Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Temaplaner for Asker kommune

Kommunestyret har besluttet at arbeidet med 14 temaplaner skal starte opp i 2020. På grunn av håndteringen av Korona-pandemien tas det forbehold om endringer i tidsløp for de enkelte temaplanene.

Hva er en temaplan?

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år.

Hver temaplan skal ta utgangspunkt i hovedmål og delmål fra Kommuneplanens samfunnsdel,  og inneholde oversikt over hvilke mål og strategier temaplanen skal bidra til å nå.

De relevante målene skal inngå i temaplanene, der de blir konkretisert i innsatsområder og strategier. Det skal ikke defineres nye mål i temaplanen.

Medvirkning

Asker kommune vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere, næringsliv og lag/foreninger i arbeid med temaplaner.

På disse nettsidene kan du få oversikt og følge arbeidet og prosessene knyttet til hver enkelt temaplan. Etter hvert vil du også kunne komme med innspill og tilbakemeldinger via disse nettsidene.

Innganger

Temaplan for kultur

Kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft. Kulturplanen skal skape en langsiktighet, likeverdighet og gi en forutsigbarhet innen kulturtilbudet...

Temaplan for fysisk aktivitet

Formålet med temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, er å legge til rette for at alle innbyggere har høy livskvalitet i hverdagen...

Temaplan for medborgerskap

Formålet med temaplanen for medborgerskap, er å legge til rette for at alle målgrupper kan lære hele livet, være aktive, selvstendige og oppleve...

Temaplan for vann og vannmiljø

Tradisjonelt har vann- og avløpsområdet i hovedsak omfattet rør og nedgravde løsninger. Med klimaendringer og behov for klimatilpasning, vil vi...