Visjon

Asker – mulighetenes kommune!

Verdier

Åpenhet -  troverdighet - gjensidig respekt

Policy

Asker kommune sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver.

Kommunens aktiviteter skal tilfredsstille gjeldende krav i lovverk samt politiske og administrative vedtak.

Servicenivået og kvaliteten på tjenester og forvaltning, defineres til enhver tid i samråd med de som benytter seg av tilbudet/tjenesten. 

Gjennom dialog og samarbeid med innbyggere, brukere og partnere, forplikter derfor Asker kommune seg til å kontinuerlig arbeide for å forbedre:

  • kvaliteten på tjenester og forvaltningsoppgaver
  • ivaretakelse av lokalsamfunn og omverden ved å vektlegge deltakelse og bærekraft i all planlegging
  • det ytre miljøet - ved å legge vekt på å opprettholde biologisk mangfold, redusere klimagassutslipp og energibruk, tilpasse seg sannsynlige klimaendringer, redusere forurensning til luft, jord og vann, øke sortering og gjenvinning av avfall og ved å fokusere på miljø og samfunnsansvar i anskaffelser
  • informasjonssikkerheten - med vekt på kvalitet/integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet på all informasjon som kommunen forvalter. Asker kommune praktiserer prinsippet om mer offentlighet, i samsvar med gjeldende lovverk, personvern og taushetsplikt. Risiko skal til enhver tid være på et akseptabelt nivå
  • det etiske ansvaret, ved å legge vekt på hederlig virksomhet og ambisjoner om å påvirke samfunnet.
  • arbeidsmiljøet - med vekt på å fremme helse, miljø og sikkerhet generelt og redusere sykefraværet spesielt
  • de ansattes kvalifikasjoner til å ivareta oppgaver og bidra til utvikling