Askerbarnehagene - strategier og kompetanseutvikling

I den årlige katalogen finner du både ressurser og tilbud om nettverk, opplæring og kurs

 

Askerbarnehagene - kompetanseplan for oppvekst 2022-2023

Asker kommunes rutiner vedrørende tilretteleggingstilskudd ved videre- og etterutdanning for barnehageansatte.

Kompetanse for fremtidens barnehage- revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 gir retningslinjer på hvilke kompetansetiltak man støtter fra statlig hold.

Asker kommune ønsker med med utgangspunkt i strategien å gi støtte til barnehageeiere som  er med på å nå nasjonale mål/krav. Utdanning av ansatte er gode  tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere.

Vi har valgt å prioritere følgende utdanninger:

  • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU).

Askerbarnehagene har ansatte som er under utdanning i ordningen om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

  • Barnehagelærerutdanning – deltid

Den enkelte ansatte har fått studieplass på bakgrunn av individuell søknad.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har for studieåret 2022/23 gitt barnehageeiere mulighet for å søke om lokale tilretteleggingsmidler. Søknadsfrist til Statsforvalteren er 5. september.

Asker kommunes har som  kriterie at barnehageeier har søkt denne ordningen for å ha rett på tilretteleggingsmidler fra kommunen.

Dokumentasjon på innsendt søknad med tildelingsbrev/avslagsbrev skal ligge ved søknad om Asker kommunes tilretteleggingsmidler. Kommunen dekker det resterende beløp/kostnad dersom søknad til fylkesmannen kan dokumenteres.

Dersom barnehageeier får avslag, vil kommunen dekke inntil kr 75 000 per år, per student.

Rutinen vil revideres årlig da budsjettbehandlinger påvirker finansiering av kompetanseutviklingstiltak og tilretteleggingsmidler.

Rutinen må dessuten sees i sammenheng med kommunens rekrutteringsstrategi.

Det søkes pr studieår. Tilskuddene utbetales etterskuddsvis to ganger per år (høst og vår).

Vi vil be om dokumentasjon på at studenten fortsatt deltar på studiet før tilskuddet for våren utbetales. Tilskuddet gir eier og styrer mulighet til å planlegge og legge til rette for den ansatte som tar utdanning ved siden av jobb og slik bidrar til kompetanseutviklingen i barnehagen.

For studieåret 2022/23 er søknadsfrist  til kommunen er 20. oktober 2022

Merk søknaden med saksnummer 22/1444 og send til

Ved søknad om midler, bruk Søknad: Tilretteleggingstilskudd ved videre- og etterutdanning for barnehageansatte 2022/2023. 

Har barnehagen flere ansatte som tar samme utdanning, legges det til ekstra linjer i skjema.

Informasjonen om søknad om tilretteleggingsmidler gjennom Statsforvalteren i Oslo og Viken finner du her.

Barnehageeier kan søke om tilretteleggingsmidler til disse studiene, og det forventes at barnehageeier har søkt på denne ordningen.

Det gis ikke støtte til Utdanningsdirektoratets øvrige studier. Disse fullfinansieres av direktoratet og søkes på av den enkelte barnehage.