Mange høydepunkter i den nye kommunen

Ishall, varmestue og ombrukssenter – listen er lang når ordfører og gruppelederne fra alle de politiske partiene oppsummerer den første kommunestyreperioden i «nye Asker».

Ti personer står stilt opp ved siden av hverandre, på rekke. Alle ser mot kamera og smiler. I bakgrunnen ses fire andre personer og deler av kommunestyresalen.
GRUPPELEDERE: Askers ordfører og kommunestyrets ni gruppeledere i kommunestyresalen i Asker rådhus. Foto: Svein-Ivar Fors

– Jeg husker veldig godt det konstituerende kommunestyret i oktober 2019. Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre samles for første gang, men nå var vi i tillegg en helt ny kommune. Det var en stor milepæl, forteller ordfører Lene Conradi.

Ordføreren forteller videre at tiden både før og etter 1. januar 2020 først og fremst har vært preget av hardt arbeid, både for ansatte og folkevalgte. For samtidig som de planla for den nye kommunen, en jobb som også handlet mye om å etablere fellesskap, identitet og tilhørighet, skulle hverdagen gå sin gang i de tre gamle kommunene.

– Det som kanskje er det viktigste for meg når jeg skal løfte frem «høydepunkter» fra denne første perioden, er at vi leverer gode tjenester på kommunens ansvarsområder; barnehage, skole, velferd, vann og vei. Vi har åpnet flere nye formålsbygg, og planlagt og iverksatt utvikling i mange av tettstedene våre. Jeg synes vi har fått til veldig mye, særlig tatt i betraktning både koronapandemi og nå økonomisk tøffere tider. Med det sagt tror jeg også vi har sett med ekstra tydelighet at det gir trygghet og muligheter å være en stor og solid kommune.

Medmenneskelighet og engasjement

– Jeg vil også nevne alt godt engasjement hos enkeltmennesker og grupper i kommunen vår; innbyggere, organisert frivillighet, ansatte og næringsliv som har stilt opp gjennom både pandemi, flyktningkrise – og i den vanlige hverdagen. Kommunen har ansvar for mye, men vi kan ikke vedta medmenneskelighet, engasjement og den enkeltes ønske om av å ta medansvar gjennom deltakelse i lokalsamfunnet. Alle parter må samarbeide enda mer i tiden som kommer, for å utvikle og bevare levende lokalmiljøer og nabolag med plass til alle.

Ordføreren fremhever også:

  • Innbyggertorgene! Det har vært fantastisk både å åpne og ikke minst oppleve bruken av disse viktige møteplassene rundt om i kommunen vår.
  • Feiringen av Frivillighetens år 2022, der Asker ble nominert til utmerkelsen «Årets frivillighetskommune». Frivilligheten stod sterkt i både Hurum, Røyken og Asker, og har vært en viktig og positiv kraft i arbeidet med å samle organisasjoner, lag og foreninger på tvers av de tidligere kommunegrensene.
  • Etableringen av ombrukssenteret Omigjen. Et konkret eksempel på hvordan vi jobber med sirkulærøkonomi, arbeidstrening og FNs bærekraftsmål i stort.

Gruppelederne oppsummerer

Askermagasinet har spurt de ni gruppelederne i Asker kommunestyre om hva de er mest fornøyde med i denne perioden:

Ivar Granum, Arbeiderpartiet

Heltidsansettelser: – Det er alltid krevende å sitte i opposisjon, men noe av det vi er mest stolte over er at Asker kommune som prioritet heretter skal søke etter heltidsansatte, og at alle nye og rehabiliterte renseanlegg som kommunen eier og deltar i skal rense nitrogen. Vi var imot privatskole på Langenga – den blir det ikke noe av.

Ole Jacob Johansen, Fremskrittspartiet

Varner Arena: – Den saken jeg er mest fornøyd med er åpningen av nye Varner arena. Det er et prosjekt jeg har jobbet hardt for å få realisert, og jeg er svært fornøyd med at arenaen står ferdig og er tatt i bruk. Anlegget betyr mye for idrettene som bruker det, og for Askers identitet.

Håvard Vestgren, Høyre

Én kommune: – Jeg er mest fornøyd med at kommunen så raskt har blitt «én kommune» – gjennom harmoniseringen av tjenester og temaer. Jeg er veldig fornøyd med innbyggertorgene og den utviklingen de er i. Det er stor aktivitet og innovasjon, og det virker også som om innbyggerne i stor grad har oppdaget dette slik at det skjer samskaping i praksis.

Torleiv Rognum, Kristelig folkeparti

Ny varmestue: – Den første perioden etter kommunesammenslåingen har vært positiv for samarbeidet mellom kommunen og kirken.  Ny varmestue for rusavhengige driftes av kirkelig fellesråd i samarbeid med kommunen, og middelalderkirken i Hurum fra 1128 har fått en omfattende utvendig og innvendig rehabilitering. 

Hanne Lisa Matt, Miljøpartiet De Grønne

Ta vare på matjord og strandsone: Jeg er veldig stolt av hvordan vi har satt matjord og strandsone på dagsorden. Den nye arealplanen legger en mer restriktiv politikk til grunn, noe som i større grad vil ta vare på evige verdier. En annen sak jeg er utrolig fornøyd med er at vi reddet Midtbygda bibliotek fra nedleggelse.

Bård Kjetil Dahl, Rødt

Sosialstønad og barnetrygd:  – Dette var ingen enkel bestilling og kvittere ut, da vi i all hovedsak er uenige med flertallspartiene om hvilke løsninger vi mener er riktig. Men jeg er fornøyd med at partiene klarte å enes om arbeidsformen i de folkevalgte organene. Jeg er fornøyd med det overveldende flertallet for ikke å legge barnetrygda som inntekt ved utbetaling av sosialstønad. Vedtaket om avløpsrenseanlegget for Lahelle var også veldig bra.

Oddvar Igland, Senterpartiet

Kommuneplanen og dyrket mark: – Jeg er glad for at vi har vedtatt en kommuneplan som legger til rette for vekst og utvikling i hele kommunen. Dette følger vi opp gjennom behandlingen av kommuneplanens arealdel. I den sammenheng vil jeg også løfte fram at vi tilbakefører 1000 dekar dyrket mark fra byggeformål til matproduksjon.

Martin Berthelsen, Sosialistisk Venstreparti

Ny skole på Sætre: – Vi er mest fornøyde med at det blir en ny skole på Sætre! Høsten 2022 foreslo kommunedirektøren å fremskynde bygging av nye skole på Sætre til 2026, helt i tråd med SVs forslag! Et forslag om å bygge ny Søndre Borgen barnehage fikk tilslutning fra SV, R, A, og MDG, men ble nedstemt av noen andre partier. Kort tid etter dette fremmet administrasjonen samme forslag, og nå ble det vedtatt! Slik går nu dagan i Asker kommunestyre.

Elisabeth Holter-Schøyen, Venstre

Klima og sirkulær økonomi: – Det vi er mest fornøyde med er at vi startet perioden med å få frem en ambisiøs og god klimaplan, og avslutter med å få på plass den viktige temaplanen for naturmangfold. Jeg er fornøyd med den brede oppslutningen om det særdeles viktige arbeidet med å redde Oslofjorden, og vårt arbeid med sirkulær økonomi og etableringen av «Omigjen» – ombrukssenteret i Slemmestad.


Historisk fireårsrapport

Den første kommunestyreperioden i ny storkommune er snart over, og i den forbindelse er det utarbeidet en egen rapport som gir et tilbakeblikk på det vi har jobbet med disse fire første årene. Rapporten legges frem til behandling på kommunestyremøte i juni, og hele fireårsrapporten kan leses her.
– Rapporten ser tilbake på de ambisjonene som ble lagt i intensjonsavtalen fra 2016, samt målene og satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel fra 2020. Jeg er stolt over alt vi har fått til! Vi leverer både på regjeringens mål for kommunereformen, og på de målene vi selv satte i intensjonsavtalen, sier kommunedirektør Lars Bjerke.