Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Satsingsområder, tiltak og kompetansetilbud

I den årlige kurskatalogen finner du både ressurser og tilbud om nettverk, opplæring og kurs

Vi vil de nærmeste årene ha fokus på følgende områder:

 • trygt og godt læringsmiljø
 • tidlig innsats
 • overgang barnehage-skole og skolefritidsordning
 • språkutvikling
 • realfag
 • digitalt løft

Nærmere beskrivelser av mål og tiltak, strategier og standarder finner du i:

Asker kommunes rutiner vedrørende tilretteleggingstilskudd ved videre- og etterutdanning for barnehageansatte.

Kompetanse for fremtidens barnehage- revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 gir retningslinjer på hvilke kompetansetiltak man støtter fra statlig hold. Asker kommune har tatt utgangspunkt i denne strategien og ønsker å gi støtte til barnehageeiere som har ansatte som er med på å nå nasjonale mål/krav. Vi har valgt å prioritere følgende utdanninger:

 • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)
  Asker kommune har ansatte som er under utdanning i ordningen om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Dette er et tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere.
 • Barnehagelærerutdanning – deltid
  Den enkelte ansatte har fått studieplass på bakgrunn av individuell søknad.

Barnehageeier kan søke om lokale tilretteleggingsmidler hos Fylkesmannen i Oslo og Viken til disse studiene. Det forventes at barnehageeier søker på denne ordningen. Dokumentasjon på innsendt søknad med tildelingsbrev/avslagsbrev skal ligge ved søknad om Asker kommunes tilretteleggingsmidler.
Kommunen dekker det resterende beløp/kostnad dersom søknad til fylkesmannen kan dokumenteres.
Dersom barnehageeier får avslag, vil kommunen dekke inntil kr. 75.000,- pr år, pr student.

Dagens ordning videreføres kun for de ansatte som er i et utdanningsløp.

Rutinen vil revideres årlig da budsjettbehandlinger påvirker finansiering av kompetanseutviklingstiltak og tilretteleggingsmidler.
Rutinen må dessuten sees i sammenheng med kommunens rekrutteringsstrategi.

Tilskuddene utbetales etterskuddsvis to ganger pr. år etter søknad.

Søknadsfrist 01.09.20 og 01.12.20.

Merk søknaden med saksnummer 20/30298 og send til post@asker.kommune.no  

Ved søknad om midler, bruk Søknad: Tilretteleggingstilskudd ved videre- og etterutdanning for barnehageansatte.
Har barnehagen flere ansatte som tar samme utdanning, legges det til ekstra linjer.


Det gis ikke støtte til Utdanningsdirektoratets øvrige studier. Disse fullfinansieres av direktoratet og søkes på av den enkelte barnehage.

Søknad om tilretteleggingsmidler gjennom fylkesmannen finner du her.