Asker kommunale pensjonskasse forvalter tjenestepensjons-ordningen til om lag 12 000 nåværende og tidligere ansatte i Asker kommune. Pensjonskassens forvaltningskapital utgjør om lag 2 500 millioner kroner. Asker kommunale pensjonskasse er en selvstendig stiftelse med eget styre.

Tjenestepensjonen for de ansatte i Asker kommune er beskrevet i den kommunale hovedtariffavtalens vedlegg 5. Tjenestepensjonen samordnes med alderspensjonen fra folketrygden og beregnes utfra et samlet pensjonsnivå på 66% av sluttlønn, når opptjeningstiden er minst 30 år ved pensjonering. Alderspensjonen levealdersjusteres.

Pensjonskassen administrerer også tidligpensjonsordningen AFP (Avtalefestet pensjon) for sine medlemmer. Mellom aldre 62 og 65 år beregnes AFP som alderspensjon fra folketrygden. Mellom aldre 65 og 67 år beregnes AFP som tjenestepensjon. AFP levealdersjusteres ikke.

Pensjonskassen er medlem av Overføringsavtalen for pensjonsrettigheter opptjent i offentlig sektor, slik at all tjenestetid i offentlig sektor skal medregnes når pensjonen skal utbetales fra siste offentlige arbeidsgivers pensjonsordning.

Logg inn i medlemsportalen

Daglig leder

Kontaktinformasjon for medlemmer

 • Telefon for oppgjør: 66 90 91 80
 • Telefon for spørsmål/informasjon: 66 90 91 90
 • Gå til innlogging for medlemmer
 • Postadresse: Asker kommunale pensjonskasse, c/o KFS, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo 

Styret

 • Åmund T. Lunde, leder
 • Kari Østerud, nestleder
 • Wenche Øverås
 • Stein Holst Annexstad
 • Anders Tobias Utne
 • Gunn Kindberg
 • Rolf Brakstad

Lenker og dokumenter