Temaplan for samferdsel og mobilitet

Formålet med temaplan for samferdsel og mobilitet er å tilrettelegge for hvordan alle innbyggere kan få et samferdselstilbud som dekker sine behov uten at vi overbelaster klima og miljø ytterligere.

Kort fortalt

Hvordan vi reiser er i kontinuerlig endring, og reisemåtene våre må tilpasses hvis vi skal nå målene våre innen klima og miljø. Hvordan skal vi jobbe med dette temaet i fremtiden? Hvordan kan alle innbyggerne få et samferdselstilbud som dekker deres behov uten at vi overbelaster klima og miljø ytterligere?

Temaplanen samferdsel og mobilitet skal sette mål for hvordan fremtidens utfordringer innenfor samferdsel og mobilitet skal løses i Asker kommune.

Mandat 

Mandatet for arbeidet med temaplanen samferdsel og mobilitet ble behandlet og vedtatt i formannskapet 8. november 2022. Les sakspapirene her.

Temaer som skal utredes 

 • Omstilling av reisemønsteret gjennom å: 
  • redusere transportbehov
  • øke andel gange og sykkel 
  • øke andel kollektivreisende 
  • regulere biltrafikk
  • miljøvennlig bilbruk 
 • Trafikksikkerhet 
 • Drift av kommunale veier og forholdet til private veier
 • Påvirkningsarbeid mot nasjonale og regionale samferdselsmyndigheter og øvrige samferdselsaktører 

Overordnet fremdriftsplan

 1. Fullført:

  8. november 2022

  Behandling og vedtak av mandatet

 2. Ikke fullført:

  April 2023

  Presentasjon av kunnskapsgrunnlaget

 3. Ikke fullført:

  Juni 2023

  Første gangsbehandling av temaplanen i formannskapet

 4. Ikke fullført:

  2. kvartal 2024

  Andre gangsbehandling i formannskapet og vedtak av temaplanen i kommunestyret

Ansvarlig direktør for temaplanen er Eli F. Aubert, direktør for Samfunnsutvikling. Fagansvarlig for planen er Ingvild Hegrenæs.

Medvirkning: Bidra med innspill 

Innbyggere og interessegrupper vil få mulighet til å delta med innspill underveis i temaplanprosessen.

Det er gjennomført spørreundersøkelse i Askers digitale innbyggerpanel. Spørreundersøkelsen handler om innbyggernes reisevaner og bruk av nye transportformer. Resultatene vil bli en del av kunnskapsgrunnlaget til temaplanene. 

Slemmestad, Heggedal og Tofte Lokalsamfunnsutvalg vil involveres i prosessen med temaplanen. Det vil også Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 

Kunnskapsgrunnlaget 

Vi jobber nå med å skrive kunnskapsgrunnlaget til temaplanen samferdsel og mobilitet. Basert på kunnskapsgrunnlaget vurderes og defineres innsatsområder og strategier.