31. august: Status kriseledelsen

Smittesituasjonen i Asker er fortsatt stabil. Kommunen har siden forrige møte fått to nye smittetilfeller, og har per i dag totalt 225 påvist smittede innbyggere.

Økt bruk av digital timebestilling

Kommunen har den siste uken testet 1,82 prosent av befolkningen. Bruken av den digitale selvbetjeningsløsningen for timebestilling ved koronaklinikken øker raskt. De siste dagene har i overkant av 70 prosent av dem som kommer til testing bestilt time digitalt.

Beredskapsplanlegging i oppvekst

Det har innenfor oppvekstsektoren vært behov for å videreutvikle og systematisere beredskapsarbeidet knyttet til pandemien. Det er utarbeidet en generell beredskapsplan for oppvekst, samt en rekke nye rutiner som barnehager, skoler og øvrige virksomheter skal benytte ved ulike beredskapsnivåer og scenarier.

Rutinene innarbeides i kommunens kvalitetssystem og er koordinert med kommunens øvrige beredskapsplanverk.

Det ble ikke fattet beslutninger i møtet.