Tre gode råd

Askermagasinet har bedt lederne i eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser om å si noe om hvilke saker de vil legge mest vekt på i tiden som kommer. Hvordan kan eldre, unge og personer med funksjonsnedsettelser ta kontakt og få hjelp i saker som de er opptatt av – og som hører hjemme i disse rådene?

Åtte ungdommer står oppstilt ved siden av hverandre. Alle ser mot kamera og smiler.
UNGDOMSRÅDET: Foran f.v.: Anton Toft Dahl, ungdomsrådets leder (for anledningen i fin dress for delta på kommunestyrets årlige festmiddag), Yaya Vyas Civera, Tiam Rajabzadeh. Bak f.v.: Mats Augdahl Karlsen, Filip Haug-Brodersen, Hedvig Kjeldahl. Midten f.v.: Elias Figenschou, Aurora Johanne Lauvset. Isak Gregers Eriksen (nestleder) og Eira Erlandsen-sele. Albert Loki Einarsson var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Svein-Ivar Fors

Eldrerådet

– Eldrerådet består av 10 engasjerte eldre – godt representert fra hele kommunen og med ulik politisk og faglig bakgrunn, sier eldrerådets leder Kirsten Koht.

– Felles for oss er at vi arbeider for et aldersvennlig Asker – et Asker der det skal bli trygt og godt å bli gammel.  En kommune med godt forebyggende arbeid for eldre, gode boligtilbud, god transport, gode møteplasser i nærmiljøene – og ikke minst et trygt sikkerhetsnett om det skal bli nødvendig. Vi må heller ikke glemme den digitale utfordringen eldre står overfor. Vi behandler alle saker som angår eldre, men vi tar også egne initiativ til viktige saker – slik som i forrige periode med «satsning på pårørende» – noe som igjen førte til opprettelse av nye stillinger.

– Ta gjerne kontakt med oss, oppfordrer eldrerådets leder Kirsten Koht og nestleder Trygve Lia – gjerne via epost Kirsten.koht@politiker.asker.no eller trygvve.lia@politiker.asker.no

Les mer om eldrerådet

En dame og en mann står ved siden av hverandre, ser mot kamera og smiler. I bakgrunnen ses møtebord og i forgrunnen flere grønne planter.

ELDRERÅDETS TIME: – Vel møtt til «Eldrerådets time», sier eldrerådets leder Kirsten Koht og nestleder Trygve Lia. – En gang i måneden er du velkommen til å møte representanter for det nye eldrerådet i Asker på innbyggertorgene i Asker. Foto: Svein-Ivar Fors.

 

Ungdomsrådet

– Vi i ungdomsrådet jobber for at barn og unge i kommunen skal få større mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, og vi prøver aktivt å jobbe for å sette ned prisene på fritidstilbud, som for eksempel svømmehaller. Vi har også nå nylig fått et veldig positivt svar i en sak som omhandler trygghet i vann, noe vi gleder oss til å jobbe videre med. Vi vil også jobbe for at barn og unge i hele kommunen skal ha mulighet til å kontakte oss i ungdomsrådet og få mer informasjon om oss. Vi har en Instagramkonto som heter @ungdomsraadet_asker. Her legger vi ut info om oss og litt om hvordan vi jobber. Alle kan kontakte oss på Instagram-kontoen, sende en e-post til ungdomsradet@asker.kommune.no eller ved å sende medlemmene en privat e-post, som ligger ute under medlemmer i ungdomsrådet på kommunens nettside.

Les mer om ungdomsrådet

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Råd for personer med funksjonsnedsettelser er opptatt av at alle skal ha like muligheter i Asker, uavhengig av funksjonsnedsettelser eller ikke. Dette krever økt bevisstgjøring og vilje til å rette søkelyset på god tilrettelegging og integrering for å hindre utenforskap.

Våre viktigste saker:

  • Asker skal være en foregangskommune på arbeidsinkludering med god tilrettelegging og oppfølging
  • Etablere nok tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelser
  • Godt aktivitetstilbud på dagtid
  • Godt tilrettelagte fritidstilbud over hele kommunen
  • Godt tjenestetilbud og god koordinering i tjenestene

Vi mener at Asker bør ha som ambisjon å være en av landets beste kommuner på inkludering og tilgjengelighet.

Les mer om råd for personer med funksjonsnedsettelse

En dame og en mann står ved siden av hverandre ute i snøen. Begge ser mot kamera og smiler.

ALLE SKAL HA LIKE MULIGHETER: – Ta godt vare på hverandre, sier May Myklebust og Kay Arne Sørensen i råd for personer med funksjonsnedsettelser i Asker.

 

Tekst: Svein-Ivar Fors