Lys fremtid for robust økonomi

Konsekvensene av koronapandemien fører til usikre tider og strammere økonomiske rammer for Asker kommune. Likevel blir det både gode innbyggertjenester, storsatsing på klima og fullt fokus på digitalisering de neste årene. Alt takket være robust økonomi.

Mennesker på tur

– Handlingsprogrammet viser de økonomiske prioriteringene de folkevalgte i Asker har gjort. Samtidig handler det om demokratiet vårt, og hvordan vi definerer nye mål for vår nye kommune, forklarer ordfører i Asker, Lene Conradi.

Handlingsprogrammet, som består av blant annet kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 2021 samt økonomiplan for de neste fire årene, ble vedtatt av kommunestyret 16. desember. For å møte fremtidens utfordringer skal kommunen blant annet satse på innovasjon, digitalisering og medborgerskap, og samtidig fortsette å møte innbyggernes behov.

– Et godt handlingsprogram dreier seg om trygghet for å få hjelp når du trenger det – at kommunen evner å møte mennesker som trenger fellesskapets støtte når livet kan være sårbart. Til tross for strammere rammer, skal Asker fortsatt være et godt sted å bo. Innbyggerne våre skal være trygge på at de skal få gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester, både i 2021 og i årene som kommer, sier Conradi.

Robust økonomi, mye gjeld

Asker kommune har god økonomi, noe som skyldes høye finans- og skatteinntekter. Samtidig er kostnadsnivået forholdsvis høyt sammenlignet med andre kommuner. I tillegg har kommunen høy gjeld. Det betyr at en stor del av kommunens inntekter går til å betale renter og avdrag.

– En robust, stabil og forutsigbar økonomi er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til våre innbyggere. Vi har et høyt ambisjonsnivå i Asker. For å hindre at gjelden øker i den neste fireårsperioden, er det viktig at nye investeringer vurderes opp mot vedtatte investeringer.

Kanskje vil det være nødvendig å utsette noen av prosjektene. For å frigjøre kapital, foreslår vi også økt salg av kommunale eiendommer, sier kommunedirektør Lars Bjerke, som også varsler at det kan være behov for flere budsjettjusteringer de neste månedene.

Utfordrende korona-år

Siden mars har kommunen forsøkt å balansere en svært krevende krisehåndtering med ordinær drift for å sikre innbyggere gode tjenester og tilbud. Koronapandemien har hatt store konsekvenser for kommuneøkonomien, med både lavere inntekter og større utgifter. Mye tyder på at også 2021 vil bli preget av pandemien.

– Det er foreløpig knyttet stor usikkerhet til om kommunene fullt ut vil bli kompensert for merutgiftene. Det betyr at Asker kommune i årene fremover må ha økt fokus på omstilling og effektivisering, sier Conradi, men legger til:

– Selv om usikkerheten er stor, har vi grunn til å være glade for å kunne videreføre driftsrammene uten ytterligere krav til innsparinger enn det som allerede lå der fra før. Det er det ikke alle som har anledning til. Vi styrer mot strammere rammer og usikre tider, men vi er privilegerte som har oppsparte midler og økonomiske muskler til å kunne stå gjennom en slik krise uten at det går ut over tjenestene våre.

Koronapandemien har i tillegg ført til at arbeidet med flere oppgaver har blitt helt eller delvis utsatt. Dette gjelder bl.a. kulturbygging i ny kommune, harmonisering av tjenester samt ny politikkutforming gjennom utarbeidelse av temaplaner.

– Dette arbeidet vil få økt oppmerksomhet i 2021 og videre i perioden, men må sees i sammenheng med hvordan pandemien utvikler seg, sier Bjerke.

Første klimabudsjett

Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Asker kommune ønsker å bidra i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser, og har nå vedtatt sitt første klimabudsjett.

– Som en av landets største kommuner er det mye Asker kan gjøre for å redusere utslippene av klimagasser. Klimabudsjettet gir oss konkrete tiltak som skal bidra til å nå de nasjonale klimamålene, og vi skal jobbe systematisk med dette de kommende årene, både som organisasjon og som kommune, sier Conradi.

Hun nevner bl.a. holdningsskapende arbeid, støtteordninger og formidling av kunnskap som noen av grepene kommunen tar for å få innbyggerne til å ta gode klimavalg i hverdagen.

– Vi ser hele vårt virke i en større og mer helhetlig sammenheng fordi vi har FNs bærekraftsmål som rammeverk for utviklingen av Asker-samfunnet. Nå fortsetter vi arbeidet med å gjøre målene til handling og konkrete prosjekter som skaper økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Lene Conradi i Slemmestad