Høring: Forslag forskrift om kommunal bolig

Utvalg for Velferd i Asker kommune behandlet i sitt møte 4.11.2020 utkast til lokal forskrift om kommunal bolig. Utvalget vedtok å legge utkastet til forskrift ut på høring med høringsfrist 19.11.2020.

Den korte høringsfristen har sammenheng med at saken om endeling behandling av forskriften skal behandles i kommunestyret 8.12.2020. Det tas sikte på å gjøre ny forskrift gjeldende fra 1.1.2021.

Forslag til ny forskrift

Har du innspill?

Eventuelle uttalelser til forskriftens innhold kan du sende på e-post til (vennligst merk emnefeltet med Forskrift om kommunal bolig – Høringssvar).

Høringsuttalelse kan også gis elektronisk ved å følge denne lenken.

-------------------------------------------------------------------

Bakgrunnsinformasjon om forslaget

Asker, Hurum og Røyken kommuner har blitt nye Asker kommune fra 1.1.2020, og forslag til forskrift om kommunal bolig er en harmonisering mellom de retningslinjer om kommunal bolig som gjaldt tidligere i de tre kommunene. 

Kommunedirektøren fremmer forslag til ny lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig som skal gjelde for hele kommunen. Utkast til forskrift samsvarer i stor grad med sammenlignbare kommuner sin praksis, og følger nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. Tildelingen følger også dagens praksis i de tre tidligere kommunene.

Ny lokal forskrift for tildeling av kommunal bolig skal legge til rette for at innbyggere som faller under definerte målgrupper kan få leie egnet kommunal bolig. Forskriften skal også bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunal bolig.

Hva er kommunal bolig?

Forskriften omfatter boliger som eies av kommunen og boliger der kommunen har disposisjonsrett. Asker kommune har både boliger med og uten bemanning. Institusjonsplasser omfattes ikke av forskriften. Kommunen har totalt ca. 1 300 kommunale boliger.

Asker kommune har som målsetning at flest mulig skal ha en egnet bolig som oppleves trygg. Kommunen vil ofte bistå boligsøkere med å skaffe seg egnet bolig i det private leiemarkedet.

Tildeling av kommunal bolig er ett av kommunen sine boligsosiale virkemidler. For innbyggere i Asker som oppfyller vilkår om kommunal bolig vil tildeling av slik bolig innebære et sikkerhetsnett i velferdssamfunnet.

Målgrupper

 • Målgruppen for kommunal bolig er personer som ikke selv, eller ved hjelp av andre former for offentlig bistand, er i stand til å skaffe bolig på annen måte.
 • Målgruppen for bolig med bemanning er personer som har behov for pleie, bistand, tilsyn, veiledning eller trygghet knyttet til boligen for å kunne ivareta
 • egen helse.
 • En tredje målgruppe er nyankomne flyktninger som skal bosettes i Asker etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Grunnkrav

I utkast til forskrift kapittel 2 er det oppstilt enkelte grunnkrav for kommunal bolig:

 • Søker må på søknadstidspunktet ikke være i stand til å skaffe og beholde egnet bolig som følge av helsemessige og/eller sosiale forhold.
 • Søker må ha lovlig opphold i Norge og være eller være i ferd med å bli uten egnet bolig.
 • Søker kan ikke dra nytte av andre boligvirkemidler for å skaffe, beholde eller tilpasse bolig
 • Søker må ha bodd i Asker de tre siste årene. Botiden må dokumenteres. Det stilles ikke krav til botid hos flyktninger som skal førstegangsbosettes i Asker.
 • Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år med mindre det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra dette alderskravet.
 • For bolig med bemanning er det krav om at søker bor lite hensiktsmessig, vurdert opp mot helse- og funksjonsevne. I tillegg er det vilkår om at ordinært tjenestetilbud ikke er tilstrekkelig for å ivareta brukers bistandsbehov. Søker må videre ha varig behov for, og kunne nyttiggjøre seg av de tjenester som er knyttet til boligen.
 • Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig. Det kan gjøres unntak fra dette kravet i særskilte tilfeller.
 • Kommunen kan avslå søknad om å leie kommunal bolig dersom søker har uoppgjort gjeld til Asker kommune.