Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Temaplan for handling mot klimaendringene

Klimaendringene har alvorlige og irreversible konsekvenser både for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden. Å begrense temperaturøkningen på jorda krever raske og omfattende endringer i de fleste samfunnssektorer. Klimautfordringene er globale, men må også løses lokalt.

Kort fortalt

Temaplanen «Handling mot klimaendringene» skal sette mål for reduksjon av klimagassutslipp i Asker og vise hvordan kommunen skal nå disse målene.

I tillegg til å omhandle direkte utslipp fra blant annet transport, vil planen også omhandle indirekte utslipp fra vårt forbruk. Sirkulærøkonomi, der det tradisjonelle "bruk-og-kast-samfunnet" erstattes av et samfunn der alle ressurser ivaretas i et kretsløp, vil derfor bli et viktig stikkord i planen.

Mandat og temaer for utredning

Mandatet ble behandlet i utvalg for Samfunnstjenester 13. februar 2020, sak 0008/20

Temaer som skal utredes

  • Utslipp fra kommunal drift
  • Utslipp fra kommunesamfunnet
  • Direkte utslipp som slippes ut lokalt innenfor kommunens grenser
  • Indirekte utslipp som slippes ut andre steder i verden, som en konsekvens av kommunal virksomhet og Asker-samfunnets aktivitet og forbruk
  • Sirkulærøkonomi
  • Avfall og gjenvinning

Overordnet fremdriftsplan

Selve planen skal skrives høsten 2020. Her vil det utarbeides strategier innenfor utvalgte innsatsområder. Vi vil involvere både næringsliv, organisasjoner og innbyggere i dette arbeidet.

Planen skal legges ut på høring i januar/februar 2021 og skal endelig vedtas våren 2021.

Ansvarlig direktør for temaplanen er Ragnar Sand Fuglum, direktør for Samfunnstjenester. Fagansvarlig for planen er miljørådgiver Bente Støa.

Medvirkning: Bidra med innspill

Kunnskapsgrunnlaget ble påbegynt våren 2020. Koronapandemien gjorde medvirkningsprosessen vanskelig, men i stedet for planlagte medvirkningsprosesser rettet mot innbyggerne, ble det gjennomført en digital innbyggerundersøkelse om klima blant Askers innbyggere.

Det ble også gjennomført en felles digital medvirknings-workshop for de fire oppstartede temaplanene 10. juni, der alle politiske utvalg samt noen spesielt inviterte fra næringslivet og frivilligheten ble invitert. 

Senere kommer informasjon om hvordan innbyggere og interessegrupper kan delta og komme med sine innspill i de forskjellige prosessene.

Kunnskapsgrunnlag

Dokumentet forfattes av en intern arbeidsgruppe. Deltakerne har kompetanse innen fagfeltene miljø, prosjekt og utvikling, kommunikasjon og avfall og gjenvinning, og det er bred medvirkning fra fagfeltene landbruk, oppvekst, samferdsel, økonomi, plan og bygg, kommuneplan, medborgerskap, eiendom og vann og vannmiljø.

Kunnskapsgrunnlaget gir en status på utslipp og energibruk i Asker kommune og en oversikt over relevante rammer og føringer samt kommunens roller og virkemidler.

I tillegg tar kunnskapsgrunnlaget et dypdykk i temaer som klimapsykologi og klimakommunikasjon, areal og transport, bygg og anlegg, sirkulærøkonomi og forbruk, klimavennlige anskaffelser, næring og landbruk.

Kunnskapsgrunnlaget ser også på opptak og lagring av klimagasser i naturen. Dokumentet gir oppdatert informasjon innen de forskjellige temaene i tillegg til å gi relevante eksempler fra kommunen vår.

Hensikten med kunnskapsgrunnlaget er at dette skal kunne brukes som et oppslagsverk for de som jobber med klima i kommunen, bidra med informasjon til politikere, innbyggere og andre interesserte og selvfølgelig gi et godt grunnlag for faglige begrunnede strategier i den kommende temaplanen.

Kunnskapsgrunnlaget skal være ferdigstilt i løpet av august 2020.  

Relevante dokumenter og lenker