Gradvis åpning av samfunnet

Regjeringen har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Fra den 20. april har de åpnet for en gradvis gjenåpning av samfunnet.

Først med åpning av barnehager og 1.-4.-trinn i grunnskolen, så med gradvis åpning for næringsvirksomhet med en-til-en-konsultasjoner.

Samtidig er det viktig å minne om at viruset fortsatt er her og at det nå vil kunne bli en økt risiko for smittespredning i samfunnet i tiden som kommer, noe som må overvåkes nøye og evt. nye og mer restriktive tiltak må vurderes fortløpende.

Kommunal godkjenning for gjenåpning av aktivitet

En gradvis gjenåpning av samfunnet krever tydelig avklaring på hva som krever kommunal godkjenning og hva som ikke krever kommunal søknad før eventuell gjenåpning av aktiviteter og tilbud kan skje.

Det er også viktig å understreke at overordnede nasjonale tiltak fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fremdeles gjelder og at regler om smittevern må følges.

Ikke søknadspliktige tiltak

Privat eide lokaler trenger ikke søke kommunen om åpning, men må forholde seg til nasjonale retningslinjer, og ikke drive virksomhet i strid med disse.

Søknadspliktige tiltak

Aktiviteter/arrangementer/tiltak på kommunal eiendom er søknadspliktig fordi kommunen her vil måtte vurdere om det er forsvarlig å benytte eiendommen/bygget, regulere eventuelle åpningstider, sørge for nødvendig bemanning og eventuelt ekstraordinært renhold og andre smitteverntiltak, samt gjennomføre tilsyn.

Kommunalt eide anlegg

Kommunalt eide anlegg skal åpnes trinnvis. Her vil vi vurdere de kommunale anleggene i forhold til den generelle smittesituasjonen ved åpning, kostnader for kommunen ved åpning, og kapasitet til å ivareta forsvarlig renhold. Forsvarlig drift av skoler og barnehager vil ha prioritet i den fasen vi er i nå.

Med hensyn til åpning av bibliotekene, innbyggertorgene og kulturskolen, så vil det bli gjort en løpende vurdering av dette de kommende ukene. Disse tjenestene vil gradvis kunne åpne igjen når kommuneoverlegen finner det forsvarlig i forhold til den helhetlige risikoen for smittespredning. Gjenåpning av tjenester må også vurderes opp mot kommunens behov for personell til skoler, barnehager og helsetjenester.

Med hensyn til kulturhusene, venter vi på nye føringer fra Kulturdepartementet

Svømmehaller

Svømmehallene holdes fortsatt stengt, men vurderes videre opp mot utviklingen av smitte i samfunnet, gjeldende smittevernråd og nasjonale vedtak.

Øvingslokaler for korps fram til 17. mai

Vennskaben, Sekkefabrikken, Festsalen i Asker Kulturhus og samfunnshuset på Tofte stilles gratis til disposisjon for kor og korps som vil øve fram til 17 mai.

Skoler og gymsaler kan åpnes for kor og korps fra og med mandag 4. mai fram til og med 17. mai for øving, under forutsetning av at kor og korps selv vasker etter seg etter hver øving.

Kor og korps må forholde seg til de krav som er stilt til skolene med hensyn til renhold, da elever skal inn neste morgen.

Kor og korps skal disponere skolen sitt renholdsutstyr til dette, etter nærmere opplæring og instruks fra kommunen.

Dette blir et foreløpig tilbud fra kommunen som gjelder til og med 17 mai.

Nasjonale smittevernregler og nasjonale føringer fra Norges musikkorpsforbund må legges til grunn. Det kan bety at noe øving må flyttes fra klasserom til gymsal eller idrettshall ved enkelte skoler.