1. april: Status fra møte i kriseledelsen i Asker 1. april 2020

Det ble i dag, 1. april, avholdt et møte i kriseledelden. Følgende beslutninger ble tatt:  

Forberedelser til påsken

Asker kommune legger til grunn at flere innbyggere i år vil bruke nærområdene i forbindelse med påskehøytiden. For å sikre en trygg og sikker avvikling av påsken, arbeider kommunen aktivt med en rekke tiltak. Det planlegges blant annet å forsterke kommunens tilstedeværelse på viktige utfartssteder. Videre arbeides det med informasjon og veiledning til innbyggerne om alternative turmuligheter og aktiviteter.

Omsorgstilbud for barn 

Asker kommune har i tråd med nasjonale føringer et barnehage- og skoletilbud til barn med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner. Kommunen vedtok 27. mars å opprettholde dette omsorgstilbudet i perioden 6. til 8. april. I dag ble det besluttet å opprettholde et omsorgstilbud også i helligdagene i påsken (perioden 9. til 13. april). Tilbudet vil være avgrenset til barn av helsepersonell, og vil etableres på noen få lokasjoner i tråd med kartlagt behov.

Bruk av idrettsanlegg

Asker kommune er kjent med at nasjonale myndigheter vil trolig komme med nye retningslinjer for bruk av idrettsanlegg for organisert idrett. Kommunen avventer de nye nasjonale retningslinjene før det fattes beslutning om eventuell endret bruk av idrettsanleggene i kommunen.

Samarbeid med NAV

Pandemien har medført en sterk økning i arbeidsledigheten nasjonalt og lokalt. Arbeidsledigheten i Asker ligger i dag på 10,6 prosent. NAV Asker har iverksatt en rekke tiltak for å følge opp dette. Ansatte er omdisponert for å øke saksbehandlingskapasiteten, og det er etablert god dialog med næringslivet. Kriseledelsen følger situasjonen løpende, og vil ha tett dialog med NAV Asker i tiden fremover for å vurdere behovet for iverksettelse av nye tiltak.