Temaplan for handling mot klimaendringene

Temaplanen "Handling mot klimaendringene" ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2021. Den viser retning nå og i årene som kommer.

Kort fortalt

Temaplanen «Handling mot klimaendringene» setter mål for reduksjon av klimagassutslipp i Asker og viser hvordan kommunen skal nå disse målene.

Kommunestyret vedtok Temaplan handling mot klimaendringene den 15. juni 2021

Les temaplanen Handling mot klimaendringene


Slik gjennomførte vi arbeidet med temaplanen

Mandatet ble behandlet i utvalg for Samfunnstjenester 13. februar 2020, sak 0008/20

Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget ble påbegynt våren 2020. Koronapandemien gjorde medvirkningsprosessen vanskelig, men i stedet for planlagte medvirkningsprosesser rettet mot innbyggerne, ble det gjennomført en digital innbyggerundersøkelse om klima blant Askers innbyggere.

Kunnskapsgrunnlaget gir en status på utslipp og energibruk i Asker kommune og en oversikt over relevante rammer og føringer samt kommunens roller og virkemidler.

Hensikten med kunnskapsgrunnlaget er at dette skal kunne brukes som et oppslagsverk for de som jobber med klima i kommunen, bidra med informasjon til politikere, innbyggere og andre interesserte og selvfølgelig gi et godt grunnlag for faglige begrunnede strategier i den vedtatte temaplanen.

Temaer som ble utredet:

Medvirkning og involvering

Medvirkningsprosesser ble gjennomført i 1., 2. og 3. kvartal 2020 

Det ble gjennomført en felles digital medvirknings-workshop for de fire oppstartede temaplanene 10. juni 2020, der alle politiske utvalg samt noen spesielt inviterte fra næringslivet og frivilligheten ble invitert. 

Selve planen ble skrevet høsten og vinteren 2020. Det ble utarbeidet strategier innenfor utvalgte innsatsområder.

Kommunen har involvert både næringsliv, organisasjoner og innbyggere i arbeidet gjennom webinar, workshops og andre digitale samlinger.

  • Under høringsperioden våren 2021 arrangerte kommunen webinar om elektronisk avfall og hvordan vi kan gå fra bruk og kast til bruk om igjen. 

Ansvarlig direktør for temaplanen er Ragnar Sand Fuglum, direktør for Samfunnstjenester.

Fagansvarlig for planen er miljørådgiver Bente Støa.

Relevante dokumenter og lenker