Er du opptatt av natur og miljø?

Høsten 2022 spurte vi innbyggere i Asker om natur. 8 av 10 er opptatt av natur- og miljøspørsmål, og 9 av 10 mener det er viktig at kommunen jobber med å stanse tap av natur.

Nærbilde av en hvit og svart ærfugl som flyter på vannet.
KOMMUNEFUGL: Birdlife Norge avdeling Oslo og Akershus har utpekt ærfugl som Askers kommunefugl. Arten er vurdert til sårbar på Norsk rødliste for arter. På landsbasis har bestanden gått ned, men i indre Oslofjord er imidlertid ærfuglbestanden stabil. Foto: Merete Wiken Dees

Nå lages det en strategisk plan i Asker kommune om hvordan vi skal ta vare på naturen. Når planen er behandlet politisk, ligger den ute til høring. Da har du mulighet til å gi dine innspill. Disse blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av planen. Les mer om temaplanen.

Hvorfor er naturen viktig?

Naturen er grunnlaget for vår eksistens og alt liv på jorda. Den gir oss mat, materialer, medisiner og rent vann, og bidrar med flomdemping og karbonlagring. Intakt natur er vårt viktigste verktøy for å lagre karbon og for tilpasning til konsekvensene av klimaendringer. Naturen har en egenverdi, og er viktig for opplevelser, rekreasjon og folkehelse.

Hva truer naturen?

Arealbruksendringer er hovedårsaken til tapet av natur. Kommunen har et særskilt ansvar i arbeidet med å stanse tapet av natur, ettersom det er i kommunene de fleste vedtak om arealdisponering fattes. Andre trusler mot naturmangfoldet er klimaendringer, forurensning, fremmede arter og overhøsting.

Naturen i Asker

Marka, fjorden, kulturlandskapet, vassdragene, friområdene, turveiene og de grønne arealene i boligområdene er en viktig del av kommunens særpreg, kvalitet og kulturhistorie.

Området rundt Oslofjorden har et stort biologisk mangfold på grunn av gunstig klima og variert geologi med kalkrike bergarter. Det er også her vi finner det høyeste antall truede og sjeldne arter i landet. Asker har et nasjonalt ansvar for kalkrike naturtyper og en rekke truede arter som har sin hovedforekomst i kommunen vår.

Tekst: Lilly Krohn-Nydal