1. februar: Status fra kriseledelsen

Status om smittesituasjonen og om informasjon til innvandrerbefolkningen.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1 133 påvist smittede innbyggere. En person er innlagt på sykehus. Kriseledelsen følger situasjonen tett, og har god dialog med kommunene i bo- og arbeidsregionen rundt Oslo.

Regjeringen varslet 30. januar at de nasjonale tiltakene som ble innført 18. januar blir noe endret og vil omfatte færre kommuner fra 3. februar.

Asker kommune omfattes fortsatt av nasjonale tiltak for de såkalte Ring 2-kommunene. Fra 3. februar innføres det enkelte lettelser for disse kommunene. Dette innebærer blant annet at treningssentre kan holde åpent for personer som er bosatt i kommunen, og det blir tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn, unge og voksne.

Det vises til nærmere informasjon på regjeringens nettsider.

Som en oppfølging av de nye nasjonale tiltakene, skal formannskapet tirsdag 2. februar behandle sak om oppheving av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte. Det tas forbehold om endringer.

Informasjon til innvandrerbefolkningen

Asker kommune har gjennom hele pandemien vært opptatt av betydningen av god og tilpasset informasjon til innvandrerbefolkningen om smittesituasjonen og gjeldende smitteverntiltak.

Kriseledelsen nedsatte i slutten av november en arbeidsgruppe for å videreutvikle og iverksette informasjonstiltak rettet mot målgruppen. Arbeidsgruppen har i dag rapportert på status for arbeidet. Kommunen viderefører arbeidet med å aktivt bruke ressurspersoner fra minoritetsmiljøene som ambassadører for å dele informasjon i ulike nettverk. I tillegg benyttes kommunens tjenester og ansatte med minoritetsbakgrunn til å formidle informasjon til innbyggerne.

Det arbeides løpende med å tilgjengeliggjøre informasjon på ulike språk på kommunens nettsider og i andre kanaler, i samarbeid med statlige aktører og Oslo kommune. Behov for eventuelle ytterligere tiltak vurderes i samarbeid med tjenestene, og sees i sammenheng med utviklingen i pandemien.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.