Endelig klimabudsjett for Asker

Askers klimabudsjettet skal gjøre det lettere for kommunen å nå målet om å redusere klimagassutslipp.

Illustrasjonsbilde av en blomstereng

Asker kommune lager i år sitt første klimabudsjett for perioden 2021-2024. Klimabudsjettet er utarbeidet ut fra de nasjonale målene om å være et lavutslippssamfunn innen 2050, og er en tiltaksplan som definerer kostnader og forventet utslippsreduksjoner. 

– Dette har vi sett fram til. Klimabudsjettet er et styringsverktøy med konkrete tiltak som skal bidra til å nå de nasjonale klimamålene. Og vi skal jobbe systematisk med dette både politisk og administrativt i hele organisasjonen, sier ordfører Lene Conradi.

Klimabudsjettet legges fram som del av Handlingsprogram og budsjett 2021-2024 som ble behandlet av formannskapet den 15. september. Flere andre kommuner i Norge har laget klimabudsjett, men Asker kommune er blant de første kommuner som inkluderer indirekte utslipp i klimabudsjettet. 

Direkte og indirekte utslipp

– Ifølge våre klimaeksperter, ligger Asker i front når det gjelder å inkludere indirekte utslipp, sier Conradi.

Direkte utslipp er det som slippes ut direkte fra eksosrør, fabrikkpiper og oljefyrer innenfor kommunens grenser, mens indirekte utslipp skjer andre steder i verden som følge av vårt forbruk. 

– Ifølge nasjonale tall er 80 prosent av de totale utslippene fra innbyggerne i Asker indirekte. Da er det også viktig å følge med og gjøre noe med disse, sier ordføreren.

Kjøper du deg for eksempel en PC vil det ha skjedd en rekke utslipp i produksjon og frakt utenfor Askers grenser før PC-en når kontoret ditt.

– Det er ikke lett å gjøre utslippsberegninger for de indirekte utslippene, men det er veldig viktig å jobbe med dem da de utgjør den største andelen av klimagassutslippene, sier hun.

Konkrete tiltak

Klimabudsjettet har en praktisk tilnærming og inneholder konkrete tiltak som skal gjennomføres i kommunen og oversikt over reduksjon av klimagassutslipp og kostnadene knyttet til tiltak der det er mulig å beregne. Det skal gjøres en systematisk oppfølging av klimabudsjettet for å sørge at tiltakene gjennomføres.

– Budsjettet tydeliggjør hva som skjer med klimagassutslippene i kommunen dersom vi gjennomfører de tiltakene som er foreslått, sier Conradi.

Alle skal med

De konkrete tiltakene er rettet mot hele Askersamfunnet og kommunen tilrettelegger for at alle kan bidra til å redusere Askers totale klimagassutslipp.

– Hvis Asker kommune skal lykkes i klimaarbeidet, er en av forutsetningene at innbyggere, næringsliv og ansatte i kommunen går sammen om å endre til en mer klimavennlig adferd, avslutter ordføreren.

Fakta

  • Klimabudsjettet er et styringsverktøy med konkrete tiltak som skal bidra til å nå de nasjonale klimamålene.
  • Tiltakene er forankret i kommunens virksomheter som skal følge opp tiltakene systematisk.
  • Tiltakene har et lokalt og globalt perspektiv, og omfatter både direkte utslipp og indirekte utslipp.
  • Klimabudsjettet omfatter tiltak for hele Askersamfunnet, både for innbyggere og for kommunens egen drift.
  • Klimabudsjettet viser anslått reduksjon av klimagassutslipp og økonomisk kostnad for de enkelte tiltakene der dette er mulig å anslå.
  • Handlingsprogram med budsjett 2021-2024 legges fram av kommunedirektøren 15. september og vedtas endelig av kommunestyret i desember.

Les mer om budsjett og handlingsprogram, følg prosessen og bidra med innspill!