Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Temaplan for digitalisering og smart teknologi

Foto: Asker Kommune

Kort fortalt

Temaplanen for digitalisering og smart teknologi vil være det strategisk førende dokumentet for kommunen de neste 12 årene, med revidering hvert fjerde år. Temaplanen vil ta inn over seg hva digitalisering og smart bruk av teknologi vil bety for kommunens tjenester og for aktørene i Askersamfunnet. Temaplanen skal bidra til å realisere politiske mål som samlet balanserer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Digitalisering og smart teknologi inngår som en integrert del av all tjenesteproduksjon i Asker kommune og i Askersamfunnets hverdagsliv.

Digital teknologi kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre alt fra velferds- og oppveksttjenester og boligutvikling, gi bedre utnyttelse av infrastruktur som energi, vei, vann og avløp og derigjennom til reduksjon av klimautslippene.

Gjennom aktiv bruk av teknologien, kan den være et virkemiddel for å finne løsninger på tvers av sektorer og aktører i kommunen.

Mandat og tema for utredning

Temaplanen ble behandlet i formannskapsmøte 15. september 2020.

 • Samarbeid, organisering og styring
 • Kultur og kompetanse
 • Tillit, inkludering og demokratiutvikling
 • Effektivisering og innovasjon ved bruk av teknologi

Her kan du lese sakspapirer og vedtak som viser mandat og rammer for temaplanen. 

Forskjøvet tidsplan

Grunnet koronapandemien og behov for å prioritere oppgavene i kommunen, vedtok formannskapet i møte 17.11.2020 revidert plan for utarbeidelse av temaplanene i Asker kommune. Temaplan for digitalisering og smart teknologi berøres av dette vedtaket, ved at arbeidet med temaplanen utsettes ett år med endelig vedtak av temaplanen 2.kvartal 2022.

Digitalisering og smart bruk av teknologi er samtidig et tverrgående tema som berører alle de andre temaplanene og disse temaplanene må ta inn over seg

 • Hva betyr den teknologiske utviklingen overfor disse temaplanene?
 • Koronapandemien har på mange måter vist og vil fortsatt vise det viktige, men vanskelige, samspillet og rett balanse mellom teknologiske muligheter og sosiale og sårbare mennesker.

Følgende temaplaner vedtas i nær fremtid

 • Temaplan for næring - På høring til 15.mars
 • Temaplan for handling mot klimaendringene
 • Temaplan for medborgerskap

Kontakt

Vi skal tilrettelegge for medvirknings- og høringsprosesser med ansatte, folkevalgte, innbyggere, næringsliv, frivillige og andre interessegrupper.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker er prat om digitalisering og smart bruk av teknologi.

 • Ole-Kristian Tangen, seksjonsleder Innovasjon og digitalisering - 952 58 223
 • Ragnar Husum, avdelingsleder Digitalisering - telefon 991 03 950
 • Kolbjørn Johansen, avdelingsleder IKT-drift - telefon 951 43 754
 • Pia Virmalainen Jøsendal, strategisk rådgiver - telefon 997 90 167 

Overordnet fremdriftsplan

 1. Fullført:

  September 2020

  Mandat og rammer vedtatt i formannskapet

 2. Fullført:

  November 2020

  Formannskapet vedtok å utsette temaplanen med ett år

 3. Ikke fullført:

  Mai 2022

  Temaplanen endelig vedtatt av kommunestyret