Kommunene må kompenseres med 20 milliarder kroner, ifølge KS

- KS har her gjort en svært viktig jobb på vegne av kommunene. Det er ikke tvil om at vi blir betydelig rammet også økonomisk. Med utgangspunkt i KS sitt anslag på 20 milliarder knyttet til kommunenes inntektstap og merutgifter, vil Askers andel kunne komme på ca. 350 millioner kroner, sier Lene Conradi, ordfører i Asker.

Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) la fredag 27. mars fram et anslag for økte kostander og reduserte inntekter som følge av koronaepidemien. Denne medfører store økonomiske kostnader for kommuneøkonomien på de fleste områder.

En del av kostnadene er en direkte følge av smitte og sykdom, men det aller mest har med tiltakene for å begrense spredningen eller slå ned smitten. KS har forsøkt å tallfeste effektene for 2020 av inntektstap og utgiftsøkningene som kommunesektoren nå opplever.

Anslaget kan dermed ses som uttrykk for hvor mye budsjettbalansen vil svekkes, dersom sektoren ikke kompenseres. Tapene er forsøkt målt som avvik fra det som er, eller det vi tror er, lagt til grunn, i nasjonalbudsjettet for 2020.

- KS sitt anslag må betraktes som et minimums anslag da denne krisen rammer økonomien og samfunn bredt , finansmarkedene og handelen global, nasjonalt og lokalt, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

- Vi kjenner ikke til alle ringvirkningene og samfunnsregnskapet av denne pandemien, men det vil være avhengig av varigheten, hvor mange som blir syke, hvor inngripende virkemidler som er nødvendig og vår felles evne til å ivareta og opprettholde næringsliv og arbeidsplasser. Dette vil ved alle kjente scenarioer for utvikling av pandemien få store konsekvenser for felleskapet og vårt samfunn, sier Bjerke.

- Vi må nå gjøre alt for at bedriftene og næringslivet kommer seg gjennom og ut på andre siden med evne til å tilby gode arbeidsplasser og sikre en bærekraftig verdiskapning. Dette er ved siden av å håndtere liv og helse det aller viktigste nå og i tiden som kommer, understreker Conradi.

Se KS sine beregninger av det økonomiske tapet for kommunesektoren på deres nettsider