Høring - Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Asker kommune

Opplæringslovens § 9 A-10 Ordensreglement pålegger kommunene å gi forskrift om ordensreglement. Den nye kommunen må ha felles forskrift om ordensreglement for de 40 kommunale skolene.

Den nye forskriften avløser tidligere ordensreglement i de
tre kommunene. Ordensreglementet skal, sammen med kravene i opplæringslovens kap.9 A, danne grunnlaget for elevenes trivsel og hvordan skolene ivaretar deres rett til
et trygt og godt læringsmiljø.

Utvalg for oppvekst behandlet forslaget til lokal forskrift om fag og timefordeling på sitt møte 22. januar, og vedtok å sende det på høring.

Dokumenter

Har du innspill til forslaget til lokal forskrift?

Send inn høringsinnspill her.

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til  innen 30. mars. Merk innspillene med: Sak 20/00188

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men blir vedlagt saken med rådmannens kommentar ved videre behandling i formannskapet og kommunestyret.