Reisepolicy for Asker kommune

Formål og omfang

Kommunens reisepolicy gjelder for all reisevirksomhet og tjenestereiser utenfor kommunen. Asker kommune ønsker å legge til rette for at tjenestereiser skjer på en bærekraftig, miljøvennlig, sikker, effektiv og helsefremmende måte.

Reisepolicy for Asker kommune gjelder for ansatte og folkevalgte i Asker kommune. Kommuneplanen 2020-2024 sier at Asker kommune skal være en pådriver for miljøvennlig forbruk, og ha minimale negative konsekvenser på det ytre miljøet. Asker kommune skal sikre grønn mobilitet i egen organisasjon, redusere transportbehovet og være pådriver for at all transport på land og sjø er basert på nullutslippsteknologi eller bærekraftig biodrivstoff.

Asker kommune skal være en pådriver for økt andel kollektivreisende, syklende og gående. Det er utarbeidet en egen mobilitetsstrategi som omfatter intern transport, forflytning og reiser til og fra jobb.

Asker kommunes reisepolicy skal sikre rutiner for gode vurderinger om kostnader, tidsbruk og klimaavtrykk knyttet til reisemåte og opphold.

Ansvar

Det er lederes ansvar å gjøre Asker kommunes reisepolicy kjent blant sine ansatte, og sikre at intensjonene i denne overholdes.

Den reisende og leder skal vurdere nødvendigheten av selve reisen og alternative reisemåter sett i et tids-, kostnads- og miljøperspektiv. Den reisende og leder har ansvar for å sikre et nøkternt kostnadsnivå for reiser.

Folkevalgte anmodes å følge de samme prinsippene som fremgår av reisepolicyen.

Forhåndsgodkjenning av folkevalgtes reisevirksomhet gjøres av ordfører.

Hovedprinsipper

 • Før alle reiser skal det foretas en vurdering av reisen sett i et klima-, kostnads- og omdømmeperspektiv, og behovet for antall reisende dersom det er mer enn én person.
 • Det skal vurderes om reisen kan erstattes med telefonmøte eller videokonferanse.
 • Alle reiser for ansatte skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder.
 • Møtesteder og -tidspunkter skal planlegges med mål om å skape minst mulig behov for reise.
 • Mulighet for å benytte kollektivtransport skal vektlegges ved valg av sted for samlinger og møter.
 • Bil eller taxi kan benyttes der hensyn til tidsbruk, avstand og effektivitet tilsier dette, men da skal utslippsfrie kjøretøy fortrinnsvis benyttes, og samkjøring etterstrebes.

Ved lengre reiser:

 • Grønn mobilitet skal alltid ha førsteprioritet. Flyreiser skal begrenses.
 • Tog og eventuelt buss skal være førstevalget på alle lengre reiser, der en totalvurdering av tidsbruk, kostnader og effektivitet tilsier at det er mulig.
 • Det skal aksepteres økt tidsbruk for togreiser, også fordi reisetiden på tog er velegnet for arbeid.
 • Det er rom for å oppgradere sete på tog/buss for å tilrettelegge for arbeid på PC under reisen.
 • Forhåndsgodkjenning av ansattes flyreiser gjøres av virksomhetsleder og direktør.
 • Forhåndsgodkjenning av folkevalgtes flyreiser gjøres av ordfører.
 • Alle bestillinger av lengre reiser skal skje gjennom Asker kommunes rammeavtaler.