Temaplan bærekraftig boligutvikling på høring

Formålet med temaplan bærekraftig boligutvikling er å sikre gode, trygge og helsefremmende oppvekst- og bomiljøer. Planen skal legge til rette for at boligmarkedet i Asker blir mer variert, inkluderende, mangfoldig og aldersvennlig. Send dine innspill til planen innen 1. april 2024!

Kort fortalt

Det private markedet har mange aktører som for eksempel utbyggere, eiendomsmeglere og boligsøkere. Det finnes en rekke ulike boligtyper og organiserings- og finansieringsmuligheter. Hovedmålet med temaplanen bærekraftig boligutvikling er å sikre gode boliger til våre innbyggere, stimulere markedet til en utvikling i tråd med kommunens overordnede mål og sikre et variert, inkluderende og mangfoldig boligmarked. Vi blir flere eldre i årene som kommer. Et godt tilbud av aldersvennlige boliger blir viktig for at eldre skal kunne leve selvstendige og gode liv hjemme lengst mulig.

Send høringsinnspill

Temaplanen er nå ute på høring til 1. april 2024. Vil du gi innspill, kan du gå til vår høringsside:

Høring: temaplan bærekraftig boligutvikling

Temaer som skal utredes

I tillegg til de fire hovedtemaene som er beskrevet under, skal temaplanen utrede en rekke andre temaer. De fire hovedtemaene er:

Boligutvikling i Asker

Temaet har som formål å bidra til en god boligutvikling i kommunen der tilbudet balanseres mot etterspørsel, behov og kommunens overordnede mål, både i antall og type boliger.

Rimelige boliger

Formålet med dette temaet er å utrede hvilke virkemidler kommunen kan bruke for å sikre tilgangen til gode boliger for ulike grupper i kommunen som har utfordringer med å anskaffe egnede boliger selv. Dette gjelder blant annet førstegangskjøpere, husholdninger med lav inntekt og vanskeligstilte på boligmarkedet. Det gjelder også husholdninger med normal inntekt, og husholdninger som av ulike årsaker opplever et fall i inntektsgrunnlaget.

Alternative og innovative boformer 

Formålet er å bidra til økt variasjon av boformer på boligmarkedet, og måter å utvikle og å finansiere boligene på. Satsningen på alternative og nye boformer er blant annet forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i temaplan Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker, og er en del av kommunens strategi for å møte utfordringene og mulighetene med en demografi i endring. 

Egnede boliger i privatmarkedet for grupper med ulike tilpasningsbehov

Temaplanen skal bidra til flere boliger i privatmarkedet som er spesielt egnede for eldre og andre grupper der en mindre tilpasning av boligen kan bidra til individets selvstendighet og redusere bruken av kommunale tilbud. Et økt tilbud bidrar til økt universell utforming av boligmarkedet gjennom å sikre valgfrihet og myndiggjøring for individet, der målet er at flest mulig skal kunne velge sin bolig selv. Dette er en oppfølging av arbeidet med boligtrappen og innsatstrappen i kommunen. 

Overordnet fremdriftsplan

 1. Fullført:

  19. april 2022

  Behandling og vedtak av mandatet i formannskapet

 2. Fullført:

  1. -4. kvartal 2023

  Medvirkningsprosesser

 3. Fullført:

  4. kvartal 2023

  Førstegangsbehandling av temaplanen i formannskapet

 4. Ikke fullført:

  1. kvartal 2024

  Høring og medvirkning

 5. Ikke fullført:

  2. kvartal 2024

  Annengangsbehandling av temaplanen i formannskapet

 6. Ikke fullført:

  2. kvartal 2024

  Endelig vedtak i kommunestyret

Formannskapet skal behandle temaplanen og kommunestyret skal vedta den. 

Ansvarlig direktør for temaplanen er Eli Kristin Frøystadvåg Aubert, direktør for Samfunnsutvikling. Fagansvarlig for planen er Kristin Nilsen og Gyda Spurkland. 

Medvirkning: bidra med innspill

Innbyggere og interessegrupper vil få mulighet til å delta med innspill underveis i temaplanprosessen. Det vil komme mer informasjon på denne siden når du kan komme med innspill. 

Kunnskapsgrunnlag

Basert på kunnskapsgrunnlaget vurderes og defineres innsatsområder og strategier. Les kunnskapsgrunnlaget

Mandat

Mandatet for arbeidet med temaplanen ble behandlet og vedtatt i formannskapet 19. april 2022. Les sakspapirene her.