Asker kommunale pensjonskasse

Asker kommunale pensjonskasse forvalter tjenestepensjonsordningen til om lag 26 000 nåværende og tidligere ansatte i Asker kommune. Pensjonskassens forvaltningskapital utgjør om lag 7 000 millioner kroner. Asker kommunale pensjonskasse er en selveiende institusjon med eget styre.

Et lykkelig pensjonistpar

Tjenestepensjonen for de ansatte i Asker kommune er tjenestepensjonen som er felles for offentlig sektor. For ansatte som er født før 1. januar 1963, samordnes alderspensjonen med alderspensjonen fra folketrygden, og beregnes utfra et samlet pensjonsnivå på 66% av sluttlønn, når opptjeningstiden er minst 30 år ved pensjonering. Alderspensjonen levealdersjusteres.

Pensjonskassen administrerer også tidligpensjonsordningen AFP (Avtalefestet pensjon) for sine medlemmer. Mellom aldre 62 og 65 år beregnes AFP som alderspensjon fra folketrygden. Mellom aldre 65 og 67 år beregnes AFP som tjenestepensjon. AFP levealdersjusteres ikke.

Pensjonskassen er medlem av Overføringsavtalen for pensjonsrettigheter opptjent i offentlig sektor, slik at all tjenestetid i offentlig sektor skal medregnes når pensjonen skal utbetales fra siste offentlige arbeidsgivers pensjonsordning.

Søknad om AFP, alders- eller uførepensjon fra pensjonskassen, kan du levere elektronisk i medlemsportalen.

For ansatte som er født etter 31. desember 1962, opptjenes f.o.m. 1. januar 2020 rettigheter i en ny alderspensjonsordning uten samordning med folketrygden. AFP-ordningen er også endret for ansatte født etter 31. desember 1962.

Logg inn i medlemsportalen

Kontaktinformasjon for medlemmer

 • Telefon for oppgjør: 66 90 91 80
 • Telefon for spørsmål/informasjon: 66 90 91 90
 • Gå til innlogging for medlemmer
 • Postadresse: Asker kommunale pensjonskasse, c/o KFS, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo

Daglig leder

 • Knut Håkon Brox
 • Telefon: 934 80 177
 • E-post: 
 • Postadresse: Asker kommunale pensjonskasse, Postboks 353, 1372 Asker.

Styret

 • Åmund Lunde
 • Kari Østerud
 • Kirsti Kierulf
 • Anders Utne
 • Harald Evensen
 • Gunn Kindberg
 • Rolf Brakstad

Medlemsfordeler

Pensjonskassens avtale med KLP Forsikringsservice AS om pensjonstjenester innebærer at pensjonskassens medlemmer kan oppnå de samme priser og rabatter på KLPs produkter som tjenestepensjonsforsikrede i KLP oppnår.

Pensjonskassens medlemskap i Pensjonskasseforeningen innebærer at pensjonskassens medlemmer er omfattet av de rabattavtaler som foreningen forhandler fram med leverandører av bank- og forsikringstjenester.

Hvilke avtaler som til enhver tid gjelder, vil framgå av Pensjonskasseforeningens hjemmeside, se www.pensjonskasser.no.

Også som medlem av pensjonskassen vil man alltid selv stå ansvarlig for valget av den individuelle avtale som tjener en best.

Lenker og dokumenter