Temaplaner for Asker kommune

Tidsplan for temaplanene

Formannskapet vedtok 17.11.2020 utsettelser av en del temaplaner som følge av koronapandemien - se vedtaket som viser planer som forskyves i tid her.

Hva er en temaplan?

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år.

Hver temaplan skal ta utgangspunkt i hovedmål og delmål fra Kommuneplanens samfunnsdel,  og inneholde oversikt over hvilke mål og strategier temaplanen skal bidra til å nå.

De relevante målene skal inngå i temaplanene, der de blir konkretisert i innsatsområder og strategier. Det skal ikke defineres nye mål i temaplanen.

Se også Planstrategi for Asker kommune.

Medvirkning

Asker kommune vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere, næringsliv og lag/foreninger i arbeid med temaplaner.

På disse nettsidene kan du få oversikt og følge arbeidet og prosessene knyttet til hver enkelt temaplan. Samtidig vil du også kunne komme med innspill og tilbakemeldinger via disse nettsidene inntil de blir vedtatt.

Innganger

Temaplan for kultur (Vedtatt)

Asker kommune ønsker å være en kommune med et rikt og levende kulturliv, med tilbud og muligheter for alle sine innbyggere.

Temaplan for medborgerskap (Vedtatt)

Formålet med temaplanen for medborgerskap, er å legge til rette for at alle målgrupper kan lære hele livet, være aktive, selvstendige og oppleve...

Temaplan for vann og vannmiljø

Temaplan vann og vannmiljø skal beskrive strategier og tiltak for hvordan Asker kommune skal oppnå en sikker drikkevannsforsyning, tilstrekkelig...

Temaplan næring (Vedtatt)

I intensjonsavtalen som lå til grunn for sammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker kommuner heter det at: "Den nye kommunen skal være ledende i land...

Temaplan for naturmangfold

Temaplan for naturmangfold skal være en strategisk og sektorovergripende plan, og vise hvordan kommunen kan nå målet om å verne om og sikre...