Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Ny E18 med god bussframkommelighet og hovedsykkelvei

Planene innebærer ny motorvei med tunneler, miljølokk og støyskjerming. God framkommelighet for buss, hovedsykkelvei, kollektivterminal i Asker og omlegging av lokalvei gjennom Asker og Holmen.

Ny bussterminal i Asker sentrum.
Ny bussterminal i Asker sentrum. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen/Multiconsult

Kort fortalt

18. juni 2020 vedtok Stortinget utbygging og finansiering av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Viken fylkeskommune har stilt nødvendig garanti for utbyggingen. 

Det betyr at byggingen av veistrekningen i Bærum kan starte. 

Statens vegvesen setter i gang regulering av ny E18 mellom Ramstadsletta og Slependen i Asker høsten 2020. 

 

Det nye transportsystemet gjennom Asker skal legge til rette for å møte befolkningsveksten i Oslo-regionen. 

Flere mennesker betyr mer persontransport. Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. For å lykkes med dette må vi redusere folks behov for bil i hverdagen.

Vi må bygge nye boliger og arbeidsplasser i tettstedene våre og langs kollektivtraseer. Da blir det lett å komme seg på skole, jobb, fritidsaktiviteter og servicetilbud uten å være avhengig av bil.

Hva får vi med nytt transportsystem? 

Med ny E18 får vi 

 • tunell under Asker sentrum og Holmen, som åpner for boligbygging og trivelige tettsteder
 • mindre støy og lokal forurensning 
 • ny kollektivterminal i Asker sentrum  
 • hovedsykkelvei fra Asker til Oslo 
 • god framkommelighet for buss fra Asker til Oslo 
 • ny lokalvei der E18 legges under lokk
Tunnel under Asker sentrum og Holmen, som åpner for boligbygging og trivelige tettsteder

Den nye motorveien får tre gjennomgående felt i hver retning, hvor ett felt skal brukes til kollektivtrafikk.

Motorveien legges i tunnel under Asker sentrum (1,8 kilometer) og Holmen tettsted (1,3 kilometer).

Dagens E18 deler Asker sentrum i to, beslaglegger verdifullt areal, begrenser utvikling og medfører mye støy. En ny tunnel under Asker sentrum vil frigjøre areal til flere tusen nye boliger og arbeidsplasser.

Veianlegget i Holmen sentrum beslaglegger i dag attraktivt areal ved sjøen og hindrer vekst. Hver dag kjører 19 000 biler gjennom Holmen sentrum for å komme ut på E18.

Med ny motorvei skal all gjennomgangstrafikk fra Slemmestadveien ledes ut på motorveien over Syverstad, før Holmen. Uten gjennomgangstrafikken, kan Holmen sentrum utvikles til et trivelig tettsted ved sjøen, med nye boliger og næringsvirksomhet.

Trafikk mot E18 fra Røykenveien vil ledes inn på motorveien via ny tunell. Denne løsningen skal utredes nærmere.

Mindre støy og lokal forurensning

Det nye transportsystemet skal redusere ulempene som dagens motorvei har for dagens Asker-beboere. Motorveien skal legges under bakken flere steder.

Den nye hovedsykkelveien vil, sammen med eksisterende gang- og sykkelveier, danne et finmasket tilbud til syklister og fotgjengere. Bedre forbindelser på tvers av motorveitraseen og et bedre gang- og sykkelveinett, vil også gjøre det enklere å sykle og gå til togstasjoner og bussholdeplasser.

Bussene står for om lag halvparten av kollektivreisene i Asker og Bærum, men har dårlig framkommelighet fordi de står i samme kø som bilene. Med bedre framkommelighet for buss, kan bussen kjøre uhindret gjennom hele Asker og Bærum. Dette gjør bussen til et attraktivt og pålitelig transporttilbud. 

Bedre framkommelighet for næringstransporten

Fremtidig næringstransport er avhengig av en gjennomgående god veistandard. E18 er en europavei og en nasjonal korridor som håndterer de viktigste og lengste transportoppgavene i Norge.

Årlig sluses 19 millioner tonn gods gjennom Asker og Bærum. En beregning fra 2012 har vist at kø- og forsinkelseskostnader gir næringslivet et tap på 1 milliard hvert år. I tillegg viser beregningene at godstransporten i Oslo-regionen vil øke med 31 prosent i perioden 2008-2020. Dersom ikke motorveien utbedres, kan forsinkelseskostnadene i 2030 øke til over 2 milliarder per år.

Med et nytt transportsystem gjennom vestkorridoren vil Oslo-regionen få et godt internt transporttilbud, samt gode forbindelser til andre regioner, landsdeler og ut av landet.

Knutepunktsutvikling vil bidra til mindre press på hovedveiene, fordi folk i større grad kan bruke kollektivtransport i hverdagen. Dette gir mer plass til næringstransporten på E18. 

Bedre sammenheng i kollektivtilbudet

Det nye transportsystemet inneholder en helt ny bussterminal ved Asker stasjon, og vil forenkle overgangene mellom buss og tog. Det vil også bli kollektivfelt langs lokalveiene fram til bussterminalen, slik at bussene ikke forsinket av bilkø. 

Alle lokale og regionale busser vil stoppe på den nye bussterminalen, for eksempel Sørlandsekspressen, Kongsbergbussen og flybussen til Torp lufthavn. NSB og Ruter samarbeider slik at buss og tog korresponderer.

På Holmen blir gjennomgangstrafikken borte. Busstoppet blir plassert nær Holmensenteret, med enkel overgang mellom ulike ruter. Bussene får førsteprioritet langs Fekjan, slik at den ikke blir hindret av bilkø.

Bedre lokalmiljø og mindre utslipp

I dag ligger rundt 3 500 boenheter i Asker i områder med høyere støynivå enn hva myndighetene anbefaler. Nytt transportsystem med tunneler, miljølokk og støyskjerming vil halvere dette antallet.

Bedre tilrettelegging for fotgjengere, syklister og kollektivreisende, betyr at flere kan la bilen stå. Hvis folk bruker disse mulighetene, kan det samlede klimagassutslippet fra transport i Asker bli mindre.

Hva inngår i planene?

Ny E18 motorvei med tunneler

Den nye motorveien får tre gjennomgående felt i hver retning, hvor ett felt skal brukes til kollektivtrafikk.

Motorveien legges i tunnel under Asker sentrum og Holmen tettsted, henholdsvis 1,8 km og 1,3 km.

Dagens E18 går på tvers gjennom Asker sentrum, beslaglegger verdifullt areal, begrenser utvikling og medfører mye støy. Tunnelen under Asker sentrum vil frigjøre areal til flere tusen boliger. Med tunnel under Asker sentrum vil vi oppfylle statlige planretningslinjer som sier at «utbyggingsmønstre og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.» Trafikk mot E18 fra Røykenveien vil ledes inn på motorveien via ny tunnel. Denne tunnelløsningen skal utredes nærmere.

Veianlegget i Holmen sentrum i dag beslaglegger attraktivt areal ved sjøen og hindrer vekst. Hver dag kjører 19 000 biler gjennom Holmen sentrum for å komme ut på E18. Med ny E18 skal all gjennomgangstrafikk fra Slemmestadveien ledes ut på motorveien før Holmen, over Syverstad. Dette åpner for en total omlegging av dagens veisystem i Holmen sentrum, og store utviklingsmuligheter.

Miljølokk og støyskjerming

Sammen med tunnelene vil miljølokk bidra til å fjerne ulemper, knytte nabolag sammen og gi bedre forbindelser på tvers av kommunen. I tillegg vil hele motorveitraseen få støyskjerming. Dermed frigjøres arealer der det i dag er for mye støy til å kunne bygge.

I dag ligger rundt 3 500 boenheter i Asker i områder med høyere støynivå enn hva myndighetene anbefaler. Nytt transportsystem vil halvere dette antallet.

Lokalvei

Der motorveien legges i tunnel bygges en lokalvei oppå bakken. Dette gjøres på grunn av EU-krav om erstatningsvei langs tunnelstrekninger, av beredskapshensyn. Lokalveien vil få lav hastighet og ett eller to felt i hver retning.

Bedre framkommelighet for buss

Toget er ryggraden i kollektivtilbudet, men bussen er helt avgjørende for det samlede kollektivtilbudet.

Bussen får prioritert framkommelighet gjennom hele Asker og Bærum. 

 

 

Hovedsykkelvei

Den nye hovedsykkelveien vil gå gjennom hele Asker og Bærum til Oslo sentrum. Deler av sykkelveien bygges med fortau. Separate felt for fotgjengere og syklister vil redusere konfliktsituasjoner. Hovedsykkelveien vil henge sammen med det eksisterende sykkelveinettet, og danne et finmasket tilbud. Traseen velges med hensyn til lett tilgang fra der folk bor, og topografi, for å så langt som mulig unngå bratte stigninger.

Med et trygt, effektivt og sammenhengende sykkelveinett gjennom regionen, kan sykkel bli et transportalternativ for langt flere enn i dag. Noen vil velge å sykle hele sin transportstrekning, mens andre kan velge sykkel på deler av veien, for eksempel fram til et kollektivknutepunkt. Planen for det nye transportsystemet inkluderer også tilrettelegging for syklister ved togstasjoner og bussholdeplasser, i form av enkel adkomst og trygg sykkelparkering.

Ny kollektivterminal i Asker sentrum

Det nye transportsystemet inkluderer en ny kollektivterminal i Asker sentrum. Her blir det sømløs overgang mellom buss og tog, og tilrettelegging for både lokal- og regionbusser. Bussene får kollektivfelt inn mot den nye kollektivterminalen, og det blir en stor sykkelparkering.

Bussprioritering og bedre trafikksikkerhet langs Fekjan

Lokalveien over Fekjan fungerer i dag som et ekstra felt for E18. Veisystemet gjennom Holmen i dag fungerer ikke. Trafikkavviklingen er dårlig, lokalveiene fylles opp og bussene står i kø.

Det nye trafikksystemet legger opp til at veien langs Fekjan stenges for gjennomgangstrafikk og gir prioritet til bussene.

Den nye hovedsykkelveien vil også få trasé langs Fekjan, og vil bli langt mer trafikksikker enn dagens gang- og sykkelvei. Det vil gi tryggere skolevei for alle barna i nærområdet. 

Hva skjer når?

 1. Fullført:

  10. juni 2014

  Asker kommunestyret vedtar prinsipper for bompengefinansiering.

  Se dokumentene fra kommunestyrets møte her, sak 0080/14.
 2. Fullført:

  14. april 2015

  Asker kommunestyre vedtar siling av trase-alternativer i forkant av kommunedelplanprosessen.

  Se dokumentene fra kommunestyrets møte her, sak 0035/15.
 3. Fullført:

  8. november 2016

  Asker kommunestyre vedtar Kommunedelplan for ny E18 med bussvei og sykkelvei.

  Se dokumentene fra kommunestyrets møte her, sak 0123/16.
 4. Fullført:

  9. mai 2017

  Asker formannskap behandler silingsrapport for kryssløsning på Slependen, og vedtar at to alternativer skal videreføres i reguleringsfasen.

  Se dokumentene fra formannskapets møte her, sak 0047/17.
 5. Fullført:

  19. juni 2017

  Stortinget vedtar Nasjonal Transportplan for 2018-2029. Planen inkluderer ny E18 gjennom hele Vestkorridoren.

  Les Nasjonal transportplan 2018-2029.
 6. Ikke fullført:

  18. juni 2020

  Stortinget behandler regjeringens forslag til utbygging og finansiering av E18.

 7. Ikke fullført:

  Høsten 2020?

  Statens vegvesen starter arbeidet med reguleringsplan for nytt transportsystem på strekningen Ramstadsletta – Slependen

 8. Ikke fullført:

  Juni 2021

  Stortinget vedtar Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Planen må inkludere ny E18 gjennom hele Vestkorridoren (Lysaker til Drengsrud) for å sikre realisering av ny motorvei, god framkommelighet for buss og ny hovedsykkelvei.

  Les mer om Nasjonal transportplan 2022-2033

Kart og 3D-filmer for det nye transportsystemet

Prinsipper og trasé for det nye veisystemet er vedtatt i Kommunedelplan for E18 Slependen - Drengsrud (08.11.2016). 

Hvordan skal byggingen finansieres?

Prinsippet om bompengefinansiering ble godkjent av Oslo, Bærum og Asker kommuner, samt Akershus fylkeskommune, i 2014. Bompengeinnkrevingen på den nye motorveien er en forutsetning for hele det nye transportsystemet, med tunneler, miljølokk, god framkommelighet for buss, sykkelvei og ny kollektivterminal i Asker sentrum.

Bomstasjonene skal først settes opp etter hvert som strekningene på den nye motorveien står ferdige. 

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn?

For å kunne bygge det nye transportsystemet må Statens vegvesen erverve grunn fra noen bolig- og næringseiendommer. På nettsidene til Statens vegvesen kan du lese mer om hvordan grunnerverv foregår.