Temaplan Leve hele livet - i et aldersvennlig Asker

Temaplanen er en tversektoriell, strategisk plan med hovedvekt på utvikling av aldersvennlig Asker og bærekraftige velferdstjenester til eldre.

To eldre mennesker på en benk som drikker kaffe

Kort fortalt

Temaplanen belyser dagens utfordringer og gir et grunnlag for gode beslutninger for å møte fremtidens kapasitets- og tjenestebehov. 

Askers innbyggere skal få en trygg alderdom med gode og likeverdige velferdstjenester, uansett bosted i kommunen.

Planen skal bidra til utviklingen av et aldersvennlig samfunn som legger til rette for aktiv aldring. Gjennom stedsutvikling skal vi skape omgivelser som gjør det mulig for eldre å være aktive samfunnsdeltakere så lenge som mulig, også med dårlig helse.

Vedtatt plan

Planen ble vedtatt av kommunestyret 8. mars 2022.

Temaplan Leve hele livet - i et aldersvennlig Asker

Ansvar og mandat 

Ansvarlig for planen er Aud Hansen, direktør for velferd, og Eli Kristin Frøystadvåg Aubert, direktør for samfunnsutvikling. Planansvarlig er Veslemøy Risnes Lerheim, rådgiver Strategi og utredning.

Mandatet ble vedtatt av utvalget for Velferd 3. juni 2020

Her kan du lese temaplanen slik kommunestyret vedtok den.

Planens innsatsområder

Aktivitet og fellesskap

Deltakelse i samfunnets sosiale og kulturelle aktiviteter, frivillighet og fysisk aktivitet er med på å gi livet mening for mange. Det handler om å være en del av noe større, bruke ressursene sine, hjelpe andre, oppleve kultur, holde kroppen i form og treffe venner og nye mennesker. I et aldersvennlig samfunn er det viktig at slike aktiviteter og tilbud er tilrettelagt slik at alle grupper kan delta. Deltakelse for alle handler om demokrati og sosial bærekraft. 

Eldre er en mangfoldig gruppe med en variasjon av ønsker og behov. Kunnskapsgrunnlaget ser nærmere på blant annet kulturtilbud for eldre, helsefremmende kulturaktiviteter, generasjonsmøter og frivillighet blant eldre. Et viktig underliggende moment er å sikre tilgjengeligheten til aktiviteter og tjenester. Det hjelper ikke med et levende sivilsamfunn med gode møteplasser og kulturtilbud hvis man ikke får parkert i nærheten eller det ikke er nok hvilebenker på vei til bussholdeplassen. Dette ses det nærmere på under innsatsområde 3.

Attraktive bo- og nærmiljøer

Attraktive bo- og nærmiljøer er viktig for å skape et aldersvennlig samfunn. Asker kommune ønsker å utvikle samfunn som er gode å leve i, for alle aldre. Et aldersvennlig samfunn bidrar til demokratisk og sosial deltakelse i samfunnet og fjerner barrierer som hindrer grupper fra å delta. Dette innebærer å skape gode bomiljøer, med tilgang til de tjenestene man har behov for. Egnede boliger for eldre er viktig, og kan bidra til at eldre kan bli boende hjemme lengre og utsette behovet for heldøgnsomsorg. Erfaringer viser også at det som er godt for eldre, er godt for alle, for eksempel universell utforming og god tilgang til tjenester og ulike tilbud. 

Nye Asker kommune er en variert kommune. Tilgangen på sentralt plasserte, egnede boliger for eldre varierer. Kunnskapsgrunnlaget har belyst ulike utfordringer eldre opplever på boligmarkedet. Dette kan være økonomiske barrierer for bytte av bolig, eller manglende muligheter for tilpasning av eksisterende bolig til nye behov. Løsningen kan være å satse på utviklingen av sentralt plasserte boliger for eldre, med høy grad av universell utforming, til en pris de har mulighet til å betale. Det er også behov for å se på nye boformer som i større grad klarer å møte de behovene eldre har og som bidrar til at de kan bli boende hjemme lengre. Samlokalisering av boliger, tjenester og andre samfunnstilbud er også et viktig satsningsområde og vil gjøre det mulig for eldre å delta mer aktivt i lokalsamfunnet fordi avstand og reisebehov reduseres.

Transport og mobilitet

For å sikre eldre muligheten til å delta aktivt i samfunnet er det viktig å tilby et godt transporttilbud. Dette innebærer god generell fremkommelighet, mulighet for parkering med bil, et godt kollektivtilbud og gode gang- og sykkelveier.

Asker kommune har transport og mobilitet som innsatsområde i denne planen fordi god fremkommelighet sikrer muligheten for å delta i samfunnet, og bidrar til at eldre kan bruke sine ressurser, ha et rikt sosialt og kulturelt liv og få tilgang til tjenester og tilbud i kommunen.

Asker kommune har i varierende grad en god kollektivtransportdekning. Mange eldre er avhengig av bil, og det er svært utfordrende for eldre som ikke lenger kan kjøre. For denne gruppen er aldersvennlig kollektivtransport spesielt viktig. Ruters pilotprosjekt i Oslo med aldersvennlig transport er et eksempel på et tiltak som sikrer eldre en trygg og aldersvennlig transportmulighet. Det er behov for å se på lignende løsninger i Asker kommune. 

Gang- og sykkelveier med universell utforming, og som er godt vedlikeholdt på vinterstid, er viktig for at fremkommeligheten skal være god. Det er en utfordring at det i deler av kommunen er et lite utbygd gang- og sykkelveinett. Forbedringen av dette bidrar til økt fremkommelighet, men også til bedre tilgang til transportmuligheter som fremmer fysisk helse og bidra til å redusere klimagassutslipp.

Fremtidsrettet tjenesteutvikling

Asker kommune har fremtidsrettet tjenesteutvikling som innsatsområde for å møte de utfordringene som venter de neste årene og tiårene. Det blir viktig å tenke nytt og innovativt for å bruke ressursene på best mulig måte. Digitalisering og implementering av velferdsteknologi kan både gi gevinster i form av effektivitet og forbedring av tjenestene. Ved å sikre god brukermedvirkning blir tjenestene mer treffsikre og effektive.

Omsorgssektoren står ovenfor betydelige utfordringer knyttet til ressursbruk og arbeidskraft. Antallet eldre og pleietrengende vil øke, samtidig som tilgangen på kompetent arbeidskraft blir vanskeligere. I tillegg vil det i fremtiden være færre omsorgsgivere i familienettverket. Dette skaper et økt press på helse- og omsorgstjenestene, krever innovasjon i tjenestene og utnyttelse av digitale og velferdsteknologiske løsninger. Det har de senere årene blitt utviklet en rekke teknologier som kan benyttes for å skape bedre helsetjenester. Det er samtidig viktig å sikre at løsningene som implementeres ikke bare bidrar til mer effektive tjenester, men også til god livskvalitet for brukerne. Brukermedvirkning spiller en sentral rolle for å oppnå dette.

Helsehjelp og sammenheng i tjenestene

Asker kommune skal ha trygg helsehjelp med god sammenheng i tjenestene. For å møte utfordringsbildet og skape gode helsetjenester i tiårene fremover må vi jobbe systematisk med videreutvikling av tjenestene. Mer konkret innebærer dette en dreining mot forebyggende tiltak og tidlig innsats, og tiltak som styrker eldres selvstendighet og mestring - i samarbeid med brukere og pårørende. Sektoren står ovenfor betydelige utfordringer knyttet til rekruttering av kompetent arbeidskraft i årene fremover, og det blir avgjørende å sikre at vi har nødvendig ressurser i tjenestene. Videre blir det økt press på pårørende fremover, og det blir særlig viktig med støtte og avlastning for disse.

Utfordringene knyttet til eldreomsorg, herunder ernæringsproblematikk, er beskrevet i kunnskapsgrunnlaget. Nasjonalt er det påpekt manglende oppmerksomhet på mestring og forebygging, dårlig oversikt over sammensatte behov og mangelfull systematisk kartlegging og oppfølging av den enkelte. Målet er å utvikle tjenestene i retning av forebygging og proaktive tjenester som setter brukeren i sentrum, der egen mestring og koordinering av tiltak blir viktig. Asker kommune har utviklet en helhetlig «innsatstrapp», som et hjelpemiddel for å sikre fremtidig bærekraftige tjenester. Innsatstrappen er et verktøy for strategisk og økonomisk planlegging. Les mer om innsatstrappen i kapittel 4 og i kunnskapsgrunnlaget.