Illustrasjonsbilde

Kommuneplanen - i all enkelhet

Scroll til første blokk

Vi ønsker å bli en enda bedre kommune å bo i. Asker skal være et nært, mer aktivt og bærekraftig samfunn. Du som lever, jobber og ferdes her er med på å bestemme hvordan utviklingen av kommunen skal være. På denne siden kan du lese mer om målene vi har satt oss frem til 2032, hvordan vi jobber for å nå dem og hvordan vi ligger an underveis.

Våre seks prioriterte mål for videreutviklingen av Askersamfunnet

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Asker kommune, og angår alle som bor og jobber i kommunen. Planen skal peke ut den langsiktige utviklingen og vise en overordnet retning.
Bilde av Rødtangen strand tatt innover mot land

Handling mot klimaendringene

Mye skal skje fram mot 2030. Innen da har FN som mål å stoppe klimaendringene. Innen den tid skal Asker redusere klimagassutslippene med 67 prosent sammenlignet med 2009. For å klare det krever det at alle bidrar, og små endringer du gjør i hverdagen din har stor effekt.

Samarbeid mellom ansatte på kontor på Senter for innovasjon og læring.

Samarbeid for å nå målene

Du er en viktig del av vårt lokalsamfunn. Du møter kommunen ved ulike livshendelser, som pårørende, forelder, elev, beboer, ved byggesøknader eller lignende. Vi skal møte deg med respekt og levere tjenester av kvalitet. Og sammen skal vi forbedre oss. Hvordan kan vi sammen sikre et mer inkluderende lokalsamfunn? Hvordan engasjerer vi flere til samarbeid for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor?

Gjennom god styring av kommunen, sikrer vi gode tjenester og gode lokal samfunn i hele Asker, også inn i framtiden.
Ordfører Lene Conradi
Wessel-kvartalet i Asker sentrum

Bærekraftige byer og samfunn

Samfunnet står overfor store endringer. Det krever blant annet at vi må utforme byer og tettsteder som klarer å møte fremtidens utfordringer. For hvordan skal vi ta vare på naturområdene våre samtidig som vi blir flere som bor i Asker? Og hvordan skal alle komme seg frem når veiene våre allerede er overbelastet? Kan vi fortsette å bo som i dag?

Realfagrommet Spikkestad skole

Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling

Med et samfunn i stadig endring, må vi tenke nytt og smart for å møte endringene på en god måte. Innovasjon kan defineres som å skape verdier på nye måter. For at vi skal fortsette å levere effektive tjenester av god kvalitet til deg som innbygger, må vi for eksempel ta i bruk ny teknologi og samarbeide med næringslivet og andre aktører på nye eller bedre måter.

Elever i klasserommet

God utdanning

Læring foregår hele livet og på mange steder; i barnehager, skoler, skolefritidsordning, voksenopplæring, introduksjonsprogram, bibliotek, kulturskole og på ulike kulturarenaer. God utdanning er viktig for den enkelte, for det sosiale fellesskapet og for samfunnet som helhet.

Sykepleier og beboer smiler til hverandre inne på avdelingen ved Risenga bo- og omsorgssenter.

God helse

Det er mye som påvirker vår helse og livskvalitet. For eksempel spiller det en rolle om vi har tilgang til aktive nærmiljøer og om de fysiske omgivelsene våre er utformet på en god måte for den enkelte. Hvilke vaner vi har i det daglige har også mye å si.