Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Temaplan for handling mot klimaendringene

Temaplanen "Handling mot klimaendringene" ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2021. Den peker retning for hele askersamfunnet nå og i årene som kommer.

Kort fortalt

Temaplanen «Handling mot klimaendringene» setter mål for reduksjon av klimagassutslipp i Asker og viser hvordan kommunen skal nå disse målene.

Klimaendringene har alvorlige og irreversible konsekvenser både for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden.

Å begrense temperaturøkningen på jorda krever raske og omfattende endringer i samfunnet. Klimautfordringene er globale, men må løses lokalt.

Temaplanen peker ut seks satsningsområder for askersamfunnet: 

 • Endring, ledelse og kommunikasjon
 • Klimasmart mat
 • Bærekraftig forbruk
 • Framtidsrettede bygg og anlegg
 • Grønn mobilitet
 • Naturen som karbonlager

Les den vedtatte temaplanen her

 

Slik gjennomførte vi arbeidet med temaplanen

Mandatet ble behandlet i utvalg for Samfunnstjenester 13. februar 2020, sak 0008/20

Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget ble påbegynt våren 2020. Koronapandemien gjorde medvirkningsprosessen vanskelig, men i stedet for planlagte medvirkningsprosesser rettet mot innbyggerne, ble det gjennomført en digital innbyggerundersøkelse om klima blant Askers innbyggere.

Kunnskapsgrunnlaget gir en status på utslipp og energibruk i Asker kommune og en oversikt over relevante rammer og føringer samt kommunens roller og virkemidler.

Hensikten med kunnskapsgrunnlaget er at dette skal kunne brukes som et oppslagsverk for de som jobber med klima i kommunen, bidra med informasjon til politikere, innbyggere og andre interesserte og selvfølgelig gi et godt grunnlag for faglige begrunnede strategier i den vedtatte temaplanen.

Temaer som ble utredet:

 • Utslipp fra kommunal drift
 • Utslipp fra kommunesamfunnet
 • Direkte utslipp som slippes ut lokalt innenfor kommunens grenser
 • Indirekte utslipp som slippes ut andre steder i verden, som en konsekvens av kommunal virksomhet og Asker-samfunnets aktivitet og forbruk
 • Sirkulærøkonomi
 • Avfall og gjenvinning
 • Klimakommunikasjon 

 

Medvirkning og involvering

Medvirkningsprosesser ble gjennomført i 1., 2. og 3. kvartal 2020 

Det ble gjennomført en felles digital medvirknings-workshop for de fire oppstartede temaplanene 10. juni 2020, der alle politiske utvalg samt noen spesielt inviterte fra næringslivet og frivilligheten ble invitert. 

Selve planen ble skrevet høsten og vinteren 2020. Det ble utarbeidet strategier innenfor utvalgte innsatsområder.

Kommunen har involvert både næringsliv, organisasjoner og innbyggere i arbeidet gjennom webinar, workshops og andre digitale samlinger.

Ansvarlig direktør for temaplanen er Ragnar Sand Fuglum, direktør for Samfunnstjenester.

Fagansvarlig for planen er miljørådgiver Bente Støa.

 

Relevante dokumenter og lenker