Temaplan for vann og vannmiljø

Temaplan for vann og vannmiljø ble vedtatt av kommunestyret 8. mars 2022, og gjelder for perioden 2022-2033.

Kort fortalt

Temaplan for vann og vannmiljø er en langsiktig plan som beskriver status for vannforsyning og avløps- og overvannshåndtering, målsettinger og hva vi skal gjøre for å nå målene.

I tillegg legger planen føringer for hvordan vi skal håndtere klimaendringer.

Temaplan vann og vannmiljø beskriver strategier og tiltak for hvordan vi skal oppnå en sikker drikkevannsforsyning, tilstrekkelig avløpshåndtering og en bærekraftig overvannshåndtering. 

Temaplanen peker ut åtte satsingsområder:

 • Drikkevannsforsyning
 • Avløpshåndtering
 • Håndtering av overvann og flomveier
 • Vannmiljø
 • Dammer og damsikkerhet
 • Private anlegg
 • Digitalisering og innbyggertjenester
 • Organisasjon og drift

Vedtatt plan

Temaplan for vann og vannmiljø ble vedtatt av kommunestyret 8. mars 2022.

Les vedtatt temaplan for vann og vannmiljø.

Arbeidet med temaplanen

Mandatet ble behandlet i utvalg for Samfunnstjenester 4. juni 2020, sak 20/10594.

Kunnskapsgrunnlaget

Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget startet høsten 2020. Kunnskapsgrunnlaget består av ulike utredninger og beskriver dagens situasjon innenfor fagområdene i temaplanen. Innsikten herfra er utgangspunktet for strategiene og tiltakene som er presentert i temaplanen.

Fremdriften i en tidslinje

 1. Fullført:

  Mandatet godkjent

  Behandling av mandatet for arbeidet med temaplanen. Utvalg for samfunnstjenester 04.06.20.

 2. Fullført:

  Presentasjon av kunnskapsgrunnlaget

  Presentasjon av kunnskapsgrunnlaget. Utvalg for samfunnstjenester 03.12.20.

 3. Fullført:

  Medvirknings-workshop

  Digital medvirknings-workshop med Utvalg for samfunnstjenester i juni 2021.

 4. Fullført:

  Førstegangsbehandling av temaplanen

  Behandling i Utvalg for samfunnstjenester 30.09.21.

 5. Fullført:

  Temaplan ute på høring

  Høringsfrist 28.11.21.

 6. Fullført:

  Andregangsbehandling av temaplanen

  Temaplanen ble vedtatt av kommunestyret 08.03.22.

Ansvarlig direktør for temaplanen er Ragnar Sand Fuglum, direktør for Samfunnstjenester.

Fagansvarlig for temaplanen er Kristin Jenssen Sola, Vann og vannmiljø.

Relevante dokumenter og lenker