- Rent vann til folk og fjord

Synes du at du betaler vel mye for vannet fra krana og for å gå på do? Da er du kanskje ikke klar over de omfattende tjenestene som gebyret dekker. Kommunen leverer trygt og godt drikkevann, og bidrar gjennom avløpsrensing til en renere Oslofjord og et bedre nærmiljø.

En kum er åpnet, og lokket ligger på plenen ved siden av. Nede i kummen står en mann med hvit hjelm og refleksfarget arbeidklær.
ALLTID PÅ VAKT: I snitt bruker en person 140 liter vann i døgnet, hvorav ti liter til drikke og matlaging (Norsk Vann, rapport 259/2021). I Asker er det beredskap hele døgnet for å sikre rent vann. Foto: Vibeke Glosli

– Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter til drift og investeringer dekkes 100 prosent gjennom gebyrene til abonnentene, forklarer Marte Helene Lie, virksomhetsleder for vann og vannmiljø i Asker kommune.

Gebyret er delt i to. Kort fortalt betaler du for å få vann inn til huset ditt (vannforbruk) og for at det skal renne ut igjen (avløpshåndtering). I 2023 betaler innbyggere i Asker gjennomsnittlig 31 kroner per døgn for vann og avløp.

– Kjernevirksomheten vår er å levere rent drikkevann og rense avløp. Vi har også et stort felles miljøansvar. Dersom Oslofjorden fortsatt skal kunne brukes til bading og rekreasjon, må vi gjøre vårt for å holde den ren, sier Lie.

Beredskap hele døgnet

En viktig del av tjenestene er driftssentralen med døgnbemanning. 24 timer i døgnet overvåkes kommunens VA-anlegg, deriblant 150 avløpspumpestasjoner, fire renseanlegg, hele ledningsnettet og et mindre vannbehandlingsanlegg.

– Døgnbemanningen ivaretar kvalitet og sikkerhet. Med en gang noe går i stå eller for eksempel en pumpe slutter å fungere, får vi varsler og reiser ut. Etter arbeidstid har vi også en egen vakttelefon hvor du som innbygger kan ta kontakt dersom noe akutt skulle skje. Det er en del av kommunens beredskap, forklarer Lie.

Tar ansvar for miljøet

Lie understreker at det ikke bare er Oslofjorden som er utsatt for forurensing fra utslipp. Over halvparten av vannforekomstene i kommunen har for dårlig miljøtilstand. Det har flere årsaker, men utslipp fra avløp er én av dem, i tillegg til blant annet landbruk og urbanisering.

– En del av Askers utfordring er etterslep på rehabilitering av gamle rør, sier Lie.

Totalt har vi 600 km offentlige vannledninger, og 518 km offentlige avløpsledninger. De neste tolv årene er det vedtatt en fornyingstakt på henholdsvis 1,4 prosent og 1,6 prosent for disse ledningene.

– Det vil si at vi hvert år skal renovere eller bytte ut over åtte km med vannledninger og over åtte km med avløpsledninger. Samtidig jobber vi med å tette lekkasjer på gamle ledninger, forklarer hun.

I tillegg til det kommunale rørledningsnettet finnes omtrent like mange kilometer med private rørledninger som også har behov for utbedringer. Det finnes også nærmere 4000 private avløpsanlegg som krever tett oppfølging.

– I dette arbeidet er vi avhengig av at innbyggerne tar sitt ansvar og følger opp våre pålegg om utbedringer.

Store investeringer i nye anlegg

– I de kommende årene vil vi gjøre betydelige investeringer for å sikre gode renseløsninger for avløpsvannet og ivareta leveringssikkerheten, med blant annet gode reserveløsning for drikkevann, sier Lie. Dette skjer i stor grad i samarbeid med nabokommunene – blant annet gjennom kommunalt eide selskaper som Veas, Asker og Bærum vannverk og Glitrevannverket. Disse selskapene gjennomfører også store investeringer for å møte befolkningsveksten og nye krav fra myndighetene.


Vann- og avløpsprosessen kort forklart

  • Det starter med at vann hentes fra vannkilden.
  • Vannet behandles og renses etter strenge krav i et vannbehandlingsanlegg, før det distribueres ut i vannledningsnettet og hjem til deg.
  • Vannet du bruker ledes bort fra huset via rørene og ved hjelp av pumpestasjoner.
  • Avløpsvannet blir grundig renset i renseanlegg. Slam blir nyttiggjort til bl.a. gassproduksjon og jordforbedringsmidler. Det rensede vannet blir til slutt ført ut og tilbake til naturen. 

Overvåkning, drift og vedlikehold av prosessen skjer 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

 

Tekst: Marit Asheim