Legger fram konkrete økonomisparetiltak

På grunn av en strammere kommuneøkonomi, varslet kommunedirektøren i oktober omstilling i Asker kommune. Nå kommer hans varslede forslag til innsparingstiltak i tilleggsinnstillingen. Budsjettet skal endelig behandles i kommunestyremøtet 13. desember.

Portrett av kommunedirektør, Lars Bjerke
Foto: Torbjørn Tandberg

- Jeg legger med dette fram forslag til konkrete tiltak for innsparing i tråd med det jeg varslet i oktober, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Den ekstraordinære situasjonen, forårsaket av både internasjonale og nasjonale forhold, med blant annet en betydelig prisvekst, nye renteøkninger, økte strømutgifter, og et statsbudsjett som angivelig ikke kompenserer for kommunenes økte utgifter.

Regjeringen anslår innstrammingen til 7 milliarder kroner for kommunesektoren, noe som utgjør omkring 125 millioner kroner for Asker kommune. Dette medfører at kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026 som ble lagt fram i september, må revideres vesentlig.

Stor usikkerhet krever innstramminger

- Vi vurderer at regjeringens styrkninger i statsbudsjettet for 2023 samlet sett ikke dekker kommunens økte kostnader. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 og opplegg for kommuneøkonomien er svært stramt, og står ikke i forhold til de store utfordringene og oppgavene Asker kommune skal løse i årene fremover. I tillegg er vi inne i urolige tider som er preget av mye usikkerhet. Det må vi ta høyde for, sier Bjerke.

Han legger til at Asker kommune har et godt utgangspunkt med en relativt god kommuneøkonomi, men understreker at det nå likevel er nødvendig med omstilling og effektivisering, revidering av investeringsporteføljen og strakstiltak for strømsparing for at Asker kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft i fremtiden.

Omstillingsprogram med effektivisering og tjenesteutvikling

I kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026 som ble lagt fram i september, er det foreslått omstilling og effektivisering på totalt 140 millioner kroner i perioden frem til 2026. I tilleggsinnstillingen anbefaler nå kommunedirektøren et omstillingskrav på 50 millioner årlig fra 2023-2025. Omstillingskravet ligger med halvårsvirkning på 30 millioner kroner for 2023.

- Det er samtidig knyttet betydelig usikkerhet til varigheten av omstilling og omfanget for 2026, sier Bjerke.

Reversering av tiltak fra kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026

I tillegg foreslår kommunedirektøren, som en del av omstillingsprogrammet, å reversere tiltak knyttet til temaplaner og noen øvrige driftstiltak fra forslaget til Handlingsprogram 2023-2026.

- Dette utgjør en innsparing på 15 millioner kroner i 2023 og trappes opp til 20,7 millioner kroner i 2026, forklarer Bjerke.

Utsettelse av investeringsprosjekter

Derfor legger kommunedirektøren nå fram den varslede tilleggsinnstillingen til kommunens budsjett for 2023-2026. Tilleggsinnstillingen er kommunedirektørens forslag til justeringer av det kommende kommunebudsjettet, og behandles i kommunestyret den 13. desember.

- Vi må legge til rette for et så godt økonomisk kommuneopplegg for neste år som mulig, og foreslår blant annet å utsette 14 investeringsprosjekter med inn til 3 år. Dette vil ha en positiv virkning på driftsbudsjettet til Asker kommune, og være med på å sikre gode tjenester for innbyggerne, sier Bjerke.

Strømsparingstiltak for 12 millioner kroner

Kommunedirektøren foreslår også flere strømsparingstiltak i tilleggsinnstillingen. 

- Vi har gjort en grundig vurdering av mulige tiltak for strømsparing i kommunen, og har konkludert med en liste som til sammen vil gi en innsparing beregnet til 10-12 millioner kroner, sier Bjerke.

Tiltakene ble første gang presentert for formannskapet 11. oktober. Dette er tiltakene han foreslår:

 • Redusere temperatur på helsebygg med 1 grad. Alle andre kommunale bygg reduseres med 2 grader.
 • Redusere driftstid (varme-nattsenk/ventilasjon 08.00-14.30) av tekniske anlegg i alle formålsbygg og administrative bygg.
 • Gatevarme hovedsakelig i Asker sentrum: Kun snøsmelting av fortau og gangveier (ikke på kommunale torg og kjøreveier).
 • Slukke veilys på kommunale veier i 3 måneder - perioden 8.mai til 6.august.
 • Korte ned sesongen i ishallene (stenge etter sluttspill/påske): Varner arena, Askerhallen, Holmenhallen.
 • Utsatt etablering av kunstis ute på Risenga.
 • Stenge badstuer ved svømmehallene.
 • Senke temperaturen i svømmehallene/badene med 1 grad (3 svømmehaller).
 • Vardåsen skianlegg: kutte halv pris på årskort, snølegging vurderes strengt i forhold til værforhold.

Kommunale midler og kostnadsreduserende tiltak for å redusere økningen av VA-avgiftene

Kommunedirektøren ser at den krevende økonomiske situasjonen i samfunnet påvirker den enkelte innbygger, og foreslår i tilleggsinnstillingen, til tross for innsparingstiltak i kommunen, å bruke 49 millioner kroner for å redusere økningen av vann- og avløpsavgiftene i 2023. Kommunedirektøren mener dette er et engangstiltak i 2023.

- Dette er et engangstiltak i 2023 for å bidra til at innbyggerne i Asker får en noe redusert økning i Vann- og avløpsavgiftene i en tid hvor alle andre kostnader øker kraftig, sier Bjerke.

Dette begrunnes med den ekstraordinære situasjonen med en stor prisvekst i samfunnet og i tillegg en høy avgiftsbelastning på VA-gebyrene for husholdningene i Asker. Kommunen vil fra 2024 gå tilbake til reglene for selvkost for vann og avløpsgebyrer, og følgelig ikke gi kommunalt tilskudd for å redusere vann og avløpsgebyrene fra 2024.

Kostnadsøkningen innenfor selvkostregnskapet for vann og avløpstjenestene på grunn av økt rente, dempes ved å effektivisere og redusere tjenesteproduksjonen, redusere investeringsomfanget og dekke inn opparbeidet underskudd i selvkostfondene med et økonomisk bidrag fra kommunen/kommunekassen.

Kommunens samlede økonomiske tilskudd for å redusere kostnadsveksten på VA-gebyrer er til sammen ca. 115 millioner kroner i perioden 2022-23.

Fakta

 • Kommunestyret må innen årets utgang vedta budsjett for kommende kalenderår og en rullerende økonomiplan som omfatter minst de fire neste kalenderår. Årsbudsjettet og økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet.
 • Kommunedirektøren har gjennom forslag til Handlingsprogram 2023-2026 og tilleggsinnstillingen gitt sine anbefalinger om driftsrammer og tjenesteutvikling for fireårsperioden.
 • Ved behandlingen av kommunedirektørens forslag og tilleggsinnstilling den 13. desember, er det kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunens mål og rammer for perioden 2023-2026.
 • Handlingsprogram og tilleggsinnstillingen legges på høring med høringsfrist til 8. desember 2022.

Les politisk sak om tilleggsinnstillingen.

Les tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2023-2026 (PDF).

Se politisk møte i formannskapet 22. november 2022.