Styring og verdier

Innganger

Visjon, verdier og policy

En visjon er en fremtidsrettet beskrivelse av hvordan kommunen ønsker å bli, og skal motivere de som bor, jobber og ønsker å etablere seg i kommunen.

Planstrategi for Asker kommune

Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

Ny kommuneplan 2022 - 2034

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy. Ny kommuneplan for Asker 2022 - 2034 er under utarbeidelse.

Temaplaner for Asker kommune

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år.

Budsjett og handlingsprogram

Vedtatt av kommunestyret. Budsjett for kommende år. Økonomiplan for de påfølgende tre årene. Målene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden.

Økonomireglement

Reglementet skal ivareta kommunelovens grunnleggende krav til økonomiforvaltningen.

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel. Kommunikasjonsplattformen definerer mål for kommunens kommunikasjon, tydeliggjør ansvaret og...

Reisepolicy for Asker kommune

Asker kommune ønsker å legge til rette for at tjenestereiser skjer på en bærekraftig, miljøvennlig, sikker, effektiv og helsefremmende måte.