Lading av elbiler i boligselskap i Asker kommune - tilskudd for tilrettelegging

Asker kommune gir økonomisk støtte for å stimulere til trygg og enkel lading av el- og hybridbiler i boligselskaper.

Bakgrunn

Mange boligselskaper har begrensninger i kapasiteten i strømnettet. Dette gjør at det ikke er mulig å koble flere elbiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor bør det tilrettelegges for fremtidsrettet lastdeling (det vil si mulighet for jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene med nye smartmålere fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere.

Om støtteordningen

  • Det kan gis støtte til etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
  • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
  • Det gis ikke støtte til drift (som for eksempel til strømutgifter).
  • Påløpte kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
  • Maksimalt støttebeløp per boligselskap er 50 000 kroner.
  • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
  • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd. Det skal heller ikke være bestilt materialer og tjenester, eller inngått avtale med leverandør for det er gitt tilsagn om støtte.
  • Denne kommunale tilskuddsordningen opphører hvis regionale eller sentrale myndigheter (fylkeskommunen eller statlig myndighet) lanserer en tilsvarende tilskuddsordning.

Hvem kan søke midler?

Boligselskap: Borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Asker kommune.

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.

Det gis ikke støtte til ladestruktur knyttet til bygg som er under oppføring.

Send søknad

Søk om tilskudd til ladepunkter av el- og hybridbiler i boligselskaper

Saksbehandling, utbetaling og gjennomføring

Det er ingen søknadsfrist - søknader kan sendes fortløpende, og svar på søknader kan forventes å ta omlag tre uker.

Kommunene vil utbetale tilskudd til innvilgede tiltak etter at ferdigmeldingsskjema for arbeidene foreligger og ut fra kopi av betalte fakturaer. (Ferdigmeldingsskjema gjelder også for de som sendte inn søknader tidligere år.)

Etter tilsagn om tilskudd vil boligselskapet ha ett år på seg for å gjennomføre arbeidene som ble oppgitt i søknaden. 

Anbefalinger

Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og at dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Veiledere

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om ordningen og søknadsprosess, ta kontakt med:

  • Johan Dalsrud, e-post eller på telefon 924 898 30

  • Nina Rolstad Martinsen, e-post eller på telefon 924 23 318