som har et omfattende omsorgs- eller oppfølgingsbehov som følge av funksjonsnedsettelser) og et avlastningssenter etableres i Røyken i 2023-24.
 • I 2024 åpner nytt helsehus på Søndre Borgen med poliklinikk, dagtilbud og 40 nye heldøgnsplasser.
 • Nytt arbeidssenter med seks boenheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne åpnes i 2024-25 på Nedre Sem.
 • Nytt senter med boliger og dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer åpner på Klokkarstua i 2023-24.
 • Et nytt «pilot-innbyggertorg» åpnes på Spikkestad i løpet av 2023.
 • Nye skolebygg planlegges på Hvalstad og Sætre, samt et tilbygg på Mellom-Nes skole.
 • To nye flerbrukshaller bygges sammen med fylkeskommunen ved Røyken og Nesbru videregående skoler i 2025-26.
 • Rehabilitering av Holmen ishall i 2023-24.
 • Nye barnehager, blant annet på Søndre Borgen og Føyka i 2025-26.
 • Istandsetting, sikring og rehabilitering av flere prioriterte kirkebygg.
 • Økt standard på vedlikehold av friområder i kommunen.
 • Nytt ombrukssenter for sirkulær økonomi i Slemmestad.
 • Flere konkrete tiltak for å følge opp klimaplanen og redusere klimautslippene i Asker.
 • Økt satsning på – og nye midler til et lokalt næringsutviklingsfond.

 

Tekst: Kjersti Salvesen