5. mars: Status fra kriseledelsen

Møtet i kriseledelsen 5. mars omhandlet blant annet dialogmøte med næringslivet, omdisponering av helsesykepleiere til koronaklinikken og spørreundersøkelse om kommunens koronaarbeid

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1 349 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 76 nye smittetilfeller.

Dialogmøte med næringslivet

Ordfører og kommuneoverlege gjennomførte 4. mars et dialogmøte med representanter fra Asker næringsforening, kjøpesentre, varehus og ulike forretninger om gjennomføring av forsterkede smitteverntiltak og anbefalinger.

Kommunen ga i møtet uttrykk for sterk bekymring for den økte utbredelsen av muterte virusvarianter og betydningen av tilstrekkelige smitteverntiltak i tiden fremover. Næringslivet uttrykte stor forståelse og velvilje knyttet til nødvendigheten av å gjennomføre forsterkede tiltak for å hindre økt smittespredning.

Kommunen vil videreføre den gode dialogen og det tette samarbeidet med næringslivet i tiden fremover.

Omdisponering av helsesykepleiere til koronaklinikken

Kommunedirektøren har fått spørsmål om omdisponering av ulike ansattgrupper til koronarelatert arbeid, herunder omdisponering av helsesykepleiere.

Vaksinasjonsklinikken er en stor driftsorganisasjon som skal tilby vaksinering til ca 74 000 innbyggere i løpet av en periode på 6-8 måneder. Kommunen er helt avhengig av en fast og robust grunnbemanning for å sikre at vaksinasjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte, uten svinn eller tap av vaksiner.

Kommunen søker primært å omdisponere personell som frivillig ønsker å arbeide med kornarelaterte oppgaver. Kommunen erfarer generelt meget stor velvillighet hos de ansatte, som ser nødvendigheten av å stille opp i den alvorlige og krevende beredskapssituasjonen kommunen står i.

Når det gjelder omdisponering av ansatte til vaksinasjonsklinikken, har det primært vært ønskelig å omdisponere medarbeidere med vaksinasjonskompetanse i administrative eller andre stillinger som ikke går utover innbyggernære tjenester.

Kommunen har gjennom hele pandemien i stor grad skjermet helsesykepleierne i tråd med nasjonale føringer. Samtidig plikter kommunen å levere forsvarlige helsetjenester til befolkningen. Dette er en vanskelig avveining og krevende balansegang med hensyn til disponering av helsepersonell.

Asker kommune disponerer til sammen ca 72 årsverk helsesykepleiere fordelt på 88 ansatte. 3,5 årsverk av disse benyttes i dag i grunnbemanningen for koronarelaterte oppgaver. Kriseledelsen mener at dette i liten grad påvirker tjenestetilbudet til barn og unge. Det understrekes at ingen skoler er uten helsesykepleier som følge av omdisponeringen.

Det vises for øvrig til utfyllende notat her.

Spørreundersøkelse om tilfredshet med kommunens koronaarbeid

Sentio Research gjennomførte i midten av februar en spørreundersøkelse blant mer enn 600 innbyggere i Asker, der innbyggerne ble bedt om å besvare spørsmål om kommunens håndtering av pandemien.

Undersøkelsen viser at 72 prosent av innbyggere i Asker er godt fornøyd med kommunens håndtering av koronasituasjonen. 68 prosent oppgir at de er noe eller svært fornøyd med hvordan Asker kommune informerer om koronasituasjonen. Undersøkelsen viser også at 87 prosent av innbyggerne ønsker å ta koronavaksinen når de får tilbud om den.

Aldersgruppen over 70 år er noe mindre fornøyd enn resten av befolkningen, både når det gjelder krisehåndteringen og informasjon. Kommunen vil ta dette med i det videre arbeidet, og vil blant annet ha dialog med eldrerådet, iverksette målrettede tiltak gjennom kommunens egne tjenester og innbyggertorgene, samt videreføre informasjonen i digitale kanaler og Askermagasinet.

Mer om resultatene av spørreundersøkelsen finner du her.

Beredskapsnivå

 Asker kommune er på gult beredskapsnivå.