Temaplan for naturmangfold

Gutt ser på natur med forstørrelsesglass

Kort fortalt

Temaplan for naturmangfold skal være en strategisk og sektorovergripende plan, og vise hvordan kommunen kan nå målet om å verne om og sikre naturmangfoldet i Asker.

Temaplanen skal gi oversikt over status for naturmangfoldet i Asker ved å identifisere kunnskapshull, kartleggingsbehov, og natur som kommunen særskilt vil ivareta og ta hensyn til i alle prosesser som berører natur.

Temaplanen skal legge føringer for en kunnskapsbasert, helhetlig og forutsigbar forvaltning av naturen i Asker slik at tap av naturmangfold stanses, og reverseres der det er mulig.

Mandat

Mandatet for arbeidet med temaplanen ble behandlet i Utvalg for Samfunnstjenester 05. november 2020.

Temaer som skal utredes

 • Status naturmangfold i Asker kommune
  • Kartlagte områder
  • Kartleggingbehov
  • Arter og naturtyper
 • Rammer og føringer
  • Nasjonale, regionale, lokale
 • Tap av naturmangfold
  • Arealbruksendringer
  • Klimaendringer
  • Fremmede arter
  • Forurensing
  • Overbeskatning
 • Tiltak
  • Arealnøytralitet
  • Vern
  • Skjøtsel
  • Bekjempelse av fremmede arter
  • Restaurering av natur
 • Kommunens rolle og virkemidler
  • Sentrale lovverk
  • Hvordan hensyntas naturmangfoldet i kommunal virksomhet?

I tillegg er følgende tverrsektorielle temaer aktuelle for denne temaplanen; bærekraft, medborgerskap og frivillighet, klima og miljø og digitalisering.

Overordnet fremdriftsplan

Kunnskapsgrunnlaget skal presenteres i Utvalg for Samfunnstjenester 1. kvartal 2022. Her finner du oversikt over medlemmene i utvalget med kontaktinformasjon.

Medvirkningsprosesser vil bli gjennomført underveis i planarbeidet.

Endelig vedtak i kommunestyret 4. kvartal 2022

Ansvarlig direktør for temaplanen er Ragnar Sand Fuglum, direktør for Samfunnstjenester. Fagansvarlig for planen er Merete Wiken Dees.

Medvirkning: Bidra med innspill

Innbyggere og interessegrupper vil få mulighet til å delta med innspill underveis i temaplanprosessen. 

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget er utgangspunktet for utarbeidelse av innsatsområder og strategier for å nå målene som er beskrevet i Kommuneplanens samfunnsdel.

Dokumentet forfattes av en intern arbeidsgruppe fra ulike fagområder innen kommunens virksomheter med kompetanse innen, natur, miljø, landbruk, kommuneplan, plan og bygg, prosjekt og utvikling, samferdsel og vann og vannmiljø.