Temaplan for medborgerskap

Formålet med temaplanen for medborgerskap, er å legge til rette for at alle målgrupper kan lære hele livet, være aktive, selvstendige og oppleve mestring og livskvalitet i hverdagen, slik at de kan delta i, og ta medansvar for, samfunn og felleskap.

Kort fortalt

Temaplan for medborgerskap skal beskrive hvordan Asker kommune kan motivere og tilrettelegge for at innbyggerne ønsker å delta og ta medansvar for samfunn og fellesskap.

Temaplanen for medborgerskap skal være en overordnet strategisk plan som gir føringer på arbeidsmetodikk, prinsipper og ivaretakelse av viktige tverrsektorielle temaer for hele Asker kommune.

Temaplanen ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre 13. april 2021.

Temaplan for medborgerskap er vedtatt

Den vedtatt temaplanen for medborgerskap er under bearbeidelse til digitalt format. I mellomtiden kan du lese pdf-versjonen slik den ble vedtatt i kommunestyret.

Medborgerskap handler om lysten og muligheten til å ta del i og medansvar for fellesskapet. Helt sentralt står prinsipper for utvikling av arenaer for deltakelse og læring, infrastruktur for kultur, fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og frivillighet.

Utprøving av nærdemokratiske ordninger, og videreutvikling av andre former for innbyggermedvirkning, er viktige temaer i temaplanen. 


Prosess frem mot vedtak

Videre nedover siden, kan du lese prosessen frem mot den vedtatte temaplanen.

Høringsinnspill

Forslaget til temaplan har vært ute på høring, og her er de innspillene vi har mottatt.

 

Kommunale råd og utvalg

Utvalg for oppvekst, 4. november 2020

Utvalg for velferd, , 4. november 2020

Utvalg for samfunnstjenester,3.desember 2020

Eldrerådet, 2. november 2020

Ungdomsrådet, 2.november 2020

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, 2. november 2020

Tofte Lokalsamfunnsutvalg, 2. november 2020

Utvalg for plan og byggesak, 11. november 2020

Heggedal Lokalsamfunnsutvalg, 2. november 2020

Slemmestad Lokalsamfunnsutvalg, 30. november 2020

Ikke- kommunale råd/ lag og foreninger

Senior Norge, Asker

Asker Frivillighetsutvalg

Asker Kulturråd

Ungdommens stemme - video

Kort versjon: https://youtu.be/tWl0Pieq5TA

Lang versjon: https://youtu.be/Vo2io3pypeQ

 

Mia- Museene Asker museum og Oslofjorden museum

Asker Elveforum

Heggedal Nærmiljøsentral

Asker Idrettsråd

Asker Røde Kors

Borgen Vel

NaKuHel

 

Private

Silje

 

Gunnar Andersen

Oppsummering av innspill

Se samlet oversikt over innspillene etter kategori

Kunnskapsgrunnlag

Overordnet

Tall og statistikk

Utredninger, rapporter og fagnotater

Presentasjoner og fremlegg