Klage på barnehage

I noen tilfeller vil du som foresatt ønske å klage på barnehagen barnet ditt går i. 

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen må du ta det opp med barnehagens ledelse. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og skal samarbeide med alle foreldre. 

Gjelder det generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen. 

En klage kan dreie seg om pedagogisk innhold, bemanning eller samarbeid med barnehagen.  

Barnehageloven pålegger barnehagen å ha et trygt og godt miljø for barna, jf. barnehageloven kapittel 8. Du finner barnehageloven her.

Det innebærer at barnehagene skal ha nulltoleranse mot alle typer krenkelser. Barnehagen har plikt til å følge med, til å gripe inn, til å arbeide forebyggende, og til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. 

Ønsker du å gå videre med din klage eller bekymring kan du ta kontakt med avdeling Kvalitet og forvaltning i Asker kommune. Avdelingen er barnehagemyndighet med tilsynsansvar for alle barnehager. Barnehagemyndighet skal passe på at alle barnehagene følger regelverket som gjelder på barnehageområdet.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan klage eller sende en bekymringsmelding ved å sende elektronisk skjema som du finner på denne siden.

Innholdet i bekymringsmeldinger blir formidlet til barnehagen når barnehagemyndigheten undersøker saken. Hvis du ønsker at navn og opplysninger skal anonymiseres, må du skrive dette tydelig i bekymringsmeldingen. 

Klagen kan sendes digitalt via e-Dialog.

Hva skjer med klagen min?

Når barnehagemyndigheten mottar klagen, vurderer vi først om innholdet er omfattet av barnehageloven med forskrifter. Saksgangen følger forvaltningslovens prinsipper.

Vurderer barnehagemyndigheten å føre tilsyn, har barnehagen som part i saken rett til å bli gjort kjent med klagens innhold. Etter tilsynet mottar barnehagen en rapport. Avdekker barnehagemyndigheten brudd på barnehageloven og forskrifter, vil barnehagen få varsel om pålegg om retting. Du som klager vil bli orientert om utfallet i saken.