Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Temaplan for medborgerskap

Formålet med temaplanen for medborgerskap, er å legge til rette for at alle målgrupper kan lære hele livet, være aktive, selvstendige og oppleve mestring og livskvalitet i hverdagen, slik at de kan delta i, og ta medansvar for, samfunn og felleskap.

Kort fortalt

Temaplan for medborgerskap skal beskrive hvordan Asker kommune kan motivere og tilrettelegge for at innbyggerne ønsker å delta og ta medansvar for samfunn og fellesskap.

Temaplanen for medborgerskap skal være en overordnet strategisk plan som gir føringer på arbeidsmetodikk, prinsipper og ivaretakelse av viktige tverrsektorielle temaer for hele Asker kommune.

Medborgerskap handler om lysten og muligheten til å ta del i og medansvar for fellesskapet. Helt sentralt står prinsipper for utvikling av arenaer for deltakelse og læring, infrastruktur for kultur, fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og frivillighet.

Utprøving av nærdemokratiske ordninger, og videreutvikling av andre former for innbyggermedvirkning, er viktige temaer i temaplanen.

Medvirkning: Bidra med innspill

På grunn av koronasituasjonen har vi dessverre måtte endre på våre planer for medvirkning denne våren, og medvirkning i form av fysiske workshops og fokusgrupper for innbyggere og andre interessegrupper er derfor utsatt.

Asker kommune har i stedet gjennomført digitale møter med Frivillighetsutvalget som representerer 575 lag og foreninger. Frivillighetsutvalget har stilt seg positive til å gjennomføre temaplanarbeidet i henhold til opprinnelig tidsplan, slik at dette viktige strategiske fundamentet kan danne grunnlag for de øvrige 14 planene som kommunen skal utarbeidet. Frivillighetsutvalget har nedsatt en arbeidsgruppe som sammen med saksbehandler skal utarbeide et forslag til innsatsområder og strategier.

Temaplanen på høring

Hovedutvalg for medborgerskap har lagt utkast til temaplan for medborgerskap 2021-2033 ut på høring til 20. desember.

Gi oss innspill frem til 20. desember

Alle innbyggere, bedrifter, sosiale entreprenører og lag og foreninger kan gi innspill til temaplanen. Et innspill kan for eksempel være beskrivelsen av et problem, faktaopplysninger, statistikk eller forslag til andre løsninger.

Innspill kan komme i mange former, i tillegg til skjemaet på denne siden.  Du kan benytte e-post til eller ringe oss på 488 93 418, og i tillegg samler vi på avisinnlegg og muntlige innspill.

Vi ønsker særlig innspill om to spørsmål; "Hva er viktig for deg for at du skal få lyst å være en aktiv medborger?" og "Har du noen konkrete innspill til endringer i forslaget til temaplan for medborgerskap?".

Gi gjerne kort innspill via dette skjemaet:

Flervalg eller enkeltvalg

Kunnskapsgrunnlag

Overordnet

Tall og statistikk

Utredninger, rapporter og fagnotater

Presentasjoner og fremlegg