Styring og verdier

Innganger

Visjon, verdier og policy

En visjon er en fremtidsrettet beskrivelse av hvordan kommunen ønsker å bli, og skal motivere de som bor, jobber og ønsker å etablere seg i kommunen.

Planstrategi for Asker kommune

Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, kommuneplan i all enkelthet, tidligere kommuneplaner.

Temaplaner for Asker kommune

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år.

Økonomireglement

Reglementet skal ivareta kommunelovens grunnleggende krav til økonomiforvaltningen.

Reisepolicy for Asker kommune

Asker kommune ønsker å legge til rette for at tjenestereiser skjer på en bærekraftig, miljøvennlig, sikker, effektiv og helsefremmende måte.