Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Temaplan for Medborgerskap

Formålet med temaplanen for medborgerskap, er å legge til rette for at alle målgrupper kan lære hele livet, være aktive, selvstendige og oppleve mestring og livskvalitet i hverdagen, slik at de kan delta i, og ta medansvar for, samfunn og felleskap.

Kort fortalt

Temaplan for medborgerskap skal beskrive hvordan Asker kommune kan motivere og tilrettelegge for at innbyggerne ønsker å delta og ta medansvar for samfunn og fellesskap.

Temaplanen for medborgerskap skal være en overordnet strategisk plan som gir føringer på arbeidsmetodikk, prinsipper og ivaretakelse av viktige tverrsektorielle temaer for hele Asker kommune.

Medborgerskap handler om lysten og muligheten til å ta del i og medansvar for fellesskapet. Helt sentralt står prinsipper for utvikling av arenaer for deltakelse og læring, infrastruktur for kultur, fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og frivillighet.

Utprøving av nærdemokratiske ordninger, og videreutvikling av andre former for innbyggermedvirkning, er viktige temaer i temaplanen.

Medvirkning: Bidra med innspill

På grunn av koronasituasjonen har vi dessverre måtte endre på våre planer for medvirkning denne våren, og medvirkning i form av fysiske workshops og fokusgrupper for innbyggere og andre interessegrupper er derfor utsatt.

Asker kommune har i stedet gjennomført digitale møter med Frivillighetsutvalget som representerer 575 lag og foreninger. Frivillighetsutvalget har stilt seg positive til å gjennomføre temaplanarbeidet i henhold til opprinnelig tidsplan, slik at dette viktige strategiske fundamentet kan danne grunnlag for de øvrige 14 planene som kommunen skal utarbeidet. Frivillighetsutvalget har nedsatt en arbeidsgruppe som sammen med saksbehandler skal utarbeide et forslag til innsatsområder og strategier.

Det vil etter planen bli en førstegangsbehandling i utvalg for Medborgerskap 3. september, og deretter sendes temaplanen for medborgerskap ut på høring.

Annengangsbehandling i utvalg for Medborgerskap blir gjennomført den 3. desember
Endelig vedtak i kommunestyret forventes i januar 2021

  • Innbyggere og interessegrupper kan komme med sine innspill via å sende en e post til

Kunnskapsgrunnlag

Her kommer informasjon om hva kunnskapsgrunnlaget er, hvordan det skal fremstilles og hvilken funksjon det har. (Tidslinje for utvikling, behandling og evt medvirkning.(Kunnskapsgrunnlaget (selve dokumentet når det foreligger)

Relevante dokumenter og lenker:

Dette notatet er en revidering av prosjektforslaget levert av «Senter for sosial innovasjon og entreprenørskap»(SESAM) ved Universitet Sørøst- Norge, som vinner av anbudskonkurransen for å følgeforske Asker kommunes satsing på nærpolitiske ordninger 2020-2022. Notatet er skrevet av Lars Ueland Kobro som til daglig er leder av SESAM og forsker ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge, samt forsker ved Telemarksforskning. Kobro har publisert flere bøker og artikler om temaene https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=312510