Reisepolicy for Asker kommune

Formål og omfang

Reisepolicy gjelder for all reisevirksomhet og tjenestereiser utenfor kommunen. Asker kommune ønsker å legge til rette for at tjenestereiser skjer på en bærekraftig, miljøvennlig, sikker, effektiv og helsefremmende måte.

Kommuneplanen 2020-2024 sier at Asker kommune skal være en pådriver for miljøvennlig forbruk, og ha minimale negative konsekvenser på det ytre miljøet. Asker kommune skal sikre grønn mobilitet i egen organisasjon, redusere transportbehovet og være pådriver for at all transport på land og sjø er basert på nullutslippsteknologi eller bærekraftig biodrivstoff.

Asker kommune skal være en pådriver for økt andel kollektivreisende, syklende og gående. Det vil bli utarbeidet en egen mobilitetsstrategi som omfatter intern transport, forflytning og reiser til og fra jobb.

Asker kommunes reisepolicy skal sikre rutiner for gode vurderinger om kostnader, tidsbruk og klimaavtrykk knyttet til reisemåte og opphold.

Ansvar

Reisepolicy for Asker kommune gjelder for ansatte og folkevalgte i Asker kommune.

Den reisende og leder skal vurdere nødvendigheten av selve reisen og alternative reisemåter sett i et tids-, kostnads- og miljøperspektiv. Den reisende og leder har ansvar for å sikre et nøkternt kostnadsnivå for reiser.

Det er lederes ansvar å gjøre Asker kommunes reisepolicy kjent blant sine ansatte, og sikre at intensjonene i denne overholdes.

Folkevalgte anmodes å følge de samme prinsippene som fremgår av reisepolicyen.

Forhåndsgodkjenning av folkevalgtes reisevirksomhet gjøres av ordfører.

Hovedprinsipper

 • Før alle reiser skal det foretas en vurdering av reisen sett i et klima-, kostnads- og omdømmeperspektiv, og behovet for antall reisende dersom det er mer enn én person.
 • Det skal vurderes om reisen kan erstattes med telefonmøte eller videokonferanse.
 • Alle reiser for ansatte skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder.
 • Møtesteder og -tidspunkter skal planlegges med mål om å skape minst mulig behov for reise.
 • Mulighet for å benytte kollektivtransport skal vektlegges ved valg av sted for samlinger og møter.
 • Bil eller taxi kan benyttes der hensyn til tidsbruk, avstand og effektivitet tilsier dette, men da skal utslippsfrie kjøretøy fortrinnsvis benyttes, og samkjøring etterstrebes.

Ved lengre reiser:

 • Grønn mobilitet skal alltid ha førsteprioritet. Flyreiser skal begrenses.
 • Tog og eventuelt buss skal være førstevalget på alle lengre reiser, der en totalvurdering av tidsbruk, kostnader og effektivitet tilsier at det er mulig.
 • Det skal aksepteres økt tidsbruk for togreiser, også fordi reisetiden på tog er velegnet for arbeid.
 • Alle flyreiser skal være forhåndsgodkjent av virksomhetsleder og direktør.
 • Det skal gjøres en totalvurdering for å optimalisere reisens formål, reisemåte og faglig utførelse med hensyn til arbeidsforhold, effektivitet og eventuelle behov for særskilt tilrettelegging. Dette praktiseres i tråd med statlig regelverk for tjenestereiser.
 • Alle bestillinger av reiser skal skje gjennom Asker kommunes rammeavtaler.

Mer informasjon

 • Mobilitetsstrategi: Asker kommunes mobilitetsstrategi skal beskrive prinsipper knyttet til lokalisering av kommunale arbeidsplasser og løsningsforslag til behov for transport og mobilitet for intern forflytning og reiser til og fra jobb. (under utarbeidelse).
 • SGS 1001 – Reiseregulativet: Særavtalen bygger på statens avtale: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, og Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.
  Se arbeidsgiverportalen.no
 • Hovedtariffavtalen, fellesbestemmelsene kap. 1, § 4.7 Tjenestereiser. Se Hovedtariffavtalen
 • Temaplan «Handling mot klimaendringene», som er under utarbeidelse, vil også gi føringer for kommunens praksis og mobilitetsprinsipper
 • Kommuneplanen og handlingsprogrammet: De overordnede satsingsområder, mål og strategier som gjelder for samtlige tjenesteområder.
 • ISO: Asker kommune ønsker å ISO-sertifiseres etter kvalitetsstandard ISO 9001 og de to nye standard ISO 18091 om bærekraft og 37120 for bærekraftige byer og lokalsamfunn. Dette skal hjelpe oss med å forsterke og konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene i hele organisasjonen.

Asker kommunes reisepolicy ble vedtatt av formannskapet i deres møte 19. mai 2020.