Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Temaplan for digitalisering og smart teknologi

Kort fortalt

Temaplanen for digitalisering og smart teknologi vil være det strategisk førende dokumentet for kommunen de neste 12 årene, med revidering hvert fjerde år. Temaplanen vil ta inn over seg hva digitalisering og smart bruk av teknologi vil bety for kommunens tjenester og for aktørene i Asker-samfunnet. Temaplanen skal bidra til å realisere politiske mål som samlet balanserer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Digitalisering og smart teknologi inngår som en integrert del av all tjenesteproduksjon i Asker kommune og i Asker-samfunnets hverdagsliv.

Digital teknologi kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre alt fra velferds- og oppveksttjenester og boligutvikling, gi bedre utnyttelse av infrastruktur som energi, vei, vann og avløp og derigjennom til reduksjon av klimautslippene.

Gjennom aktiv bruk av teknologien, kan den være et virkemiddel for å finne løsninger på tvers av sektorer og aktører i kommunen.

Mandat og tema for utredning

Temaplanen ble behandlet i formannskapsmøte 15. september 2020.

 • Samarbeid, organisering og styring
 • Kultur og kompetanse
 • Tillit, inkludering og demokratiutvikling
 • Effektivisering og innovasjon ved bruk av teknologi

Her kan du lese sakspapirer og vedtak som viser mandat og rammer for temaplanen.

Kunnskapsgrunnlag 

Kunnskapsgrunnlaget er nå under utarbeidelse og vil adressere de ovenstående temaene.

Kunnskapsgrunnlaget skal være ferdigstilt i løpet oktober 2020 og skal legges fram for formannskapet og andre relevante råd og utvalg høsten 2020. 

Bidra med innspill

Vi skal tilrettelegge for medvirknings- og høringsprosesser med ansatte, folkevalgte, innbyggere, næringsliv, frivillige og andre interessegrupper.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker er prat om temaplanen:

 • Ole-Kristian Tangen, seksjonsleder for innovasjon og digitalisering - telefon 952 58 223
  Ansvarlig for utviklingen av temaplanen
 • Pia Virmalainen Jøsendal, strategisk rådgiver - telefon 997 90 167 
  Fagansvarlig for temaplanen
 • Ragnar Husum, avdelingsleder Digitalisering - telefon 991 03 950

Overordnet fremdriftsplan

 1. Fullført:

  9. september

  Mandat og rammer vedtatt i formannskapet

 2. Ikke fullført:

  Oktober 2020

  Kunnskapsgrunnlaget presenteres for formannskapet.

 3. Ikke fullført:

  November 2020

  Førstegangsbehandling i formannskapet

 4. Ikke fullført:

  Januar - mars 2021

  Medvirknings- og høringsprosesser

 5. Ikke fullført:

  April 2021

  Annengangsbehandling i formannskapet

 6. Ikke fullført:

  Mai 2021

  Endelig vedtak i kommunestyret