– Vi skal møte utfordringene sammen

Et nytt år og en ny kommunestyreperiode ligger foran oss, og det nyvalgte kommunestyret gleder seg til arbeidet med å forme og videreutvikle lokalsamfunnet vårt.

Nærbilde av ordfører Lene Conradi foran en grå vegg med et fargerikt veggteppe. Hun ser mot  kamera og smiler.
– Vi fortsetter å bygge vårt kommunefellesskap sammen, sier Askers ordfører Lene Conradi. Foto: Svein-Ivar Fors

– Det kjennes meningsfullt å få gjøre vedtak som direkte berører livet til innbyggerne i Asker, men det er også et stort oppdrag og ansvar vi alle har stor respekt og ydmykhet for, sier ordfører Lene Conradi.

Prioritering og omstilling

– Kommunenes rammebetingelser har de siste årene endret seg. Mye er blitt dyrere, samtidig som kommunene mister skatteinntekter og får mindre overføringer fra staten. Vanligvis har den politiske budsjettprosessen i Asker bestått i å plusse på til ønskede og gode formål. I årene fremover vil det handle om prioritering og omstilling. Selv om ikke alle tjenester vil kunne videreføres akkurat som før, skal alle likevel ha trygghet for hjelp når man trenger det. En effektivisering på 1,9 prosent skal være fullt mulig på et driftsbudsjett på nærmere 10 milliarder kroner. Kommunens rolle er i endring som innebærer at vi alle må stokke om på våre forventninger og krav.

Med blikket festet på fremtiden

– Likevel er vi i Asker privilegerte med mange gode ressurser i vår kommune, en sterk frivillig sektor og et konkurransedyktig og levende næringsliv. Sammen skal vi møte en presset kommuneøkonomi og vise verdien av hva vi kan få til i fellesskap. 

Når vi tar fatt på denne nye kommunestyreperioden er det med blikket festet på fremtiden. Vi skal fortsette å bygge vårt nye kommunefellesskap sammen, og hver eneste dag jobbe for at våre barn og unge skal ha de beste vilkår med en oppvekst preget av fremtidstro. Tro på seg selv, tro på hverandre og tillit til at vi som kommune kan gi hjelp og tjenester til alle som trenger det. Fordi vi blir mange flere eldre i tiden fremover, gleder jeg meg også til at vi sammen skal utvikle aldersvennlige Asker. Velferdskommunen skal særlig være der for sårbare grupper og de vanskeligstilte i samfunnet. 

Asker – et godt sted for alle

– Personlig brenner jeg spesielt for at våre unge skal bli bevisst på hvilke følger og farer det kan ha for deres psykiske helse å eksperimentere med ulovlige rusmidler. Og jeg er særlig opptatt av at barn og unge får oppleve å høre til i et felleskap. Som storsamfunn er det tre komplekse utfordringer vi står ovenfor som vil kreve ekstra innsats av oss alle – det er ungt utenforskap, demografiutfordringer, og klima og natur. Jeg vet at vi i felleskap vil møte disse utfordringene slik at Asker fortsatt er et godt sted å vokse opp og leve – for alle. 

Elleve personer står samlet foran en vegg, med ordfører i midten. Alle ser mot kamera og smiler.

Asker kommunestyres ordfører og elleve gruppeledere. Foto: Sebastian Andersen

 


Hva bruker Asker 9 641 472 millioner kroner til?

Asker kommunestyre vedtar hvert år et budsjett for kommende år, en økonomiplan for de påfølgende tre årene samt de målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Dette dokumentet kalles «Handlingsprogrammet».

Asker har de siste årene blitt påvirket av utviklingen i verdensøkonomien og norsk økonomi, men vil tilby gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester med tilstrekkelige kvalitet, kapasitet og kompetanse. Kommunen satser på innovasjon, digitalisering, medborgerskap og samskaping for å møte fremtidens utfordringer. 

En rekke store investeringer er planlagt i perioden: Kapasitetsøkning i barnehager, ny skole i Sætre og utvidelse av Hvalstad skole, nytt sykehjem i Heggedal, ny brannstasjon på Tofte, hurtigbåtkai i Slemmestad, klimatiltak i tråd med temaplan for handling mot klimaendringene, områdeutvikling i Slemmestad, ny gang- og sykkelbro på Nesøya – og enda mye mer.

Les mer om Handlingsprogrammet for 2024-2027.

 

Tekst: Svein-Ivar Fors