Ny E18 med god bussframkommelighet og hovedsykkelvei

Planene innebærer ny motorvei med tunneler, miljølokk og støyskjerming. God framkommelighet for buss, hovedsykkelvei, kollektivterminal i Asker og omlegging av lokalvei gjennom Asker og Holmen.

Dame på bussen, illustrasjonsbilde

Kort fortalt

18. juni 2020 vedtok Stortinget utbygging og finansiering av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. På denne strekningen skal det bygges to bilfelt og ett kollektivfelt i hver retning. I opprinnelig plan fra 2016 var det lagt opp til tre bilfelt og separat bussvei.

Regjeringen hadde fremlegging av Nasjonal transportplan 2025-2036 (NTP) 22. mars, og Stortinget skal behandle planen før sommeren. Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har hatt høring i april.


Asker kommunes høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2025-2036 (NTP)

Asker kommune uttrykker skuffelse over forslaget til Nasjonal transportplan 2025-2036, da E18 Vestkorridoren vest for Ramstadsletta i praksis foreslås fjernet fra planen. Dette vil ha store negative konsekvenser for samfunnsutviklingen i Asker og Bærum, og hindrer stedsutviklingen i vestregionen.

Kommunen ber om at E18-etappe II (Ramstadsletta-Nesbru) og E18-etappe III (Nesbru-Drengsrud) legges inn i vegvesenets planportefølje for henholdsvis gjennomføring og regulering i perioden 2025-2036.

Uten ny E18 vil det være vanskelig å gjennomføre vesentlige deler av bolig- og næringsutviklingen langs jernbanens to dobbeltspor i vestkorridoren. Dette vil ramme Asker sentrum, Holmen, Billingstad og Slependen, med et utbyggingspotensiale på over 3000 boliger, samt tusener av arbeidsplasser.

Manglende oppgradering av E18 vil også påvirke det grønne skiftet i transportsektoren, da buss- og sykkelframkommelighet vil forbli uforandret. Næringslivet vil også lide tap som følge av kø og forsinkelser i vestkorridoren.

Ny E18 vil sikre bedre folkehelse og livskvalitet for mange av de som i dag bor innenfor støysonen i Asker og Bærum. Finansiering av ny E18 forutsettes delfinansiert ved bomavgift.

Asker kommune er tilfreds med at Oslofjordtunellen nå endelig iverksettes, og understreker nødvendigheten av å ferdigstille E134 Dagslett-E18 v/ Lier. De er også tilfreds med videreutviklingen av togtilbudet i Oslo-regionen, som foreslått i NTP 2025-2036.

Presentasjon om NTP og E18 i formannskapet 16. april

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø holdt en presentasjon i formannskapet 16. april om NTP og E18. Se opptak av presentasjonen (fra 01:45 i opptaket).


Pågående planarbeid

Kommunedelplan for E18 i Asker ble vedtatt i 2016. Siden den gang har reguleringsplanene og utbygging for parsellene i Bærum ført til en del endringer fra tidligere vedtatte planer. Blant annet er bussveien erstattet med kollektivfelt. Vi antar at det er løsninger som blir videreført og lagt til grunn for reguleringsplanarbeid videre og inn i Asker kommune.

Mer om planen finner du på statens vegvesen sine nettsider: 

Medvirkningsportalen hos Statens vegvesen

Hvorfor ny E18?

Det nye transportsystemet gjennom Asker skal legge til rette for å møte befolkningsveksten i Oslo-regionen. 

Flere mennesker betyr mer persontransport. Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. For å lykkes med dette må vi redusere folks behov for bil i hverdagen.

Vi må bygge nye boliger og arbeidsplasser i tettstedene våre og langs kollektivtraseer. Da blir det lett å komme seg på skole, jobb, fritidsaktiviteter og servicetilbud uten å være avhengig av bil.

Hva får vi med nytt transportsystem? 

Med ny E18 får vi: 

Tunnel under Asker sentrum og Holmen, som åpner for boligbygging og trivelige tettsteder

Den nye motorveien får tre gjennomgående felt i hver retning, hvor ett felt skal brukes til kollektivtrafikk.

Motorveien legges i tunnel under Asker sentrum (1,8 kilometer) og Holmen tettsted (1,3 kilometer).

Dagens E18 deler Asker sentrum i to, beslaglegger verdifullt areal, begrenser utvikling og medfører mye støy. En ny tunnel under Asker sentrum vil frigjøre areal til flere tusen nye boliger og arbeidsplasser.

Veianlegget i Holmen sentrum beslaglegger i dag attraktivt areal ved sjøen og hindrer vekst. Hver dag kjører 19 000 biler gjennom Holmen sentrum for å komme ut på E18.

Med ny motorvei skal all gjennomgangstrafikk fra Slemmestadveien ledes ut på motorveien over Syverstad, før Holmen. Uten gjennomgangstrafikken, kan Holmen sentrum utvikles til et trivelig tettsted ved sjøen, med nye boliger og næringsvirksomhet.

Trafikk mot E18 fra Røykenveien vil ledes inn på motorveien via ny tunnel. Denne løsningen skal utredes nærmere.

Mindre støy og lokal forurensning

I dag ligger rundt 3 500 boenheter i Asker i områder med høyere støynivå enn hva myndighetene anbefaler. Nytt transportsystem med tunneler, miljølokk og støyskjerming vil halvere dette antallet.

Bedre tilrettelegging for fotgjengere, syklister og kollektivreisende, betyr at flere kan la bilen stå. Hvis folk bruker disse mulighetene, kan lokal forurensing (klimagassutslippet) fra transport bli mindre.

Ny kollektivterminal i Asker sentrum

Det nye transportsystemet skal bygges med kollektivfelt inn til ny kollektivterminal i Asker sentrum. Her blir det lett å bytte fra buss til tog.

Hovedsykkelvei fra Asker til Oslo

Planen for det nye transportsystemet inkluderer også tilrettelegging for syklister ved togstasjoner og bussholdeplasser, i form av enkel adkomst og trygg sykkelparkering.

Deler av sykkelveien bygges med fortau, og vil knyttes sammen med det eksisterende gang- og sykkelveinettet.

Den nye hovedsykkelveien vil gå gjennom hele Asker og Bærum til Oslo sentrum.

God framkommelighet for buss fra Asker til Oslo

I dag står bussene i samme kø som bilene, og store forsinkelser oppstår i rushperiodene.

Med eget kollektivfelt på nye E18, og bussvei på Billingstadsletta, kan bussen kjøre uhindret gjennom hele Asker og Bærum.

Ny lokalvei der E18 legges under lokk

Der motorveien legges i tunnel, må det bygges lokalveier oppå bakken. Dette gjøres på grunn av EU-krav om omkjøringsvei og sikkerhetshensyn. Lokalveiene vil få lav hastighet.

Hvordan skal transportsystemet finansieres?

Prinsippet om bompengefinansiering ble godkjent av Oslo, Bærum og Asker kommuner, samt Akershus fylkeskommune, i 2014. Bompengeinnkrevingen på den nye motorveien er en forutsetning for hele det nye transportsystemet, med tunneler, miljølokk, god framkommelighet for buss, sykkelvei og ny kollektivterminal i Asker sentrum.

Bomstasjonene skal først settes opp etter hvert som strekningene på den nye motorveien står ferdige. 

Hva skjer når Statens vegvesen skal bygge ny E18? 

For å kunne bygge det nye transportsystemet gjennom Bærum og Asker, må Statens vegvesen kjøpe (erverve) areal som private boliger, næringseiendom eller del av tomt. Dette skjer først etter at reguleringsplanen er vedtatt og Stortinget har godkjent finansieringen. Det er Statens vegvesen, og ikke kommunen, som tar kontakt med aktuelle grunneiere.

På nettsidene til Statens vegvesen kan du lese mer om hvordan grunnerverv foregår.

Kart og 3D-filmer for vedtatt plan

Prinsipper og trasé for det nye transportsystemet er vedtatt i Kommunedelplan for E18 Slependen - Drengsrud (08.11.2016). Detaljene vil fastsettes i en reguleringsplan for veistrekningen. Her kan det komme endringer, slik som strekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta.