Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Temaplan for vann og vannmiljø

Tradisjonelt har vann- og avløpsområdet i hovedsak omfattet rør og nedgravde løsninger. Med klimaendringer og behov for klimatilpasning, vil vi framover være mer avhengig av gode overflateløsninger som stiller større krav til riktig planlegging og arealdisponering.

Kort fortalt

Temaplan for vann og vannmiljø skal være en langsiktig plan som beskriver status for vannforsyning og avløps- og overvannshåndtering, målsettinger og hva vi skal gjøre for å nå målene.

I tillegg skal planen legge føringer for hvordan vi skal håndtere klimaendringer.

Temaplan vann og vannmiljø skal beskrive strategier og tiltak for hvordan vi skal oppnå en sikker drikkevannsforsyning, tilstrekkelig avløpshåndtering og en bærekraftig overvannshåndtering. Dette vil danne grunnlaget for gebyrberegninger av vann- og avløpstjenestene i kommunen.

Mandat og temaer for utredning

Mandatet for arbeidet ble behandlet i utvalg for Samfunnstjenester 4. juni 2020, sak 20/10594.

Temaer som skal utredes

  • Avløpshåndtering
  • Drikkevannsforsyning
  • Håndtering av overvann samt flomveier
  • Slokkevann
  • Vannmiljø
  • Dammer og damsikkerhet
  • Gebyrberegninger
  • Digitalisering og innbyggertjenester

I tillegg skal planen legge gode føringer for hvordan vi skal håndtere klimaendringer.

Overordnet fremdriftsplan

Ansvarlig direktør er Ragnar Sand Fuglum, direktør for Samfunnstjenester. Fagansvarlig for planen er Kristin Jenssen Sola.

Medvirkning: Bidra med innspill

Innbyggere og interessegrupper vil ha mulighet til å delta med innspill underveis i temaplanprosessen. Mer informasjon om hvordan og i hvilke faser det er aktuelt, kommer vi tilbake til.

Kunnskapsgrunnlag

Dokumentet er forfattet av en intern arbeidsgruppe. Kunnskapsgrunnlaget inneholder ulike utredninger, og beskriver dagens situasjon innenfor fagområdene i temaplanen. Innsikten herfra er utgangspunktet for utarbeidelse av strategier og tiltak for å nå målene beskrevet i Kommuneplanens samfunnsdel.

Relevante dokumenter og lenker