Etiske retningslinjer for Asker kommune

Vedtatt av kommunestyret 13.04.2021, sak 17/21

Kort fortalt

Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere felles standard for folkevalgte og ansatte i Asker kommune. De gjelder også for vikarer og andre innleide ressurser som utfører oppgaver i forbindelse med tjenesteleveranser eller støttetjenester for Asker kommune.

Sammen med kommuneloven og kommunens visjon og verdier, skal etiske retningslinjer bidra til at kommunen har en effektiv, tillitsskapende og bærekraftig forvaltning. Asker kommunes visjon er at vi sammen skal skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet. Våre verdier er raus, nær, modig og skapende.

Systematisk etikkarbeid handler om å gjøre folkevalgte og ansatte bedre i stand til å håndtere og vurdere hva som er rett og galt, å skape bevissthet og å gjøre folkevalgte og ansatte trygge på å håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid for kommunen.

1. Generelt

Vi utfører våre oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte. Vi arbeider for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Vi utfører våre oppgaver og opptrer på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.  

Det skal være åpenhet og innsyn, slik at allmenheten kan gjøre seg kjent med Asker kommunes virksomhet. All informasjon som gis i forbindelse med kommunens virksomhet, skal være korrekt og pålitelig. 

2. FNs bærekraftsmål

Vi støtter aktivt opp om en bærekraftig utvikling basert på FNs bærekraftsmål. Dette handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Vi fremmer samhandling, læring og delingskultur, utnytter handlingsrommet og tilrettelegger for nye og bærekraftige løsninger.

3. Møte med innbyggere og brukere

Vi møter innbyggere og brukere med respekt for det enkelte menneskes egenverd og liv. Vi plikter å sette oss inn i og følge gjeldende rettsregler, etiske retningslinjer og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Vi legger faglig kunnskap og faglig skjønn til grunn i vår rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting.

Vi blander ikke egne og brukeres private interesser og økonomiske midler.

4. Habilitet

Vi er upartiske og unngår å komme i situasjoner som kan medføre interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Vi tar ikke del i saker der vi selv eller nærstående har personlige eller økonomiske interesser.

Den enkelte har ansvar for å vurdere egen habilitet før vi behandler en sak eller treffer avgjørelser. Ved tvil skal dette tas opp med overordnede.

5. Ekstraverv, bierverv og personlige interesser

Ansatte vurderer og avklarer med leder om ansettelsesforhold i andre stillinger, bierverv, styreverv, eierinteresser i andre virksomheter eller lignende, skaper rollekombinasjoner eller interessekonflikt med de oppgaver som utføres i Asker kommune.

Vi praktiseres åpenhet om verv og interesser som kan være egnet til å trekke folkevalgte og ansattes habilitet i tvil. Folkevalgte og kommunens ledere registrerer verv og interesser i KS styrevervregister.

6. Forretningsetiske regler

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og avtaleparter har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart.

Når vi deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet, plikter vi å sette oss inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området.

Dette gjelder ved alle former for avtaleinngåelse der kommunen anskaffer, selger, tildeler rettigheter og inngår samarbeid med parter utenfor egen organisasjon. Vi benytter ikke vår posisjon og stilling til å dekke private behov eller oppnå personlige fordeler.

Ansatte og tidligere ansatte med karantene, kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen de selv hører/hørte inn under.

Vi benytter ikke kommunens avtaler og rabattordninger til private behov eller personlige fordeler.

7. Forbud mot gaver og andre fordeler

Vi mottar ikke personlige fordeler av noen art til oss selv eller andre. Slike fordeler kan være gaver, provisjoner, tjenester eller ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser eller ytelser som kan påvirke våre handlinger på vegne av kommunen. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, og som gis til vanlige anledninger og høytider. Det forutsettes åpenhet også om slike fordeler. Ved tilbud om personlige fordeler som har et omfang utover dette, skal dette tas opp med overordnede. Mottatte fordeler skal returneres giver.

Representasjon, turer, bevertning og utgiftsdekning skal være moderate og ikke av en slik art eller størrelse at den kan påvirke beslutningsprosesser. Overordnede skal informeres.

Dersom slik utgiftsdekning skjer som et ledd i forhandlinger om kontrakter eller for å få demonstrert produkter og / eller tjenester, bør som hovedregel disse dekkes av kommunen. Ansatte avstår fra å delta i rene sosiale arrangementer som er finansiert av privat leverandører til kommunen.

8. Ytringsfrihet og rett til å varsle

Ansatte har ytringsfrihet og rett til å delta i den offentlige debatt som privatperson. Det er den enkelte ansattes ansvar at ytringen ikke kommer i konflikt med lojalitets- og taushetsplikten. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Det er kommunens ledelse, eller den ledelsen gir slik myndighet, som kan uttale seg på kommunens vegne.

Det vises for øvrig til kommunens kommunikasjonsplattform.

Ansatte har rett og plikt til å si i fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling skal fortrinnsvis skje til nærmeste leder eller leders overordnede. Varsling kan også skje til tillitsvalgte, verneombud, varslingssekretariat eller tilsynsmyndighet. Det skal ikke få negative konsekvenser for ansatte som varsler. Det vises til Asker kommunes varslingsveileder.

9. Kommunens ressurser

Vi er bevisste på at vi forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Vi tar vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og misbruker eller sløser ikke med kommunens midler. Vi drar ikke personlige fordeler av kommunens ressurser, verken tid, økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

10. Arbeidsmiljø

Vi tar ansvar og fremmer et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Asker kommune har nulltoleranse mot enhver form for diskriminering, mobbing, vold, trusler og trakassering, herunder seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Vi har en bevisst holdning mot slik uønsket adferd og vi tar ansvar for å virkeliggjøre denne holdningen.

11. Personlig ansvar

Vi har et personlig og selvstendig ansvar for å følge de etiske retningslinjene. Ved tvilstilfeller skal vi ta dette opp med nærmeste leder, folkevalgte med gruppeleder eller ordfører.

Folkevalgte og ledere har et særlig ansvar og er gjennom sin etterlevelse av retningslinjene kulturbærere og rollemodeller.

Ledere i Asker kommune har et ansvar overfor ansatte i sin virksomhet å systematisk følge opp etikkarbeidet og etterlevelse av etiske retningslinjer. Med ansvaret følger det å fremheve gode eksempler på god praktisering av retningslinjene, men også å reagere ved brudd på disse.

12. Konsekvenser av brudd på etiske retningslinjer

Brudd på etiske retningslinjer kan ha konsekvenser dersom handlingen i seg selv er straffbar, har betydning for gyldigheten av forvaltningsvedtak eller i strid med kommunens arbeidsreglement. Eventuelle konsekvenser vil i tilfelle være hjemlet i straffeloven eller annen særlov, for eksempel arbeidsmiljøloven og forvaltningsloven.