Temaplan for digitalisering og smart teknologi

Illustrasjonsbilde
Foto: Adobestock

Kort fortalt

Temaplanen for digitalisering og smart bruk av teknologi vil være det strategisk førende dokumentet i kommunen innenfor dette temaet de neste 12 årene, med størst fokus på handling og konkret endring for de nærmeste 4 årene.

Planen vil adressere hva digitalisering og smart bruk av teknologi vil bety for kommunes tjenester, for innbyggerne og andre aktører i Asker-samfunnet. Planen skal bidra til å realisere politiske mål som samlet balanserer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Digitalisering og smart bruk av teknologi inngår som en integrert del av all tjenesteproduksjon i Asker kommune og i Asker-samfunnets hverdagsliv.

Digital teknologi kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre alt fra velferds- og oppveksttjenester og boligutvikling, gi bedre utnyttelse av infrastruktur som energi, vei, vann og avløp og derigjennom til reduksjon av klimautslippene.

Gjennom aktiv bruk av teknologien, kan den være et virkemiddel for å finne løsninger på tvers av sektorer og aktører i kommunen.

Mandat og tema for utredning

Temaplanen ble behandlet i formannskapsmøte 15. september 2020.
Følgene tema skal spesielt være gjenstand for utredning:

 • Samarbeid, organisering og styring
  • Felles portefølje, felles finansiering / samfinansiering - Tverrfaglige arbeidsgrupper -Nasjonal vs. lokal utvikling - Økonomiske konsekvenser av tjenestekjøp vs. tradisjonelt programkjøp - Orden i eget hus - Analyse og datadrevet beslutningsstøtte
 • Kultur og kompetanse
  • Kompetanseutvikling for ledelse, medarbeidere og samfunn - Skolebarn, nettvett, digital kompetanse og medvirkning - Kompetanseutviklingsnettverk og ressursdeling av digital kompetanse - Kultur for deling - Kompetanse om juridiske, semantiske, organisatoriske og tekniske sammenhenger
 • Tillit, inkludering og demokratiutvikling
  • Etikkvurderinger - Sammenheng informasjonsforvaltning, personvernvern,
   informasjonssikkerhet og internkontroll - Teknisk infrastruktur, beredskap og risikostyring - Samskaping og inkludering - Innbyggertjenester - Grenseflaten mellom ikke-digitale og digitale tjenester - Rettigheter til og innsyn i opplysninger/data
 • Effektivisering og innovasjon ved bruk av teknologi
  • Digital infrastruktur / gjenbruk av felleskomponenter - Dataøkonomi / digitalt økosystem - Felles ressursbruk på håndtering av data /dataplattform -
   Sporingsteknologi / sensorteknologi understøtter bærekraft og miljøprosjekter -
   Smart visualiseringsteknologi i samfunnsutviklingen - Automatisering og robotisering- Kunstig intelligens og maskinlæring

Her kan du lese sakspapirer og vedtak som viser mandat og rammer for temaplanen. 

Forskjøvet tidsplan grunnet koronapandemien

Grunnet koronapandemien vedtok formannskapet i møte 17.11.2020 revidert plan for utarbeidelse av temaplanene i Asker kommune. Temaplan for digitalisering og smart bruk av teknologi utsettes med ett år med endelig vedtak av temaplanen 2.kvartal 2022.

Se gjerne digitaliseringsstrategien for 2017-2020

Kunnskapsgrunnlag for temaplanen

Endelig kunnskapsgrunnlag for temaplanen vil utarbeides når videre prosess starter opp igjen høsten 2021. Foreløpig gjøres relevante nøkkeltall, statistikk, styringsdokumenter og informasjon om relevante utviklingsprosjekter tilgjengelig i kunnskapsgrunnlaget.

Digitalisering og smart bruk av teknologi er et tverrgående sektorovergripende tema

Temaet berører alle de andre temaplanene og skal tas hensyn til når disse temaplanene utarbeides.

 • Hva betyr den teknologiske utviklingen overfor de andre temaplanene?

Smart teknologi - Smarte digitale løsninger - Smarte data - Datadrevet økonomi

Det sentrale nasjonalt styringsdokumentet "Stortingsmelding 22 - Data som ressurs - Datadrevet økonomi og innovasjon" ble lansert 26.03.2023. 

Kontakt

Vi skal tilrettelegge for medvirknings- og høringsprosesser med ansatte, folkevalgte, innbyggere, næringsliv, frivillige og andre interessegrupper.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker er prat om digitalisering og smart bruk av teknologi.

 • Pål Alexander Gaure, temaplanansvarlig - 917 86 058
 • Ole-Kristian Tangen, seksjonsleder Innovasjon og digitalisering - 952 58 223
 • Ragnar Husum, avdelingsleder Digitalisering - 991 03 950
 • Kolbjørn Johansen, avdelingsleder IKT-drift - 951 43 754

Overordnet fremdriftsplan

 1. Fullført:

  September 2020

  Mandat og rammer vedtatt i formannskapet

 2. Fullført:

  November 2020

  Formannskapet vedtok å utsette temaplanen med ett år

 3. Ikke fullført:

  Juni 2022

  Første gangs behandling i formannskapet 21. juni

 4. Ikke fullført:

  Juni til september 2022

  Høringsperiode fra 21. juni til og med uke 37 (september)

 5. Ikke fullført:

  September 2022

  Behandling i utvalg slutten av august / starten av september

 6. Ikke fullført:

  November 2022

  2. gangs behandling i formannskapet 8. november

 7. Ikke fullført:

  November 2022

  Vedtak i kommunestyret 15. november