Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Asker kommune - Informasjon til naboer og utbygger/entreprenør

De fleste prosjekter som medfører støyende arbeid, er behandlet gjennom kommunens ordinære planprosesser, fra kommuneplan og reguleringsplaner til rammetillatelser.

Arbeidene er som regel samfunnsnyttige og det er av felles interesse at de utføres effektivt.

Naboer må regne med å innrette seg, samtidig som utbyggere har plikt til å innrette arbeidet sitt etter omgivelsene.

Støyretningslinjen T-1442

Støyretningslinjens kapittel 6 beskriver hvordan støyende bygge- og anleggsaktivitet skal håndteres.

Det vil i mange tilfeller ikke være praktisk mulig å overholde disse støygrensene. Det er likevel byggherre og entreprenør sitt ansvar å sørge for at bygge- og anleggsaktiviteten gjennomføres på en forsvarlig måte for omgivelsene.

Når støygrenser overskrides for berørte naboer, skal avbøtende tiltak vurderes.

Avbøtende tiltak

Avbøtende støytiltak er beskrevet i veilederen til T-1442:

 • opprette tidlig dialog med berørte naboer, skoler og barnehager, institusjoner eller andre sårbare virksomheter
 • utarbeide skriftlig naboinformasjon og avholde informasjonsmøter
 • vurdere bruk av støysvakt utstyr og alternative arbeidsmetoder
 • fysiske skjermingstiltak ved lydkilden
 • fysiske skjermingstiltak ved eller på berørte nabobygg
 • planlegge og gjennomføre sterkt støyende arbeider i en begrenset periode på dagtid (for eksempel kl. 08-17), med innlagte pauser.
 • opprette dialog med berørte institusjoner om arbeidstid og gjennomføring av pauser
 • gjennomføre kontrollmålinger av lydnivå
 • etter behov tilby alternativ oppholdssted til berørte naboer

Sterkt støyende arbeider

Veilederen til T-1442 beskriver sterkt støyende arbeider som f.eks. sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, opplasting av steinmasser, saging i stein, betong og lignende.

Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund.

Sterkt støyende arbeid i boligområder utløser en plikt til å iverksette avbøtende tiltak. Et aktuelt avbøtende tiltak kan være å begrense arbeidstiden til mellom klokken 0800 – 1700 med en fast innlagt pause. Institusjoner vil være ekstra sårbare til noen tider av døgnet.

Dette gjelder for eksempel sykehjem, pleieinstitusjoner, barnehager og skoler. Arbeidstid må planlegges i samråd med disse.

Arbeider på dag, kveld og natt

Støyende anleggsaktiviteter skal primært skje på dagtid (kl. 07-19). Det skal gode grunner til dersom arbeider, som overskrider støygrenser, skal utføres på kveld (kl. 19-23) eller natt (kl. 23-07). Dette kan f.eks. være arbeider på vei eller bane, hvor de samfunnsmessige konsekvensene blir store, dersom arbeidene skal foregå på dagtid. Det kan også være av hensyn til sikkerhet for omgivelsene eller de som skal utføre arbeidet.

Informasjon til berørte naboer er viktig

Tidlig varsling og god kommunikasjon med naboer vil redusere antallet klager og henvendelser. Berørte naboer som får god og riktig informasjon, gis også muligheten til å innrette seg de støyende arbeidene.

Varsling bør minst inneholde:

 • Henvisning til regelverket
 • Arbeidets art og hvorfor de støyende arbeidene er nødvendige
 • Stipulert periode for støyende aktivitet (kalenderdager)
 • Daglig arbeidstid og type aktivitet
 • Hvem som er ansvarlig (+ telefon og arbeidssted)

Det bør også framgå at man kan få innsyn i støyprognosene som er utarbeidet. I tillegg bør det informeres om hvilke avbøtende tiltak som er planlagt.

Den ansvarlige for arbeidet skal alltid være tilgjengelig når arbeid pågår, og skal ha myndighet til å stanse arbeidet om nødvendig.

Tidspunkt for varsling:

Når selve driften skal startes gjelder følgende:

 • Spesielt støyende aktiviteter som sprenging, spunting/pæling, alt arbeid på kveld eller natt og alt arbeid med boring eller pigging, bør varsles separat og seinest 1 uke før arbeidet starter
 • Mindre arbeider bør varsles 1-2 dager før, og seinest når arbeidet starter
 • Andre støyende aktivitet bør varsles seinest 3 arbeidsdager før driftsstart

Støyprognoser

Ved å forhåndsberegne støy fra bygge og anleggsaktivitet identifiseres berørte naboer og behovet for avbøtende tiltak avdekkes. Lydutbredelsen av anleggsarbeidene kartfestes på grunnlag av planlagte aktiviteter og fremdriftsplaner.

Dette legges så til grunn for planlegging og gjennomføring av avbøtende tiltak. Veilederen til T-1442 beskriver dette nærmere.

Lydmålinger

Ved å måle støy på nærmeste fasade hos berørte naboer, kan byggherre/entreprenør få en bekreftelse på om aktiviteter holder seg innenfor støygrensene.

Målinger vil være dokumentasjon overfor naboer og tilsynsmyndighet i klagesaker.

Målinger vil også bidra til å identifisere støyende aktivitet på tidspunkter hvor det ikke skal være det. Veilederen til T1442 beskriver målinger nærmere.

Melding til kommunen

Byggherre/entreprenør skal melde til Asker kommune om anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til berørte naboer, jfr. folkehelselovens § 12 om opplysningsplikt.

Dette skjemaet skal benyttes:

Melding om overskridelse av støygrense

(krever innlogging med BankID eller lignende)

Hjemmel og lovgrunnlag

I forbindelse med bygge- og anleggsaktivitet, må utbygger og entreprenør sørge for lavest mulig støynivå og mest mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene.

I forskrift om miljørettet helsevern står det at virksomheter skal planlegges og drives slik at støy og vibrasjoner ikke medfører helsemessig ulempe eller overskrider helsemessig forsvarlig nivå.

Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Der er støygrensene i T-1442 som legges til grunn når kommunen vurderer helsemessig ulempe og helsemessig forsvarlige støynivåer.

Kommunen kan etter folkehelseloven kreve forhold som medfører mye støy, rettet dersom det kan medføre negativ innvirkning på folks helse.

Annet lovverk vil også regulere aktiviteten, f.eks. politivedtekter, lov om helligdagsfred mv.

Kommuneplanen har bestemmelser om støy, og anleggsstøy kan være beskrevet i reguleringsbestemmelser.