19. mars: Status fra kriseledelsen

Status for smittesituasjonen, kommunikasjon med innvandrerbefolkningen og oppfølging av barn, unge og familier, var på agendaen på dagens møte.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1 658 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 241 nye smittetilfeller. Kommunen hadde et nytt koronadødsfall 18. mars, og har siden starten av pandemien hatt totalt 18 koronadødsfall.

Torsdag 18. mars ble det registrert 47 nye smittede, noe som er det høyeste antallet i løpet av én dag så langt under pandemien. Kriseledelsen legger til grunn at Asker kommune nå er inne i en tredje smittebølge.

Aldersgruppen 0-19 år utgjør omkring 35 prosent av de smittede. Den største økningen er blant unge i alderen 16-19 år, og det er relativt lite smitte blant barn i barnehagealder. Kommunen erfarer at smitten først og fremst skjer i familiene og sosiale aktiviteter på fritiden, og i mindre grad på skolene.

Det er generelt lite smitte blant ansatte i barnehager og skoler, og svært få av de som er smittet har blitt smittet på jobb. Dette viser at smitteverntiltakene i skolene fungerer godt.

Testnivået har også vært betydelig høyere den siste tiden. De siste sju dagene er det testet totalt 5541 personer ved koronaklinikken, noe som utgjør ca. 5 prosent av innbyggerne i kommunen.

Kommunikasjon med innvandrerbefolkningen

Asker kommune har gjennom hele pandemien vært opptatt av betydningen av god og tilpasset informasjon til innvandrerbefolkningen om smittesituasjonen, gjeldende smitteverntiltak og vaksinasjon.

Kriseledelsen nedsatte i november 2020 en arbeidsgruppe for å videreutvikle og iverksette informasjonstiltak rettet mot målgruppen. Kommunen har god erfaring med å aktivt bruke ressurspersoner fra minoritetsmiljøene som ambassadører for å dele informasjon i ulike nettverk.

I tillegg arbeides det kontinuerlig med å tilgjengeliggjøre informasjon på ulike språk på kommunens nettsider og i andre kanaler. Øvrige tiltak vurderes og iverksettes løpende.

Oppfølging av barn, unge og familier

Asker kommune har under hele pandemien hatt stort fokus på oppfølging av barn, unge og familier med særskilte behov. Kommunen har også vært opptatt av utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse, blant annet som følge av økt sosial isolasjon.

Kriseledelsen har i dag gjennomgått status for arbeidet, som også ble oppsummert i egen sak til hovedutvalg for oppvekst i februar.

Nasjonale myndigheter har opprettet en tilskuddsordning til nye og utvidede sommerskoletilbud i forbindelse med koronapandemien. Tiltaket skal bidra til at kommunene kan opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud, slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie.

Asker kommune kan søke om statlige tilskudd på inntil 10 millioner kroner.

Kommunedirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe for å konkretisere aktuelle tiltak, og vil i løpet av våren legge frem en politisk sak om disponering av tilskuddet.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Forlengelse av rødt smittevernnivå i skoler og voksenopplæringen

Asker kommune innførte rødt smittevernnivå på ungdomsskolene, de videregående skolene og voksenopplæringen fra 15. mars. Videre er det besluttet å innføre rødt smittevernnivå på barneskolene fra 22. mars.

Kommuneoverlegen har i dag besluttet at rødt smittevernnivå ved barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringen skal gjelde frem til og med 11. april.

Kommuneoverlegen vurderer til enhver tid om skoler med større aktive smitteutbrudd skal ha økt tiltaksnivå med heldigital undervisning. Formålet med dette er å raskt få oversikt over utbruddet og kunne iverksette tiltak for å bekjempe smittespredningen på skolen.

Heldigital undervisning er i dag innført ved Landøya ungdomsskole og Røyken videregående skole frem til 26. mars.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 4.