Ny E18 med god bussframkommelighet og hovedsykkelvei

Planene innebærer ny motorvei med tunneler, miljølokk og støyskjerming. God framkommelighet for buss, hovedsykkelvei, kollektivterminal i Asker og omlegging av lokalvei gjennom Asker og Holmen.

Dame på bussen, illustrasjonsbilde

Kort fortalt

18. juni 2020 vedtok Stortinget utbygging og finansiering av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. På denne strekningen skal det bygges to bilfelt og ett kollektivfelt i hver retning. I opprinnelig plan fra 2016 var det lagt opp til tre bilfelt og separat bussvei.

Pågående planarbeid

Viken fylkeskommune har stilt nødvendig garanti for utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta. Det betyr at Statens vegvesen har startet med byggingen av veistrekningen i Bærum.

3. mai 2021 varslet Statens vegvesen planoppstart av reguleringsplan mellom Ramstadsletta i Bærum og Nesbru i Asker. Parsellen er utvidet fra Slependen til Nesbru.

Statens vegvesen jobber nå med utarbeidelse av planforslaget. Det skal utarbeides to reguleringsplaner i prosjektet: én for Bærum kommune og én for Asker kommune. Planforslaget forventes lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker, i løpet av 2023.

Statens vegvesen meldte i januar 2023 at foreløpig kostnadsoverslag var over estimert budsjett, og at prosjektet nå må se på kostnadsbesparende tiltak. Prosjektet fikk også bevilget mindre midler i statsbudsjettet i 2023. Det er derfor usikkert om Statens vegvesen vil oversende en plan til politiske behandling i Asker kommune i løpet av 2023.

I vedtatt plan er det lagt opp til tre bilfelt og separat bussvei. Statens vegvesen vil antagelig vurdere om to bilfelt og ett kollektivfelt skal videreføres vestover. Løsninger fra vedtatt kommunedelplan vil bli revurdert, og således kan nye løsninger komme ut av arbeidet med reguleringsplanen.

Mer om planen finner du på medvirkningsportalen til Statens vegvesen.

Det er gjort et stort kreativt forarbeid i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Resultatet av det er oppsummert i en samlerapporten, hvorav konsept A og B er de to mest foretrukne løsningene for hovedveisystemet og grunnlag for videre detaljarbeid.

Konsept A: Forslag til løsning («KDP-alternativet»)
Konsept B: Forslag til løsning (Statens vegvesens anbefaling)

Samlerapporten er en oppsummering av forarbeidet til reguleringsplanen der flere alternativer for hovedveisystemet er vurdert.

Hvorfor ny E18?

Det nye transportsystemet gjennom Asker skal legge til rette for å møte befolkningsveksten i Oslo-regionen. 

Flere mennesker betyr mer persontransport. Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. For å lykkes med dette må vi redusere folks behov for bil i hverdagen.

Vi må bygge nye boliger og arbeidsplasser i tettstedene våre og langs kollektivtraseer. Da blir det lett å komme seg på skole, jobb, fritidsaktiviteter og servicetilbud uten å være avhengig av bil.

Hva får vi med nytt transportsystem? 

Med ny E18 får vi: 

Tunnel under Asker sentrum og Holmen, som åpner for boligbygging og trivelige tettsteder

Den nye motorveien får tre gjennomgående felt i hver retning, hvor ett felt skal brukes til kollektivtrafikk.

Motorveien legges i tunnel under Asker sentrum (1,8 kilometer) og Holmen tettsted (1,3 kilometer).

Dagens E18 deler Asker sentrum i to, beslaglegger verdifullt areal, begrenser utvikling og medfører mye støy. En ny tunnel under Asker sentrum vil frigjøre areal til flere tusen nye boliger og arbeidsplasser.

Veianlegget i Holmen sentrum beslaglegger i dag attraktivt areal ved sjøen og hindrer vekst. Hver dag kjører 19 000 biler gjennom Holmen sentrum for å komme ut på E18.

Med ny motorvei skal all gjennomgangstrafikk fra Slemmestadveien ledes ut på motorveien over Syverstad, før Holmen. Uten gjennomgangstrafikken, kan Holmen sentrum utvikles til et trivelig tettsted ved sjøen, med nye boliger og næringsvirksomhet.

Trafikk mot E18 fra Røykenveien vil ledes inn på motorveien via ny tunnel. Denne løsningen skal utredes nærmere.

Mindre støy og lokal forurensning

I dag ligger rundt 3 500 boenheter i Asker i områder med høyere støynivå enn hva myndighetene anbefaler. Nytt transportsystem med tunneler, miljølokk og støyskjerming vil halvere dette antallet.

Bedre tilrettelegging for fotgjengere, syklister og kollektivreisende, betyr at flere kan la bilen stå. Hvis folk bruker disse mulighetene, kan lokal forurensing (klimagassutslippet) fra transport bli mindre.

Ny kollektivterminal i Asker sentrum

Det nye transportsystemet skal bygges med kollektivfelt inn til ny kollektivterminal i Asker sentrum. Her blir det lett å bytte fra buss til tog.

Hovedsykkelvei fra Asker til Oslo

Planen for det nye transportsystemet inkluderer også tilrettelegging for syklister ved togstasjoner og bussholdeplasser, i form av enkel adkomst og trygg sykkelparkering.

Deler av sykkelveien bygges med fortau, og vil knyttes sammen med det eksisterende gang- og sykkelveinettet.

Den nye hovedsykkelveien vil gå gjennom hele Asker og Bærum til Oslo sentrum.

God framkommelighet for buss fra Asker til Oslo

I dag står bussene i samme kø som bilene, og store forsinkelser oppstår i rushperiodene.

Med eget kollektivfelt på nye E18, og bussvei på Billingstadsletta, kan bussen kjøre uhindret gjennom hele Asker og Bærum.

Ny lokalvei der E18 legges under lokk

Der motorveien legges i tunnel, må det bygges lokalveier oppå bakken. Dette gjøres på grunn av EU-krav om omkjøringsvei og sikkerhetshensyn. Lokalveiene vil få lav hastighet.

Hvordan skal transportsystemet finansieres?

Prinsippet om bompengefinansiering ble godkjent av Oslo, Bærum og Asker kommuner, samt Akershus fylkeskommune, i 2014. Bompengeinnkrevingen på den nye motorveien er en forutsetning for hele det nye transportsystemet, med tunneler, miljølokk, god framkommelighet for buss, sykkelvei og ny kollektivterminal i Asker sentrum.

Bomstasjonene skal først settes opp etter hvert som strekningene på den nye motorveien står ferdige. 

Hva skjer når Statens vegvesen skal bygge ny E18? 

For å kunne bygge det nye transportsystemet gjennom Bærum og Asker, må Statens vegvesen kjøpe (erverve) areal som private boliger, næringseiendom eller del av tomt. Dette skjer først etter at reguleringsplanen er vedtatt og Stortinget har godkjent finansieringen. Det er Statens vegvesen, og ikke kommunen, som tar kontakt med aktuelle grunneiere.

På nettsidene til Statens vegvesen kan du lese mer om hvordan grunnerverv foregår.

Tidslinje

 1. Fullført:

  10. juni 2014

  Asker kommunestyret vedtar prinsipper for bompengefinansiering.

  Se dokumentene fra kommunestyrets møte her, sak 0080/14.
 2. Fullført:

  14. april 2015

  Asker kommunestyre vedtar siling av trase-alternativer i forkant av kommunedelplanprosessen.

  Se dokumentene fra kommunestyrets møte her, sak 0035/15.
 3. Fullført:

  8. november 2016

  Asker kommunestyre vedtar Kommunedelplan for ny E18 med bussvei og sykkelvei.

  Se dokumentene fra kommunestyrets møte her, sak 0123/16.
 4. Fullført:

  9. mai 2017

  Asker formannskap behandler silingsrapport for kryssløsning på Slependen, og vedtar at to alternativer skal videreføres i reguleringsfasen.

  Se dokumentene fra formannskapets møte her, sak 0047/17.
 5. Fullført:

  19. juni 2017

  Stortinget vedtar Nasjonal Transportplan for 2018-2029. Planen inkluderer ny E18 gjennom hele Vestkorridoren.

  Les Nasjonal transportplan 2018-2029.
 6. Fullført:

  18. juni 2020

  Stortinget vedtok regjeringens forslag til utbygging og finansiering av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.

 7. Fullført:

  Høsten 2020

  Statens vegvesen starter arbeidet med reguleringsplan for nytt transportsystem på strekningen Ramstadsletta – Slependen

 8. Fullført:

  3. mai 2021

  Varsel om oppstart reguleringsplan Ramstadsletta – Nesbru.

 9. Fullført:

  Juni 2021

  Stortinget vedtar Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Planen må inkludere ny E18 gjennom hele Vestkorridoren (Lysaker til Drengsrud) for å sikre realisering av ny motorvei, god framkommelighet for buss og ny hovedsykkelvei.

  Les mer om Nasjonal transportplan 2022-2033
 10. Fullført:

  Vår 2022

  Samlerapport vedtatt av Asker kommune som grunnlag for videre arbeid.

 11. Ikke fullført:

  Sommer 2021 til vår 2023

  Utarbeidelse av planforslag.

 12. Ikke fullført:

  Vår/sommer 2023

  Planforslag til 1.-gangsbehandling.

 13. Ikke fullført:

  Høst 2023

  Planforslag på høring.

 14. Ikke fullført:

  Vinter 2023/2024

  Planforslag til 2.-gangsbehandling.

 15. Ikke fullført:

  Vår/sommer 2024

  Reguleringsplanen vedtas

Kart og 3D-filmer for vedtatt plan

Prinsipper og trasé for det nye transportsystemet er vedtatt i Kommunedelplan for E18 Slependen - Drengsrud (08.11.2016). Detaljene vil fastsettes i en reguleringsplan for veistrekningen. Her kan det komme endringer, slik som strekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta.