16. desember: Status kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 798 påvist smittede innbyggere. Smittetallene ligger fortsatt på et høyt nivå. Kommunen følger utviklingen løpende og har tett dialog med nabokommuner. Det er innkalt til ekstraordinært møte i formannskapet 18. desember for å behandle sak om revisjon av lokal forskrift.

Møter i kriseledelsen i jule- og nyttårshelgen

Utviklingen i smittetallene tilsier at kriseledelsen vil følge situasjonen tett også gjennom jule- og nyttårshelgen. Det gjennomføres møter i kriseledelsen, i tillegg til løpende beredskapsmøter med kommuneoverlegen. Kommunen vil daglig legge ut statistikk over antall smittede og andre relevante nøkkeltall.

Informasjon til innvandrerbefolkningen

Asker kommune har gjennom hele pandemien vært opptatt av betydningen av god og tilpasset informasjon til innvandrerbefolkningen om smittesituasjonen og gjeldende smitteverntiltak.

Kriseledelsen nedsatte i slutten av november en arbeidsgruppe for å videreutvikle informasjonstiltak rettet mot målgruppen. Basert på innspill fra arbeidsgruppen, vil kommunen i det videre arbeidet blant annet videreutvikle samarbeid med ressurspersoner fra ulike kulturelle miljøer, arbeide aktivt for å skape tillit og troverdighet, legge vekt på muntlig og direkte kontakt med minoritetsmiljøene, samt se på hvordan best utnytte det potensialet som ligger i å bruke kommunens flerspråklige helsepersonell til testing og smitteoppsporing.

Øvrige tiltak vil også bli vurdert. Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid, og vil rapportere jevnlig til kriseledelsen.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.