Tilskuddsordningen er avviklet fra 01.01.2024

Vi har valgt å avvikle tilskuddsordningen med virkning fra 01.01.2024. Søkere som har fått tilsagn i 2023 vil få utbetalt tilskuddet.  

Lading av elbiler i boligselskap i Asker kommune - tilskudd for tilrettelegging

Asker kommune har de siste årene gitt økonomisk støtte til lading av el- og hybridbiler i boligselskaper. Ordningen ble avviklet med virkning fra 01.01. 2024.

Avvikling av tilskuddsordningen

Asker kommune i flere år gitt tilskudd til etablering av infrastruktur for elbil-lading i boligsameier. Dette har bidratt til at flere innbyggere har valgt å kjøre fossilfritt. Vi har gitt støtte til et stort antall boligsameier, og anser det som riktig å avvikle ordningen. 

Søkere som har fått tilsagn i 2023, vil få utbetalt tilskuddet i løpet av 2024.  

Bakgrunn for tilskuddsordningen

Mange boligselskaper har hatt begrensninger i kapasiteten i strømnettet. Dette har ført til at det ikke er mulig å koble flere elbiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor har vi tilrettelagt for fremtidsrettet lastdeling (det vil si mulighet for jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. 

Om støtteordningen (ikke gjeldende fra 2024)

  • Det kan gis støtte til etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
  • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
  • Det gis ikke støtte til drift (som for eksempel til strømutgifter).
  • Påløpte kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
  • Maksimalt støttebeløp per boligselskap er 50 000 kroner.
  • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
  • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd. Det skal heller ikke være bestilt materialer og tjenester, eller inngått avtale med leverandør for det er gitt tilsagn om støtte.
  • Denne kommunale tilskuddsordningen opphører hvis regionale eller sentrale myndigheter (fylkeskommunen eller statlig myndighet) lanserer en tilsvarende tilskuddsordning.

Hvem kan søke midler? (Ikke gjeldende fra 2024)

Boligselskap: Borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Asker kommune.

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.

Det gis ikke støtte til ladestruktur knyttet til bygg som er under oppføring.

Saksbehandling, utbetaling og gjennomføring (2023)

Det er ingen søknadsfrist - søknader kan sendes fortløpende, og svar på søknader kan forventes å ta omlag tre uker.

Kommunene vil utbetale tilskudd til innvilgede tiltak etter at ferdigmeldingsskjema for arbeidene foreligger og ut fra kopi av betalte fakturaer. (Ferdigmeldingsskjema gjelder også for de som sendte inn søknader tidligere år.)

Etter tilsagn om tilskudd vil boligselskapet ha ett år på seg for å gjennomføre arbeidene som ble oppgitt i søknaden. 

Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og at dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Veiledere

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om ordningen og søknadsprosess, ta kontakt med:

  • Johan Dalsrud, e-post eller på telefon 924 898 30

  • Nina Rolstad Martinsen, e-post eller på telefon 924 23 318