Temaplaner for Asker kommune

Hva er en temaplan?

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år.

Hver temaplan skal ta utgangspunkt i hovedmål og delmål fra Kommuneplanens samfunnsdel,  og inneholde oversikt over hvilke mål og strategier temaplanen skal bidra til å nå.

De relevante målene skal inngå i temaplanene, der de blir konkretisert i innsatsområder og strategier. Det skal ikke defineres nye mål i temaplanen.

Se også Planstrategi for Asker kommune.

Medvirkning

Asker kommune vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere, næringsliv og lag/foreninger i arbeid med temaplaner.

På disse nettsidene kan du få oversikt og følge arbeidet og prosessene knyttet til hver enkelt temaplan frem mot vedtak. Når planene er vedtatt, blir publisert i ferdig format.

Innganger

Temaplan for kultur

Asker kommune ønsker å være en kommune med et rikt og levende kulturliv, med tilbud og muligheter for alle sine innbyggere.

Temaplan for medborgerskap

Formålet med temaplanen for medborgerskap, er å legge til rette for at alle målgrupper kan lære hele livet,

Temaplan psykisk helse og rus

Formålet med temaplanen er å gi retning til samfunns- og tjenesteutvikling innenfor psykisk helse, rus og avhengighet i et 12-års perspektiv.

Temaplan for naturmangfold

Temaplan for naturmangfold skal være en strategisk og sektorovergripende plan, og vise hvordan kommunen kan nå målet om å verne om og sikre...

Temaplan Eiendom

Plan for å tilrettelegge for en helhetlig og framtidsrettet eiendomsvirksomhet til beste for kommunens innbyggere og ansatte.