Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Temaplaner for Asker kommune

Tidsplan for temaplanene

Formannsskapet vedtok 17.11.2020 utsettelser av en del temaplaner som følge av koronapandemien - se vedtaket som viser planer som forskyves i tid her.

Hva er en temaplan?

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år.

Hver temaplan skal ta utgangspunkt i hovedmål og delmål fra Kommuneplanens samfunnsdel,  og inneholde oversikt over hvilke mål og strategier temaplanen skal bidra til å nå.

De relevante målene skal inngå i temaplanene, der de blir konkretisert i innsatsområder og strategier. Det skal ikke defineres nye mål i temaplanen.

Se også Planstrategi for Asker kommune.

Medvirkning

Asker kommune vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere, næringsliv og lag/foreninger i arbeid med temaplaner.

På disse nettsidene kan du få oversikt og følge arbeidet og prosessene knyttet til hver enkelt temaplan. Etter hvert vil du også kunne komme med innspill og tilbakemeldinger via disse nettsidene.

Innganger

Temaplan for kultur

Asker kommune ønsker å være en kommune med et rikt og levende kulturliv, med tilbud og muligheter for alle sine innbyggere.

Temaplan for fysisk aktivitet

Formålet med temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, er å legge til rette for at alle innbyggere har høy livskvalitet i hverdagen...

Temaplan for medborgerskap

Formålet med temaplanen for medborgerskap, er å legge til rette for at alle målgrupper kan lære hele livet, være aktive, selvstendige og oppleve...

Temaplan for vann og vannmiljø

Tradisjonelt har vann- og avløpsområdet i hovedsak omfattet rør og nedgravde løsninger. Med klimaendringer og behov for klimatilpasning, vil vi...

Temaplan næring

Åtte innsatsområder skal drive utviklingen av næringslivet i Asker framover.

Temaplan for naturmangfold

Temaplan for naturmangfold skal være en strategisk og sektorovergripende plan, og vise hvordan kommunen kan nå målet om å verne om og sikre...