Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Temaplaner for Asker kommune

Kommunestyret har besluttet at arbeidet med 14 temaplaner skal starte opp i 2020. På grunn av håndteringen av Korona-pandemien tas det forbehold om endringer i tidsløp for de enkelte temaplanene.

Hva er en temaplan?

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år.

Hver temaplan skal ta utgangspunkt i hovedmål og delmål fra Kommuneplanens samfunnsdel  og inneholde oversikt over hvilke mål og strategier temaplanen skal bidra til å nå. De relevante målene skal inngå i temaplanene, der de blir konkretisert i innsatsområder og strategier. Det skal ikke defineres nye mål i temaplanen.

Oppstart av temaplanene er gitt i kommunestyrets behandling av Handlingsprogrammet 2020 – 2023, sak 0036/19 i dette møtet.

Medvirkning

Asker kommune vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere, næringsliv og lag/foreninger i arbeid med temaplaner.

På disse nettsidene kan du få oversikt og følge arbeidet og prosessene knyttet til hver temaplan. Etter hvert vil du også kunne komme med innspill og tilbakemeldinger via disse nettsidene.

Medvirkningsmøte 10. juni

Onsdag 10. juni 2020 ble det arrangert et digitalt medvirkningsmøte. Her kan du se referatet i form av videoopptak.

Dette er temaplanene som utarbeides først

 • Temaplan for Medborgerskap
  Temaplan for Medborgerskap skal legge til rette for at alle målgrupper kan lære hele livet, være aktive, selvstendige og oppleve mestring og livskvalitet i hverdagen, slik at de kan delta i og ta medansvar for samfunn og felleskap.

  (Temaer: medborgerskap som arbeidsmetodikk og samskaping, demokratiutvikling og nærdemokratiske ordninger, dynamiske arenaer og innbyggertorg, frivillighet og medvirkning)

 • Temaplan for kultur
  Temaplan for kultur skal skape en langsiktighet, likeverdighet og gi en forutsigbarhet innen kulturtilbudet.

  (Temaer: Kulturlivet i stort, harmonisering og likeverdige tilbud, kulturminnevern, kulturarenaer, bibliotektilbudet, den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken)

 • Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
  Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal legge til rette for at alle innbyggere har høy livskvalitet i hverdagen gjennom aktivitet, fellesskap og mestringsopplevelser.

  (Temaer: utvikling av arenaer for deltakelse og infrastruktur. idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg, organisert og egenorganisert aktivitet, folkehelse og rammevilkår)

 • Temaplan for handling mot klimaendringene
  Temaplan «Handling mot klimaendringene» skal sette mål for reduksjon av klimagassutslipp i Asker og vise hvordan kommunen skal nå disse målene sammen med Asker-samfunnet. Klimautfordringene er globale, men må også løses lokalt. Planen skal omhandle både direkte utslipp innenfor kommunes grenser og indirekte utslipp andre steder som følge av kommunens og innbyggernes forbruk og aktiviteter.

  (Temaer: Transport, forbruk, energi, avfall, gjenvinning og sirkulærøkonomi)

Temaplaner med oppstart senere i 2020

 • Temaplan for Næring, inklusiv landbruk
 • Temaplan for Arbeidsgiverpolitikk
 • Temaplan for Kommunikasjon
 • Temaplan for Skole- og barnehagekapasitet
 • Temaplan for Grunnskole
 • Temaplan for Barnehage
 • Temaplan for Leve hele livet – Personer med funksjonsnedsettelser
 • Temaplan for Leve hele livet – Eldre
 • Temaplan for Vann og vannmiljø
 • Temaplan for Digitalisering og smart teknologi

Innganger

Temaplan for kultur

Kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft. Kulturplanen skal skape en langsiktighet, likeverdighet og gi en forutsigbarhet innen kulturtilbudet...

Temaplan for fysisk aktivitet

Formålet med temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, er å legge til rette for at alle innbyggere har høy livskvalitet i hverdagen...

Temaplan for Medborgerskap

Formålet med temaplanen for medborgerskap, er å legge til rette for at alle målgrupper kan lære hele livet, være aktive, selvstendige og oppleve...