20. januar: Status fra møte i kriseledelsen

Smittesituasjonen i Asker, nye nasjonale anbefalinger, lokalisering av vaksinasjonsklinikken i Asker og gult nivå på skoler og barnehager var blant temaene i dagens kriseledelsesmøte.

Kort fortalt

Smittesituasjon, vaksinasjon, lokalisering for massevaksinasjon, skoler og barnehager på gult nivå, skjenkestopp og smittevernkontroller og lettelser for fritidsaktivteter for barn og unge.

Orienteringssaker

Det ble gitt en kort orientering om status for følgende temaer:

 • Smittesituasjonen
 • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av samfunnskritiske funksjoner
 • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
 • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for samfunnskritiske funksjoner
 • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
 • Personellsituasjonen
 • Samarbeid med andre beredskapsaktører
 • Samarbeid med frivilligheten
 • Kommunikasjon eksternt og internt

Status for smittesituasjonen

Ifølge kommunens rapport for uke 2 med blant annet status for smittesituasjonen, kom det fram at det i Asker kommune ble meldt 126 nye tilfeller av covid-19 i uke 1 og 2, som er en økning fra uke 52 og 53 (96). Blant de 126 meldte tilfellene har 79 % kjent smittested og 21 % har ukjent smittested. I uke 2 har ca. 2 000 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 500 færre personer enn i uke 1. Det var like stor andel av personer som testet seg i uke 2 og uke 1 som fikk påvist covid-19. Andelen av personer som testet seg var 2,4 %.

Det er gjort 3 709 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 1 000 flere enn uke 52 og 53 (2 724). Kommunen har satt 254 vaksiner i uke 2.

Testnivået er noe lavere enn ønskelig, og kommuneoverlegen understreker betydningen av at folk fortsetter å teste seg. Både ett nytt dødsfall siste uken og flere sykehusinnleggelser gir grunn til bekymring, og det er fortsatt behov for å opprettholde smitteverntiltak. I følge kommuneoverlegen vurderes Asker kommune å være på risikonivå 3 med potensiale for utvikling til nivå 4.

Kommuneoverlegen minner om at regjeringen i hovedsak viderefører strenge smitteverntiltak for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det er derfor viktig at vi fortsatt holder avstand, vasker hender, holder oss hjemme når vi er syke og følger øvrige smittevernregler.

Her kan du se ukesrapportene om Covid-19 i Asker.

Vaksinasjon

Asker kommune har mottatt foreløpige signaler om at kommunen vil kunne motta en større vaksinelevering fra nasjonale myndigheter i siste halvdel av februar.

Smittevernkontroller

Smittevernkontroller i Asker skjer uanmeldt og har til hensikt å verifisere at virksomheten driver smittevernfaglig forsvarlig. Samtidig gir kontrollørene råd og veiledning for utbedring av eventuelle avvik. Avhengig av alvorlighetsgrad, vil det bli gjennomført kontroll på et senere tidspunkt for å sjekke at avvikene er utbedret.

I november og desember ble det gjennomført smittevernkontroll hos 278 virksomheter i Asker, og av de så hadde 104 virksomheter avvik. I løpet av uke 2 er det gjennomført kontroller hos 22 virksomheter og 16 virksomheter hadde avvik. Det er viktig å merke seg at de fleste avvikene er av mindre alvorlig karakter, og som bedriften kan utbedre ved hjelp av små justeringer.

Sjenkestopp - nasjonale føringer

Nye nasjonale myndigheter har gitt føringer de siste dagene for oppheving av nasjonal skjenkestopp. Nasjonale myndigheter har vel og merke understreket behovet for at kommuner i regioner med høyt smittetrykk gjør egne vurderinger av skjenking. Det er kjent at blant annet Oslo viderefører skjenkestopp.

Asker formannskap møtes i ekstraordinært formannskapsmøte onsdag kveld 20. januar kl 20.00-21.00 for å behandle temaet skjenkestopp i Asker i tiden framover.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Gult nivå på barnehager, barne- og ungdomsskolene i Asker

Basert på de siste nasjonale føringene, en helhetlig vurdering av smittesituasjonen og at tiltaksbyrden ikke bør være for stor hos barn og unge, har kriseledelsen besluttet å sette både barnehager, barneskoler og ungdomsskolene tilbake på gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen for skoler og barnehager.

Barnehager og barneskoler vil være tilbake på gult nivå i løpet av torsdag/fredag denne uken. Ungdomsskolene vil være tilbake på gult nivå fra og med mandag 25. januar.

Når det gjelder videregående skoler vil kommuneoverlegen avklare tiltaksnivå i samarbeid med Viken fylkeskommune i løpet av torsdag 21/1.

Lokalisering av vaksinasjonsklinikken

Med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer, plan for massevaksinasjon og mandat for etablering av vaksinasjonsklinikk er en rekke ulike alternativer for lokalisering av denne vurdert. Kriterier for valg av lokaler til massevaksinasjon er angitt i kommunens vaksinasjonsplan. Det har vært ønskelig fra kommunens side å finne et sted som sikrer effektiv bruk, fleksibilitet, sikkerhet og nødvendig kapasitet for massevaksinasjon. Samtidig har det vært viktig å finne et sted som har god parkeringskapasitet og ligger nær kollektivtransport. Et viktig kriteriun har vært å unngå å komme i konflikt med eksisterende virksomhet som for eksempel fritidsaktiviteter for barn og unge.

Kommunen har derfor konkludert med å etablere vaksinasjonsklinikken på ett sted – Lensmannslia 4, 1. og 2.etasje i leide lokaler. Vaksinasjonsklinikken i 1. etasje søkes å være operativ fra 4. februar 2021. Klinikken utvides i 2. etasje etter behov. Det inngås leieavtale for lokalene fram til 1.9.2021. Det søkes opsjon på ytterligere tre måneder.

Kommunen har også en beredskap for å i løpet av kort tid kunne utvide kapasiteten på en hensiktsmessig måte dersom kapasiteten i Lensmannslia 4 blir for liten.

Nasjonale lettelser - åpning av barne- og ungdomsaktivitet

Asker kommune følger i all hovedsak nasjonale regler og anbefalinger. Regjeringen letter på noen smittevernregler, spesielt rettet mot barn og unge. Lettelsene som gjelder fra onsdag 20. januar gjøres først og fremst for å lette tiltaksbyrden gjennom å skjerme barn og unge, ikke fordi smittesituasjonen er vesentlig bedre. All aktivitet forutsetter at man følger nasjonale smittevernråd og bransjestandarder/veiledere.

For idrett, kultur og fritidsaktiviteter i Asker innebærer dette fra og med onsdag 20. januar:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter, både inne og ute. Kommuneoverlegen anbefaler at en fortsatt holder én meter avstand da smittetrykket fortsatt er betydelig forhøyet i vårt område. Det anbefales, så langt som mulig, å ha faste treningsgrupper, gjerne følge skolekohorter, for å unngå flere kontaktflater enn nødvendig.
 • For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • Idrettshallene åpnes for aktiviteter for barn og ungdom med virkning fra og med onsdag 20. januar. Smittevernreglene må følges.
 • Svømmetrening og svømmekurs for barn og unge under 20 år er tillatt, men svømmehallene er fortsatt stengt for publikum og trening for voksne. Dette er vedtatt i forskrift og gjelder inntil videre.
 • SFO-lignende tilbud i privat regi/organisasjoner følger til enhver tid nivået i barneskolene i Asker. Det anbefales en streng gjennomføring på gult nivå.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Regjeringen har bedt Norges idrettsforbund om å koordinere dette med særforbundene.
 • I Asker er det forskriftsfestet (lovpålagt) for voksne over 12 år å bruke munnbind, når det ikke er mulig å holde en meter avstand utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. De som trener eller utøver fysisk aktivitet er unntatt. Så lenge vi har forhøyet smitte i Asker slik som nå, anbefaler kommuneoverlegen at trenerne bruker munnbind. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, men kommer i tillegg.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.